ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести септември               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2726 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:14 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ВАСМАР 09“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат П., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

С.В.А. – *** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Доставеното от доверителя ми на „Домейн Бойар Интернационал“ АД съответства ли на полученото от него количеството грозде от доставчиците, с които е работил?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм правила такова изследване, но в счетоводството на жалбоподателя има заприходени по-големи количества грозде, включително и от други доставчици, които впоследствие са префактурирани на „Домейн Бойар Интернационал“ АД и няма как да се отграничи точно това количество, закупено по процесните фактури.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Разбрах, че не сте открили доставчиците на адресите им и правилно ли съм разбрала, че експертизата е извършена само по доказателствата по преписката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Експертизата изготвих само по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Може ли да посочите по кои фактури доставчиците са фактурирали количества по-големи от разполагаемите за съответния сорт?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: По отношение на доставчика „Олимпия 13“ ЕООД има недостиг на грозде сорт „Каберне“ в размер на 179 380 кг, тоест това е количеството, което „Олимпия 13“ ЕООД не е имала в наличност от този сорт грозде, но впоследствие е фактурирано на жалбоподателя. Това е последната фактура № 39/30.10.2013 г., в която има фактурирано количество 188 тона към жалбоподателя, а остатъкът от сорт „Каберне“ към този момент при „Олимпия 13“ ЕООД е 8,620 т.

При „Мес Комерс 14“ ЕООД  има недостиг от сорт „Мерло“ 19 100 кг и това е по фактура № 6 от 12.10.2014 г. Фактурираното количество грозде „Мерло“ към жалбоподателя е 166 980 кг при разполагаеми към момента при този доставчик 8,040 т.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: В първото съдебно заседание задължихте жалбоподателя да представи пълномощни на лица, които по данни в преписката са приемали гроздето – Г.М.Т. и И.В.М., действащи от името и за сметка на „Мес Комерс  14“ ЕООД и П.Т.Д., действащ от името и за сметка на „Олимпия 13“ ЕООД. Според доказателствата, които са представени и от жалбоподателя, и доставчиците по куриер на „Мес Комерс 14“ ЕООД и на „Олимпия 13“ ЕООД в София, се твърди, че това са упълномощени от тях лица и част от тези лица фигурират в приемо-предавателните протоколи. Поради това поисках да бъдат представени тези пълномощни от управителите на „Мес Комерс 14“ ЕООД и на „Олимпия 13“ ЕООД.

АДВОКАТ П.: Няма как да представим тези пълномощни, тъй като те се представят към момента на легитимация и тези пълномощни остава в пълномощника. Няма откъде да ги вземем и предоставим. Би следвало органът да ги изиска по надлежния ред от доставчиците.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Аз бях задължена да представя тези пълномощни и поискахме от ТД на НАП – гр. София, но те представиха пълномощни на други две лица, но не и на тези лица, посочени в протоколите и другите документи.

Други доказателствени искания освен това нямам.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да му определи възнаграждение за положения труд. Следва и да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания предвид липсата на други доказателствени искания по делото.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Сабина А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 600 лева, 500 лева от които да се изплатят от внесения депозит, а остатъкът от 100 лева да бъдат внесени от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, като  УКАЗВА на същия, че при неизпълнение на това задължение в посочения срок за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решението, с което да уважите жалбата на основанията, изложени в същата и с оглед събраните в производството доказателства.

Подробни писмени съображения съм изложила в писмена защита, която Ви представям.

Претендирам съдебни разноски, за които представям списък.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаеми административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и освен съображенията, които са изложени в решението на Директора на дирекция ОДОП, в ревизионния доклад и в ревизионния акт, считам, че установеното от експертизата по документи в преписката касае счетоводното отразяване на взети стопански операции и не касае реалните доставки от доставчиците към жалбоподателя, което е основаният предмет. Не бяха доказани с насрещно доказване оспорените от мен в първо съдебно заседание доказателства – приемо-предавателни протоколи между доставчиците и жалбоподателя и представените от тях договори за доставка на грозде.

Моля да ми бъде дадена възможност да представя подробни писмени бележки.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 15 998 лева.

АДВОКАТ П.: Възразявам за прекомерност на възнаграждението.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че ревизионният акт е обоснован и законосъобразен, а жалбата е неоснователна и в този смисъл са и събраните по делото доказателства, както и заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 10-дневен срок от днес да изложат допълнителни съображения по застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: