ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2726 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ВАСМАР 09“ ЕООД, редовно призован, се явяват законният представител В.Г.В. и адвокат Е.П., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

В залата присъства прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура – гр. Бургас.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Моля на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК да конституирате Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в процеса.

 

СЪДЪТ, като взе предвид направеното искане,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по административно дело № 2726/2017 г.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Моля да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Представям и моля да приемете договори с основните доставчици „МЕС КОМЕРС 14“ ЕООД и „ОЛИМПИЯ 13“ ЕООД, както и част от международните товарителници, които моля да приемете. Моля да ми дадете възможност да представя превод  на всички ЧМР. Моля да се изиска информация от ответника правена ли е ревизия на основния възложител, на който е доставено гроздето – „Домейн Бойяр Интернешънъл“ ЕАД, има ли ревизионен акт и какви са констатациите.

Ще моля да бъде допуснат до разпит счетоводителя на фирмата, който водя в днешно съдебно заседание с оглед установяване на обстоятелството, че всички разходи, установени за доставките на това грозде, са признати по ЗКПО, но не са признати по ЗДДС и всъщност считам, че със становището на счетоводителя ще помогнем за поставяне на въпроси към експерта, който след като се запознае с материалите по делото, по цялата преписка и с документите, които ще представим, и направи проверка в основния възложител за закупуване на гроздето, да отговори налице ли са реални доставки. Вещото лице да провери с доставената стока извършени ли са последващи облагаеми доставки.

Ще Ви моля да ми дадете възможност да формулирам и допълнителни въпроси след като се запозная с всички материали по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна  и недоказана.

По отношение на доказателствата, представени от жалбоподателя, да се приемат. Те са представени и в хода на ревизията. По тяхната същност и значимост ще изразя становище по същество.

Относно експертизата, моля да се работи по счетоводни данни, да не се отговаря на правни въпроси от рода има ли доставка или не.

По отношение на свидетеля също възразявам, тъй като считам, че въпросните обстоятелства могат да се установят не с гласни доказателства, а с документи.

Моля да задължите жалбоподателя да представи пълномощните, които не са част от преписката, а се твърди, че се работи с пълномощници, както следва: за „МЕС КОМЕРС 14“ ЕООД Г.М.Т. и И.В.М., за „ОЛИМПИЯ 13“ ЕООД – П.Т.Д..

Също така моля да задължите жалбоподателя да заяви  чий подпис стои под днес представените договори от страна на „МЕС КОМЕРС 14“ ЕООД и „ОЛИМПИЯ 13“ ЕООД , тъй като от направената справка в Агенцията по вписванията се установява, че подписите на управителите на тези фирми към онзи момент съществено се различават от подписите на управителите в приемо-предавателните протоколи между жалбоподателя и „МЕСКОМЕРС 14“ ЕООД и жалбоподателя и „ОЛИМПИЯ 13“ ЕООД.

Моля да откриете производство по оспорване автентичността на подписите, положени върху двата договора, сключени между „МЕС КОМЕРС 14“ ЕООД и между жалбоподателя и „ОЛИМПИЯ 13“ ЕООД за продавач, както и подписите за продавач по всички приемо-предавателни протоколи, приложени към преписката, целящи да удостоверят реализиране на сделки с тези две дружества.

Моля да приемете извадки от програмен продукт на НАП, които удостоверяват, че въпросните доставчици на жалбоподателя „МЕС КОМЕРС 14“ ЕООД и „ОЛИМПИЯ 13“ ЕООД са подавали данъчна документация от един и същ IP адрес.

Представям удостоверения за електронни подписи на лицата, издали актове в хода на развилото се ревизионно производство.

 

АДВОКАТ П.: Заявяваме, че ще се ползваме от договорите и протоколите, чиято автентичност на подписа за продавач оспорва ответникът.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам доказателствени искания.

Моля да приемете представената административна преписка, както и всички документи, представени в днешно съдебно заседание като доказателства по делото, като дадете възможност на жалбоподателя да представи превод на български език на всички документи, които са на чужд език.

Считам, че искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза е процесуално допустимо и основателно и следва да се уважи.

Искането за разпит на свидетел е неоснователно.

Също така следва да бъдат уважени и исканията на ответника.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и в днешно съдебно заседание и да даде възможност на жалбоподателя да ангажира и други доказателства в подкрепа на застъпената от него теза, включително чрез използване на специални знания (искане за съдебно-счетоводна експертиза).

Съдът намира, че следва да укаже на жалбоподателя, че при представяне по делото на документи, изготвени на чужд език, същите следва да бъдат придружени с превод на българския език.

На жалбоподателя следва да бъде указано за следващо съдебно заседание за представи пълномощни на лицата Г.М.Т., И.В.М., действащи от името и за сметка на доставчика „МЕС КОМЕРС  14“ ЕООД и П.Т.Д., действащ от името и за сметка на доставчика „ОЛИМПИЯ 13“ ЕООД.

Намира искането за допускане до разпит в качеството на свидетел на лице, извършващо счетоводно обслужване на дружеството, като недопустимо, тъй като фактите, които жалбоподателят цели да установи, подлежат на доказване с писмени доказателства, а проверката им може да бъде извършена от вещо лице.

Предвид направеното в днешно съдебно заседание оспорване от страна на ответника на автентичността на подписите за продавач, положени върху договори, сключени между жалбоподателя и „МЕСКОМЕРС 14“ ЕООД и „ОЛИМПИЯ 13“ ЕООД и приемо-предавателните протоколи, подписани между жалбоподателя и тези две дружества и с оглед заявлението на жалбоподателя, че ще се ползва от тези частни документи, съдът намира, че следва да открие производство по оспорване на автентичността на положените подписи върху тях за продавач, като укаже на жалбоподателя, че за него е тежестта да докаже, че подписите за продавач са положени от лицето, посочено в заглавната част на договора като законен представител на тези дружества – за „МЕС КОМЕРС 14“ ЕООД – В.Н.Г. и за „ОЛИМПИЯ 13“ ЕООД – Д.Г.М..

На жалбоподателя следва да бъде предоставена възможност в случай на искане за допускане на експертиза, това да бъде сторено с писмена молба, представена по делото в 10-дневен срок от днес, като по искането съдът ще се произнесе в закрито заседание след взимане на становище от ответната страна по искането.

По изложените съображения съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИЕМА като доказателства по делото документи, удостоверяващи електронните подписи на лицата, издали актове в хода на развилото се ревизионно производство.

ПРИЛАГА към делото представените от ответника извадки от програмен продукт на НАП за подавани справки-декларации от „ОЛИМПИЯ 13“ ЕООД и „МЕС КОМЕРС 14“ ЕООД, удостоверяващи подаване на данъчни документи за двете дружествата от един и същ IP адрес.

ОТКРИВА производство по оспорване автентичността на подписите за продавач по договор, сключен между жалбоподателя и „МЕС КОМЕРС 14“ ЕООД на 15.08.2014 г. и придружаващите го приемо-предавателни протоколи и договор, сключен с „ОЛИМПИЯ 13“ ЕООД на 01.08.2013 г. и придружаващите го приемо-предавателни протоколи.

УКАЗВА на жалбоподателя, че за него е тежестта да докаже, че подписите за продавач са положени от лицето, посочено в заглавната част на договора като законен представител на тези дружества – за „МЕС КОМЕРС 14“ ЕООД – В.Н.Г. и за „ОЛИМПИЯ 13“ ЕООД – Д.Г.М..

УКАЗВА на жалбоподателя за следващо съдебно заседание за представи пълномощни на лицата Г.М.Т., И.В.М., действащи от името и за сметка на „МЕС КОМЕРС  14“ ЕООД и П.Т.Д., действащ от името и за сметка на „ОЛИМПИЯ 13“ ЕООД.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира и други доказателства в подкрепа на позицията си по спора с уточнението, че при представяне на документи, изготвени на чужд език, същите следва да бъдат придружени с превод на български език, а по искане за допускане на експертизата същото следва да бъде формулирано с писмена молба в 10-дневен срок от днес.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че при неизпълнение на указанието, касаещо срокове за формулиране на искане за допускане на съдебно-техническа експертиза и евентуално последващо закъсняло такова извършено действие същият ще понесе санкции за неоснователно отлагане на делото.

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя за допускане до разпит в качеството на свидетел на лице, извършващо счетоводно обслужване на дружеството.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.03.2018 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните уведомени. При евентуално допускане на искани експертизи, за датата да бъдат призовани определените вещи лица.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: