ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На втори май                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 2726 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВАСМАР 09“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Е.П., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Червеняков.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е във фаза събиране на доказателства.

По делото е постъпила вносна бележка за депозит за изготвяне на експертиза. Същата е назначена с определение на съда от 23.01.2018 г.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам искането за изготвяне на експертиза, като настоявам вещото лице да отговори на всички поставени от жалбоподателя въпроси, съответно да отложите делото за друга дата, тъй като е необходимо изготвянето на тази експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде възможност на вещото лице да представи възложената експертиза.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

Съдът намира, че с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя съдебно-счетоводната експертиза по делото следва да бъде извършена, още повече, че и депозитът за това е внесен. Освен това намира, че следва въпросите към вещото лице да бъдат подробно конкретизирани. Жалбоподателят е направил няколко искания, като е поставил различни въпроси, които съдът намира за неточни и непълни, които се нуждаят от конкретизация с оглед предмета на спора. В тази връзка съдът намира, че следва да даде възможност на оспорващото дружество с подробна писмена молба по делото да посочи точно конкретни и ясни въпроси, свързани с предмета на спора, на които желае да отговори вещото лице.

Във връзка с гореизложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на оспорващото дружеството в десетдневен срок от днес да представи по делото точни и ясни конкретни въпроси, свързани с предмета на спора, на които желае да отговори вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да поставяме въпроси към вещото лице.

Представям ревизионен доклад на „Васмар 09“ ЕООД, който сме задължени да представим в предходно съдебно заседание в заверено копие и доказателства за подписите на органите, които са го издали. Това е ревизионният доклад към ревизионния акт от 12.09.2016 г.

 

АДВОКАТ П.: Да се приемат представените доказателства.

Нямам други доказателствени искания към момента.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам доказателствени искания.  Да се приемат приложените доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото днес представеното заверено копие от ревизионен доклад от 15.07.2016 г.

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2018 г. от 10:30 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени. Да се счита за редовно уведомено и вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: