ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На петнадесети ноември                              две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2725 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:09 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТТОДОР А.Н., редовно уведомен,  се явява лично и спроцесуален представителадв.Д. и адв.М., надлежно упълномощен с пълномощно представено в предходното съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МРРБ СОФИЯ, редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

По хода на делото:

АДВ.М.:Да се даде ход на делото.

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 11952/10.11.2017 година  ответника по делото  е представил в оригинал справка за ползвани и оставащи  отпуски на Т.А.Н., ведно със заверено копие на заповед № РД-02-17-1819/01.06.2017 година, както и заверени копия на следните документи:1.Длъжностна характеристика за длъжността „главен експерт", отдел „Югоизточен район", Главна дирекция „Градско и регионално развитие", утвърдена от главен секретар на МРРБ на 09.06.2016 г. - 7 стр.;  2. Длъжностна характеристика за длъжността „младши експерт", отдел „Югоизточен район", Главна дирекция „Градско и регионално развитие", утвърдена от главен секретар на МРРБ на 09.06.2016 г. - 6 стр.;3.Длъжностна характеристика за длъжността „младши експерт", отдел „Югоизточен район", Главна дирекция „Градско и регионално развитие", утвърдена от главен секретар на МРРБ на 09.06.2016 г. - 7 стр.;4.Длъжностна характеристика за длъжността „младши експерт", отдел „Югоизточен район", Главна дирекция „Градско и регионално развитие", утвърдена от главен секретар на 09.06.2016 г. - 8 стр.;5.Длъжностна характеристика за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми", отдел „Югоизточен район", Главна дирекция „Градско и регионално развитие", утвърдена от главен секретар на МРРБ на 09.06.2016 г. - 6 стр.;6.Длъжностна характеристика за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми", отдел „Югоизточен район", Главна дирекция „Градско и регионално развитие", утвърдена от главен секретар на МРРБ на 09.06.2016 г. - 6 стр.;7.Длъжностна характеристика за длъжността „главен експерт", отдел „Югоизточен район", Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", утвърдена от главен секретар на МРРБ на 14.09.2017 г.-7 стр.;8Длъжностна характеристика за длъжността „главен експерт", отдел „Югоизточен район", Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", утвърдена от главен секретар на МРРБ на 14.09.2017 г.-7 стр.;9.Длъжностна характеристика за длъжността „главен експерт", отдел „Югоизточен район", Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", утвърдена от главен секретар на 14.09.2017 г.-7 стр.;10.Длъжностна характеристика за длъжността „младши експерт", отдел „Югоизточен район", Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", утвърдена от главен секретар на МРРБ на 14.09.2017 г.-7 стр.;11.Длъжностна характеристика за длъжността „младши експерт", отдел „Югоизточен район", Главна дирекция „Стратегическо планиране ипрограми за регионално развитие", утвърдена от главен секретар на МРРБ на 14.09.2017 г.-6 стр.;12.Длъжностна характеристика за длъжността „старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми", отдел „Югоизточен район", Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", утвърдена от главен секретар на МРРБ на 14.09.2017 г.6 стр.;13.Длъжностна характеристика за длъжността „старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми", отдел „Югоизточен район", Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", утвърдена от главен секретар на МРРБ на 14.09.2017 г.6 стр.

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 12147/14.11.2017 година по ел.поща ответника по делото е изпратил молба- становище, с което не възразява да се даде ход на делото и изразява становище по същество.

АДВ.М.:Доказателствата са депозирани в петък, ние сме се запознали в рамките  на два дни. Да се приемат.

АДВ.Д.: Нямаме  други искания.

С оглед изявлението на процесуалните представители на жалбоподателя и като взе предвид представените за днешно съдебно заседание писмени доказателства, които са относими към предмета на спора, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА изисканите и представени  13 броя длъжностни характеристики и справка за ползваните и оставащи дни отпуска.

АДВ.М.: Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.Д.: Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид изявлението на процесуалните представители на жалбоподателя  и събраните по делото доказателства намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Д.: Моля да уважите подадената жалба.Считаме, че изложените в нея твърдения, за това че изпълняваните от него функции в рамките на заемната съкратена длъжност младши експерт са изцяло запазени в новата структура.Длъжностната характеристика на жалбоподателя е  изцяло възпроизведена даже има буквални цитати на конкретни трудови функции разпределени между оставащите служетели в отдела, поради което счимаме, че не е налице фиктическо съкращаване на длъжност, което води до незаконосъобразност на оспорваната заповед. По отношение на  посочените в заповедта дни, за които се дължи обезщетение, в тази й част заповедта е материално незаконосъобразна, тъй като противоречи на чл.61 от Закона за държавния служител в редацията за прогласяванете на тази част от текста на разпоредбата, в който е уредена въпросната пропорционалност, на който се позавава административния орган.

АДВ.М.: Пддържайки изложените искания на адв.Д. Ви моля също да присъдите  направените по делото разноски. Безспорно Вие ще упражните изцяло контрол, но ние считаме, че от анализа на  доказателствата се подкрепя тезата за фиктивно съкращаване, при спазване на същината на трудовата функция в пълния обем и прехвърлянето към длъжности в същата структура, не съкращаване на щата или създава привидност, което съдилищата приемат, че е основание  за отямане на акта, поради неправилно прилагане на материалния закон. Моля за отменително решение, съобразно доводите  в жалбата. Моля за срок  за писмени бележки  и моля за  съдебно-деловодните разноски.

Съдът  определи 7 дневен срок за писмени бележки по делото.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: