ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 25.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети октомври                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 2725 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.А.Н., редовно  и своевременно  призован,  се явява  лично и с процесуален представител адв.Д., надлежно упълномощена с пълномощно представено в днешното съдебно заседание.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МРРБ СОФИЯ, редовно и своевременно призован, изпраща представител ю.к.Б., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

По хода на делото:

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Б.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното производство е образувано по жалба на Т.А.Н., ЕГН **********,***, к/с „Лазур“ бл.77, вх.9, ет.8, със съдебен адрес:*** чрез адв.Е.М. и адв.М.Д. против Запевод № РД-02-16-635/22.08.2017 година на В.Н.-К.– ***  на МРРБ, с която се прекратява служебното му правоотношение на длъжност „младши експерт“ в отдел „Югоизточен район“, главна дирекция „Градско и регионолно развитие“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Указва на страните следната доказателствена тежест: В  тежест на ответния орган е да установи наличие на обстоятелствата, довели до прекратяване на служебното правоотношение, а  именно, че действително и бил съкратен щата по посочения в заповедта начин. Отделно от горното в случай, че някоя от страните се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права, нейна е тежестта да установи наличието на същите.

Докладва постъпилата административна преписка, по която съда  констатира, че не е представено в цялост кадровото досие и няма данни и доказателства за използвания отпуск.

Докладва, че с входящ № 11113/20.10.2017 година от ответника по делото Главен секретар на МРРБ е постъпило становище, в което е направено уточнение на относно териториалните звена в районите от „ниво 2“ и счита, че местно компетентен да разгледа процесната жалба е именно Административен съд град Бургас.

АДВ.Д.: Поддръжам жалбата. Да се приеме преписката. Действително същата не е пълна, доколкото няма доказателства за размера за ползвания отпуск, поради което представям  заявление  от 23.02.2017 година, с което доверителят ми е поискал ползване на платен годишен отпуск, като нерездална част от това заявление е справка от отдел „Управление на човешките ресурси”, която показва размера на неизползвания оптуск за 2017 година в размер на 26 работни дни  и още една заповед, с която в последващ период са били разрешени да се ползват 2/два/ работни дни  от 26-те работни дни.Твърдим, ча се останали 24/двадесет и четири/ работни дни.Ние твърдим, че се дължи обезщетение за 24 работни дни, а не за 15 работни дни. След тази дата са ползвани само два дни. Това са документите, с които ние разполагаме, касаещи платения годишен отпуск. Ако съда прецени, че тези доказателства не са достатъчни да устоновят твърдяното моля, администартивния орган да представи справка от отдел „Управление на човешките ресурси”. Имаме доказателствено искане, тъй като твърдим, че длъжността  като съвкупност от задължения е запазена и не е извършено съкращението, което се твърди молим, ответника да бъде задължен да представи длъжностните характеристики на служителите в отдел „Югоизточен район” преди датата на преструктуриране 22.08.2017 година и длъжностните характеристики на  всички служители  след преструктурирането на същия отдел, за да бъдат сравнени.

Ю.К.Б.: Оспорвам жалбата.  Моля да се приемат доказателствата. Не възразявам да се приемат и доказателствата, представени от жалбоподателя. Ще представя официална справка за неизползвания отпуск от страна на  жалбоподателя. Не възразявам и срещу искането за представяне на длъжностните характеристики.

Съдът, като взе предвид становищата на страните намира, че административната преписка следва да бъде приета. Приети следва да бъдат и  заявление от жалбоподателя, ведно със заповед №РД-02-17-1819 /01.06.2017 година, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  представената административна преписка.

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, както следва:Заявление от Т.А.Н., с което е поискал разрешаване ползване на 8/осем/ работни дни платенгодишен отпуск от 23.02.2017 година, ведно със заповед  №РД-02-17-1819 /01.06.2017година на Главния секретар на МРРБ.

ПРЕДОСТАВЯ възможност, доколкото поисканите доказателства имат отношение към спорния предмет, в следващото съдебно заседание процесуалния представител на ответния орган да представи 19 броя длъжностни характеристики, от които 11 броя на длъжностите преди  промяна в Устройствиния правилник и щата на МРРБ и 8 броя длъжностни характеристики след спорното съкращване на щата, всички за „Югоизточен район“ при МРРБ.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ю.к.Б. да представи справка за ползваните от жалбоподателя дни платен годишен отпуск за 2017 година.

Съдът като взе предвид, че делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че  събирането  на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.11.2017 година от 14:45 часа за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: