Р Е Ш Е Н И Е

 

       1995                               07.11.2018г.                                    гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ                

при секретаря Ирина Ламбова, като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 2724 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с  чл.148, т.3 от Закона за ветиринарномедицинската дейност /ЗВД/.

Административното дело е образувано по жалба от В.К.А., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, чрез пълномощник адв. М.Б. ***, против Заповед № ВЗ-323/30.08.2018г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/– Бургас, с което е отказано изплащането на обезщетение по подадено заявление с входящ в ОДБХ Бургас - № 2220 от 02.07.2018г. от В.К.А. с адрес: ***.

Иска се отмяната на оспорената заповед като неправилна и незаконосъобразна. Претендира се присъждане на разноски по делото за внесена държавна такса и изплатено възнаграждение на адвокат.

В съдебно заседание жалбоподателят В.К.А. се явява лично и с процесуален представител адв. Б., която поддържа жалбата и искането за присъждане на разноски, като излага допълнителни съображения за незаконосъобразността на оспорената заповед.

Ответната страна Директорът на ОДБХ - Бургас се представлява от  юрисконсулт Зорница Н., която оспорва жалбата като неоснователна. Не претендира присъждане на разноски.

         Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и  прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:

На 29.06.2018г. комисия в състав: Георги П.– началник отдел ЗЖ, Иван П. – главен инспектор в отдел ЗЖ и Йордан П. - главен инспектор в отдел ЗЖ, извършила проверка в животновъден обект № 8283-0049, собственост на жалбоподателя В.К.А. и установила, че в него се отглеждат 64 броя кози от различни възрастови групи, за които не е извършено официална идентификация. За извършената проверка бил съставен констативен протокол.

Въз основа на направените констатации бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 0001133/29.06.2018г. за извършено нарушение на чл.139, ал.1, т.1 от ЗВД.

Във връзка с установеното нарушени било издадено Разпореждане за умъртвяване на животни на място и насочването им за обезвреждане № 1/29.06.2018г. Животните били умъртвени, за което бил съставен Протокол за умъртвяване от 29.06.2018г. В протоколът е посочено, че комисия в състав: Георги П. – началник отдел ЗЖ към ОДБХ - Бургас, Иван П. – главен инспектор в отдел ЗЖ към ОДБХ - Бургас и Йордан П. - главен инспектор в отдел ЗЖ към ОДБХ – Бургас извършила умъртвяване на 64бр. броя кози, отглеждани в животновъден обект с ветеринарен рег.№ 8283-0049, намиращ се в с.Кости, общ.Царево, обл.Бургас. Отразено е, че умъртвяването на животните е извършено в присъствието на В.К.А..

Впоследствие на основание съставения АУАН било издадено Наказателно постановление /НП/ № 31/04.07.2018г.

В.А. подал заявление до ОДБХ гр.Бургас с № 2220/02.07.2018г. с искане да му бъди изплатено обезщетение за умъртвените  животни.

Във връзка с подаденото от него заявление била издадена оспорената Заповед № ВЗ-323/30.08.2018г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/– Бургас, с което е отказано изплащането на обезщетение по подадено заявление с входящ в ОДБХ Бургас - № 2220 от 02.07.2018г. от В.К.А. с адрес: ***.

Заповедта били връчена на А. лично на 05.09.2018г. и същият я оспорил пред АдмС – Бургас с жалба вх.№ 10444/19.09.2018г.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е Заповед № ВЗ-323/30.08.2018г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/– Бургас, с което е отказано изплащането на обезщетение по подадено заявление с входящ в ОДБХ Бургас - № 2220 от 02.07.2018г. от В.К.А. с адрес: ***.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен административен орган – директорът на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Бургас,  в кръга на неговите правомощия, съобразно разпоредбата на чл.148, ал.1 от ЗВД, в съответната писмена форма и съдържа необходимите реквизити, което го прави валиден.

При издаването на заповедта са спазени процедурните правила предвидени в чл.147 от ЗВД, като административният орган не допуснал съществени нарушения, които да ограничат правото на защита на жалбоподателя, респ. да обосноват незаконосъборазността и отмяната на оспорената заповед на това основание.

 Оспорената заповед е издадена в предписаната от закона писмена форма, съдържа мотиви – фактически и правни основания за нейното издаване.

Заповедта е съобразена с материалните разпоредби на закона, тъй като в административното производство и по делото се установи, че е била налице материалната предпоставка за издаването й, посочена като фактическо основание в заповедта, а именно – обстоятелството, че жалбоподателят не е предоставил за идентификация отглежданите от него 64 броя кози, съгласно разпоредбата на чл.142, ал., т.1 от ЗВД, като извършеното от него нарушение е установено с констативен протокол от 29.06.2018г. и съставеният въз основа на него  АУАН № 0001133/29.06.2018г. за извършено нарушение на чл.139, ал.1, т.1 от ЗВД.

В съдебното производство жалбоподателят не ангажира доказателства, които да оборят установените в хода на административното производство факти, а именно че същият е извършил административното нарушение, за което е санкциониран с НП№ 31/04.07.2018г., представляващо фактическото основание за издаване на оспорената заповед.

Предвид изложеното съдът намира, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в рамките на правомощията му, при липса на съществени нарушения на административно-производствените правила, в съответствие с материално разпоредби и целта на закона, поради което жалбата против него се явява неоснователна и не следва да бъде уважавана.

При този изход на делото разноски не следва да бъдат присъждани предвид обстоятелството, че такива не се претендират от страна на ответника.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на В.К.А., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, чрез пълномощник адв. М.Б. ***, против Заповед № ВЗ-323/30.08.2018г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/– Бургас, с което е отказано изплащането на обезщетение по подадено заявление с входящ в ОДБХ Бургас - № 2220 от 02.07.2018г. от В.К.А. с адрес: ***.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: