ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 22.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и втори октомври                     две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2724 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.К.А., редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител адвокат М.Б.,  надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА – ДИРЕКТОР НА ОДБХ  БУРГАС, редовно и своевременно призован, се явява  юрисконсулт Н., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от В.К.А., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, чрез пълномощник адв. М.Б. ***, против Заповед № ВЗ-323/30.08.2018г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/– Бургас, с което е отказано изплащането на обезщетение по подадено заявление с входящ в ОДБХ Бургас - № 2220 от 02.07.2018г. от В.К.А. с адрес: ***.

Иска се отмяна на оспорения административен акт като неправилен и незаконосъобразен.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.Б.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. Моля да бъдат приети доказателствата. В нея сме изложили подробни основания на фактите и обстоятелствата, които водят да отмяна на заповедта, с противоречие с материалния закон, с противоречие с целта на закона и с множество нарушения на административните правила за нейното издаване. С оглед представените от ответната страна доказателства, с молбата считам, че същите следва да бъдат приети, но с оглед на представения протокол за умъртвяване от 29.06.2018г.на листи от №41до 43, както и разпореждането за умъртвяване на листи от №38 до 40,  оспорвам и моля да не бъдат приети като достоверни, като оспорвам тяхната истинност, тъй като са антидатирани. Представени са за подпис, но са антидатирани, не са били изготвени в същия ден,  в който са умъртвени животните. Това е извършено в по-късен етап, няколко дни след това с указания, че ако не бъдат подписани няма да му бъде изплатена сумата.

Водим до разпит двама свидетели, които моля да бъдат допуснати до разпит, за да дадат обяснения по фактите, които са от значение за правилното решаване на спора. Също така молим съда да изиска от ОДБХ да представи  по делото заповед №11-148/ 28.06.2018 година на ИД на БАБХ – София, тъй като цялата процедура, която е отпочната на 28.06 с тази заповед, се води изцяло и в изпълнение на указанията дадени с тази заповед на изпълнителния директор. Искам да отбележа, че процедурата, която е започнала и се е провела на 29.06. смесва две отделни действия по идентификация и по изпълнение на указанията, дадени с тази процесна заповед за умъртвяване на животни, с оглед наличие на заболяване, предприемане на мерки за справяне  с чумата по дребния рогат добитък. С едно действие от страна на административния орган се доказват различни правно релевантни факти за настоящия спор и две отделни процедури.

Ю.К.Н.: Считам, че жалбата е неоснователна. Няма да соча нови доказателства. По отношение на искането за представяне на  заповед №РД 11-1148/ 28.06.2018 година на изпълнителния директор същата мога да я представя в настоящето съдебно заседание без печат за вярност с оригинала. Тезата, която ще изложа е: Тази заповед е неотносима по делото и затова моля преценете дали да я представя в момента или в последствие. Представям я, като я заверявам с мой подпис.

АДВ.Б.: Представената в днешното съдебно заседание заповед не възразявам да бъде приета и оттеглям искането да бъде изискана. Моля съда да задължи ответната страна да представят доказателства за наличието или липсата на сключени с жалбоподателя договори  по реда на чл.137, б.”г” от ЗВД или да бъде изискана справка от тях за периода от 2018 година назад за пет години.

Ю.К.Н.: Няма такива договори, които да са сключени с жалбоподателя, ако имаше такива би следвало жалбоподателя да има екземпляр от същите, но съда да прецени  дали да бъде изготвена такава справка.

АДВ.Б.: Заявяват, че няма такива сключени договори. Това ме удовлетворява. Моля уточнявам, че след като е приложен протокола за умъртвяване, не правя искане за откриване на производство по реда на чл.193 от ГПК за оспорване по отношение на антидатирането. Същите факти ще бъдат установени с разпита на свидетелите.

Ю.К.Н.: Нямам възражения да бъдат допуснати до разпит. Считам, че тази процедура по умъртвяване на животните са не на база тази заповед. Умъртвени са не на основание заповед за чума по дребните и преживни животни, а не на база на тази заповед, а във връзка със  съставен АУАН №0001133/29.06. 2018г, с което е установено нарушение по чл.139, ал.1, т.1  от ЗВД и на база на това нарушение е извършено умъртвяването, тъй като чл.139а от ЗВД изисква да бъдат умъртвени при извършено нарушение. Не знам какви факти  ще се доказват.

АДВ.Б.: Ще посочим факти относно това комисията, която е пристигнала какви изявления е дала, протоколите как са изготвени и на база на какво е извършено това умъртвяване. Уточнявам, че със разпита на свидетелите няма да се оспорва съдържанието на разпореждането, а ще дадат обяснения как е протекла идентификацията на животните.

Ю.К.Н.: Животните се идентифицират докато са живи. Свидетели ще установяват в момента на унищожаването.

АДВ.Б.: Ще доказваме предишни факти.

Съдът намира направеното искане за допускане до разпит на свидетели при режим на довеждане за днешното съдебно заседание за неоснователно, и недопустимо, тъй като съобразно  направеното изявление същите  ще  бъдат разпитани и ще дават показания относно факти и обстоятелства, които не са от значение за предмета на разглеждане по настоящето дело, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА искането за допускане до разпит  на водените от процесуалния представител на жалбоподателя свидетели.

ПРИЕМА представеното копие на Заповед № РД-11-1148/28.06.2018 година на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.

АДВ.Б.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Н.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

 

 АДВ.Б.: С оглед представените по делото доказателства в жалбата и от ответната страна считам, че издадената и оспорваната от нас заповед №ВЗ 323/ 30.08.2018 година на директора на Областна дирекция по безопасност на храните - Бургас, с която е отказал изплащане на обезщетението е опорочена като процедура и същата заповед следва да бъде отменена като неоснователна и незаконосъобразна. Изложила съм подробни мотиви в жалбата с оглед неспазване на процедурата по установяване на  наличните факти за издаване на оспорения административен акт, на правните основания, посочени в акта. Нарушено е изискването за форма на акта. Административният орган не е анализирал всички данни по съответната административна преписка и не е изложил обосновани изводи и мотиви,  поради кое следва да бъде издаден отказ за изплащане на обезщетения  на животните – 64 бр. Административният орган с действията си, въпреки направеното уточнение в днешното съдебно заседание не е ограничил тези действия направени и извършени на 29.06. в обекта, дали са в изпълнение на указанията, дадени в заповедта, тъй като действията предприети в същото село приключват на 28 и 29 юни, когато е установено съмнение, а не е доказано с положителна  проба за наличието на чума по дребния рогат добитък. Извършено е умъртвяване на няколко обекта в с.Кости, които отглеждат животни. Отделно от това в днешното съдебно заседание беше направено уточнение, че издадената заповед била свързана с умъртвяване на неидентифицирани животни, които на 29.06. са били установени и  едновременно унищожени. Административният орган е установил, че те нямат ушна марка. Със оглед на същите уточненията в днешното съдебно заседание се установи, че липсват договори с ветеринарни лекари през годината със сключени между тях от Агенцията и жалбоподателя, които вменяват със закона задължение административния орган да установи обекти във  всяко населено място, да води списък в тяхната база данни по години, кои са идентифицирани и кои не са и дали се спазват ежегодно процедурите.  Още повече, че се изплащат субсидии от Общинска служба Земеделие за брой отгледани животни и пчели. Представила съм доказателства, че се отглеждат  7 броя животни. С оглед изложените мотиви в жалбата ми, наличие на субективни моменти, които явно са причина да се подхожда по този начин спрямо жалбоподателя от страна на ветеринарния лекар. Не се установиха данни за друг договор за обслужване с други лекари, които дирекцията е била длъжна да осигури. Също така  дирекцията не е представила факти и обстоятелства как и по какъв начин се извършва самата идентификация на животните - кой идва на място, кой бива изпращан, собственика сам ли посещава, кой извършва идентификацията чрез поставяне на ушна марка и в какви случаи се поставя. В нашия случай е налице пълна липса на доказателства, които да водят до опорочаване на процедурата по идентификация на животните. С оглед на това Ви моля, да отмените заповедта и да  върнете преписката за ново разглеждане.

Ю.К.Н.: По отношение на твърденията в днешното съдебно заседание на процесуалния представител на жалбоподателя считам, че същите са насочени към оспорване на самото наказателно постановление, а не толкова към заповед  №ВЗ 323/30.08.2018 година на директора на Областна дирекция по безопасност на храните - Бургас. По отношение на твърденията в жалбата. На първо място твърдя, че проверката извършена в обекта на 29.06.2018 година не е извършена във връзка със заповед за болестта чума по дребните преживни животни. При извършената проверка е установено нарушение по чл.139, ал.1, т.1 от ЗВД. Оспорвам твърдението в жалбата по отношение на сключване на  договори. Жалбоподателят не попада  в обхвата на чл.137, б.“в“, не е регистриран по чл.137 и не е обект за лични нужди. Чл.1, ал.2, т.1б от Наредба №44/2006 година. Става въпрос за обекти на физически лица, които отглеждат до 10  дребни преживни животни, а в конкретния случай имаме 64 бр. Предприета е мярка  на основание чл.139а от ЗВД, които изискват умъртвяване на място на животни при случаите, в които е установено нарушение на чл.139, ал.1, т.1 от ЗВД. Процедурата е изпълнена в цялост, приложено е уведомление, заповед за определяне на комисията и протоколите. Моля да потвърдите заповедта като правилна и законосъобразна.

АДВ.Б.: Моля да ни се присъдят разноските.

  Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

  Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 12:12 часа.

 

 

  СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: