ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На петнадесети ноември                              две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2724 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„РИТЪМ–3“ООД, представлявано от управителя С.М.М.,  редовно уведомен, не се явява. Представлява се от  адв. Х., надлежно упълномощен по делото, с представено пълномощно в предходното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, редовно уведомен, изпраща процесуален  представител ю.к. Я.М.- ст.ю.к. в Областно пътно управление-Бургас, надлежно упълномощена, с представено пълномощно в предходното съдебно заседание.

 Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Х.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.М. : Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът докладва, че по делото с входящ № 11735/06.11.2017 година е постъпила пълната административна преписка по издадените от АПИ разрешение за изграждане  №1200/18.08.2006г. и Разрешение за експлоатация №161/21.01.2008 г. за Рекламно съоръжение на „Ритъм 3“ООД, преписката по обжалвания отказ, както и Заповед №РД-11-36/10.05.2017г. и Заповед № РД-11-89/04.11.2014 г.,във връзка с правоспособността и компетентността на комисия по Констативен протокол №221/22.06.2017 г.

АДВ.Х.:Получих ги, запознат съм с  документите. Да се приемат.

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА така представените и описани по-горе доказателства, получени с входящ №№ 11735/06.11.2017г.от ответника по делото.

Ю.К.М.: Разстоянието от 1500 метра от кръстовище или пътен възел на магистралата се мери от рекламното съоръжение до оста на пресечната точка на двете направления – за това там така е изчислено. Пътният възел също се води кръстовище.Има ли пресичане на два пътя се води пътен възел или кръстовище в зависимост от ръкавите.Дори където и да сложим центъра, 1500 метра няма в конкретния случай, отстоянието липсва.

АДВ.Х.: Тези документи са ирелеватни по делото.Считам, че административните преписки не са пълни, защото  в документ №53-00-850/07.07.2004 година се казва, че приемането се извършва с констативен протокол на Комисията на ИА „Пътища“. Същото се отнася и за разрешението за изграждане. Т.е. следва да има протоколи, но Областно  пътно управление Варна, не ги е приложил. Считам, че е  умишелно. Представям  два сходни протокола, по подобни проверки,  от които е видно защо не са приложени конкретните. При тези протоколи се записват съседните рекламни  съоръжения къде са, кои са,  за това ги представам за сведение. Има в преписките такива протоколи.

Ю.К.М.: Нямам информация дали са налични. Възможно е пътния възел да е визниканал в последствие, защото там се изгражда магистрала.

АДВ.Х.: След като не са в тази преписка!Може да не е въвъден в експлоатация, след като в преписката няма доказателства.

Ю.К.М.: Констативният протокол към момент преди да е издаден отказа констатира,  че отстояние липсва.

АДВ.Х.: Има два различни протокола с №221 и следва административният орган да каже защо има два протокола. Има разлики в подписите  и  в почерка, а са с една и съща дата. Не е ясно защо, тъй като това са различни протоколи и кой от тези протоколи е послужил.

Ю.К.М.: Разминаване в отстояните в самите подписи е възможно, в преписката е приложен един оригинал. За въвеждането в експлоатация на пътния възел ще представя документация. Магистралите не се въвеждат поетапно, а на края. Ако пътният възел е открит, ще представя доказателства.

Съдът констатира от представената преписка налична екранна справка на измерване с джипиес разстоянието от мястото на разположение на рекламното съоръжение, предмет на спора до място на пресчната точка Автомагистрала „Хемус“  с друг път, че разстоянието е 686.00 метра. Доколкото то значително се отлачава или разминава с изискването за  отстояние на рекламното съоржение  на повеча от 1500 метра от пътен възел  съдът,

                              О П Р Е Д Е Л И:

 ИЗИСКВА от ответният орган доказателства, съответно обяснение за  причината  на разминаване на  констатираните факти и обстоятелства в издаденото разрешение за ползване и изложените такива в оспореното уведометелно писмо с характер на индивидуален административен акт на Председателя на Управителния съвет на АПИ.

В тази връзка в случай, че пътният възел е изграден на етап следващ момента на издаване на разрешението за ползване  на  спорното рекламно съоръжение да бъдат представени докозателства за момента на изграждане, съответно  документ за въвеждане на пътния възел в експлоатация.

АДВ.Х.: С оглед процесуална икономия и като съобразявам нормата на параграф 4 от ПЗР към постановление № 294 от 8.11.2016 година за изменеие и допълване на нормативни актове на МС считам, че  не следва да изследваме законността на този пътен възел, защото параграф 4 казва, че издадено по реда на тази наредба разрешение за експлоатация се счита за издадено при условията и режима на пърноначалното решение за експлоатация. Прилагат се изискванията и условията  в  разрешението. След като административният орган към датата на издаване  и влизането в сила на тези административни актове е преценил, че рекламното съоръжение не отстоява, издал е акта и той е влязъл в сила, се  прилагат същите условия и същите факти и не е от заначение за спора дали съществува пътен възел, защото ако съществуваше законно пътен възел, настоящето разрешение следваше да бъде отменено по реда, предвиден по Закона за пътишата и Наредбата за специално ползване на пътищата. Няма данни към датата на заявлението да е отменен или да има процедура по прекратяването.  Следователно се прилагат условията приложими за първоначалното,  което е влязло  в сила  и не  следва да изследваме тези въпроси.

Ю.К.М.: В чл.17б, ал.2 от Наредбата разрешението се преиздава за нов 10 годишен период.

Съдът, по докозателствата представени от процесуалния представител на жалбоподателя

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за сведение представените протоколи, а именно: Констативен протокол № 175/26.08.2008 година на Областно пътно управление-Варна и протокол №46/31.08.2011 г. на Областно пътно управление –Бургас.

ПОВТОРНО ЗАДЪЛЖАВА административният орган, ако в случай на въвеждане в експлоатация и при подновяване на първоначалното разрешение за експлоатация на съоръжението са съставени подобни констативни протоколи като представените в днешното  съдебно заседание, същите да бъдат представени  по делото като част от административната преписка.

Съдът счете, че делото не е  пълно, всестранно и обективно изяснено, поради което счита, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.11.2017 година  от 14:00 часа, за която дата  и час страните се считат за  редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:53 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: