ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На единадесети октомври                        две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2724по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„РИТЪМ–3“ООД,представлявано от управителя С.М.М.,  редовно и своевременно призован, не се явява. Представлява се от  адв. Х.,  надлежно упълномощен по делото, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, редовно и несвоевременно призован, изпраща процесуален  представител ю.к. Я.М.- ст.ю.к. в Областно пътно управление-Бургас, надлежно уплъномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Х.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.М. : Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Административното производство е образувано по жалба от „Ритъм-3“ ООД, с ЕИК 102690266, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул.“Шейново“ №3, ет.6, представлявано от управителя С.М.М. срещу Отказ с изх.№ 53-00-4658/26.06.2017 година на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, в който същия е обективирал отказ на УС на Агенцията да преиздаде разрешение за специално ползване на пътищата, чрез експлоатация на рекламни съоръжения- №161/21.01.2008 година.

Указва на страните следната доказателствена тежест: Доколкото от преиздаването на процесното разрешение би се ползвал жалбоподателя и доколкото настоящето производство е по съществото на спора,  в негова тежест е да установи наличие на материално-правните и процесуално-правните  предпоставки за преиздаване на разрешението.От друга страна, доколкото всяка от страните в настоящето производство би се ползвала от  позитвните факти и обстоятелства, от които черпи права, в тежест на позовалата се страна е, да докаже наличието на същите.

Докладва постъпилата административна преписка по издадения и оспорен в настоящето производство административен акт.

АДВ.Х.- Поддържам жалбата. Ще соча още доказатества. Преписката да се приеме, като оспорвам констативен протокол (КП) № 221 от 22.06.2017 г. Същият е изготвен  от ненадлежен  орган и в същото време за съставянето на същия, като част от административното производство не сме били известени и не сме взели участие, както  предвижда закона.Оспорвам неговата вярност и истинност. Моля да ги задължите да представят оригинала. На второ място ние не сме известени за този протокол и за хода на самото производство.Наред с това моля, с оглед направено волеизявление, че това е пълната преписка и към нея няма липсващи документи,  да  задължите административния орган да представи цялата административна преписка  по издаденото ни разрешение за изграждане  на съоръжението, както и преписката  по разрешаване на ползване, чрез експлоатация. Те би следвало да бъдат част от настоящата преписка.Наред с това моля, да задължите  административния орган да представи цялата административна преписка във връзка с констативен протокол №221, тъй като пише, че е изготвен от опредeлени лица,  а издаден от други лица и да проверим дали е бил съобщен на нас.

                Ю.К.М.-  Оспорам жалбата.Ще представя исканите доказателства в тяхната цялост.За това от къде се замерва разстоянието от и до пътен възел, уточнявам, че това се прави от отвора на  фунията на пътния възел, при включването му в магистралата.Ако желаете писмено мога да предоставя схема и да се обоснова от къде би следвало да се измери. Разминаването в километрите на предходното разрешително и отразените в констативния протокол се дължи на прекилометроване на автомагистралата.

Съдът, с оглед на направените доказателствени искания и  изразеното от ответния орган становище, намира същите за допустими и относими към предмета на спора. Действително още в самата жалба „Ритам- 3” ООД  счита,  че оспорения в днешното съдебно заседание официален свидетелстващ документ- протокол №221/22.06.17 година противоречи на други официални  свидетелстващи документи,  изготвени по- рано.

В тази връзка съдът намира за необходимо да задължи ответния орган не по-късно от 7 дни преди датата на следващото съдебно заседание да представи административната преписка по издаденото разрешение за  изграждане на рекламното съоръжение, както и тази по въвеждането  му в експлоатация, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответния административен орган не по-късно от 7 дни преди датата на следващото съдебно заседание, да представи административната преписка по издаденото  разрешение за изграждане на рекламното съоръжение, както и тази по въвеждането  му в експлоатация

Отделно от горното с оглед оспорената истинност на констативен протокол №221/22.06.2017 г. в частта за верността на обстоятелствата, за които същия свидетелства, съдът  запита процесуалния представител на ответния орган на основание чл.193,ал.2 от ГПК ще се ползва ли от така представеното писмено доказателство.

Ю.К.М.- Ще се ползваме.

Предвид  заявеното становище от представителя на ответника и с оглед официалния характер на документа  съдът постановява да се извърши проверка на истинността на оспорения документ, като указва, че в тежест на жалбоподателя да обори обстоятелствата, за които документът свидетелства и които са част от съдържанието му.В тази връзка съдебният състав  по-рано в днешно съдебно заседание е допуснал и  събирането на  двете изискани административни преписки.

Наред с това доколкото ответния орган ще се ползва от представения констативен протокол, СЪДЪТ

                             О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответният орган да представи  писмени доказателства  или доказателства за други способи, чрез които органът е събрал и изчислил отрезената в констативния протокол информация.

Съдът УКАЗВА на ответния орган, че следва да представи горните административни преписки и доказателства в цялост, включително и с вътрешноведомствена заповед за назначаване на комисията измерила отстоянието на съоръжението от релевантните елементи на пътя не по –късно от 7 дни преди  датата на следващото съдебно заседание, с оглед предоставяне на възможност на насрещната страна да се запознае с тях.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.11.2017 година от 14:00 часа за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: