Р Е Ш Е Н И Е

 

        1994                              07.11.2018г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ               

при секретаря Ирина Ламбова, като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 2723 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с  чл.118, ал.1, вр. с чл.117, ал.1, т.2, бук.“г“ от Кодекса за социално осигуряване/КСО/.

Административното дело е образувано по жалба от О.И.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, чрез пълномощник адвокат З.К. – БАК против Решение № 1040-02-97/29.08.2018г. на директора на ТП на НОИ – Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № 5104-02-86/24.07.2018г. на длъжностното лице при ТП на НОИ – Бургас, с което на основание чл.60, ал.1 от КСО, декларираната злополука с вх.№ 5101-02-72/23.06.2017г. на ТП на НОИ – Бургас, от осигурителя „Димон“ ЕООД, станала с О.И.К. на 19.06.2017г., не се приема за трудова.

Иска се отмяна на оспорения административен акт като издаден при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправните разпоредби на закона. Претендира се присъждане на съдебно-деловодните разноски и заплатеното възнаграждение на адвокат.

В съдебно заседание  жалбоподателят О.И.К. се явява лично и процесуален представител от адвокат К., който поддържа жалбата съобразно изложените в нея съображения като прави уточнение, че иска от съда или да признае злополуката за трудова или да върне преписката за ново произнасяне.

Ответната страна Директорът на ТП на НОИ гр.Бургас се представлява от главен юрисконсулт Дора Д., която оспорва жалбата. Не претендира присъждане на разноски.

Заинтересованата страна „Димон“ ЕООД се представлява от адвокат Георги М., който оспорва жалбата и претендира за присъждане на направените по делото разноски. Въпреки предоставената му от съда възможност не представя писмена защита.

Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища прие за установено следното:

По делото не се спори и видно от приложената справка от регистъра на НОИ за всички трудови договори на О.И.К., ЕГН-**********, същият считано от 20.05.2015г. е бил в трудово правоотношение с „Димон“ООД, ЕИК 102657120, като е заемал длъжността пазач.

На 22.06.2017г. работодателят „Димон“ЕООД подал до ТП на НОИ-Бургас декларация за трудова злополука с вх.№ 5101-02-92 от 23.06.2017г., съгласно която О.К. на 19.06.2017г. за времето от 7.00 до 19.00 часа бил на работа в предприятието на дружеството в гр.Айтос, Индустриална зона и в 10.30 часа на товарна рампа към склад, представляваща негово случайно работно място, с К. се е случила злополука. Видът на работата му била да охранява административни, производствени, складови, други сгради, помещения, дворни площи и имущество. Към момента на злополуката К. не е извършвал действие свързано със задълженията си по длъжностна характеристика. Премествана с мотокар машина е излязла от равновесие и е застъпила левия крак на пострадалия. Последният от любопитство е наблюдавал процес на товаро-разтоварни дейности и дейности по преместване на машини с мотокар. Този процес бил извършван от дружество, различно от работодателя, като разтоварваните машини не били негова собственост. Пострадалият се доближил в опасна близост до разтоварваната машина. В този момент подходилият мотокар дебалансирал машината, която наранила левия крак на К.. За извършваната дейност не се е изисквала правоспособност. Злополуката е квалифицирана по чл.55, ал.1 от КСО. Видът на уврежданията бил счупени костици на левия крак, увредените части на тялото – ляв крак, ходило, пръсти, а последиците били временна нетрудоспособност. За свидетел на злополуката било посочено лицето Румен Витанов Витанов.

Към декларацията е приложено писмено обяснение от Витанов, както и изготвен от осигурителя „Димон“ЕООД протокол за трудова злополука, във връзка с проведено разследване по чл.2, ал.2 от НУРРОТЗ, в които са отразени описаните в декларацията за трудова злополука факти.

По преписката са приложени болничен лист и епикриза, издадени на К. ***АД, Ортопедична клиника, съгласно които диагнозата му е била: луксацио аперта арт. тало-круралис синистри травматикум. конквасацио аперта педис синистри.

На 28.06.2017г. адв.Кирилов, като пълномощник на пострадалия К. подал до Районна прокуратура - Айтос жалба, с която поискал да се образува досъдебно производство срещу виновните лица за престъпление по чл.134 от Наказателния кодекс. Тази жалба била препратена на 09.07.2017г. от адв. Кирилов и до Дирекция „Инспекция по труда“-Бургас, от където на 20.07.2017г. била препратена на директора на ТП на НОИ-Бургас.

На основание чл.60, ал.1 от КСО и въз основа декларацията за трудова злополука, било издадено разпореждане № 5104-02-76/05.07.2017г. от длъжностно лице при ТП на НОИ-Бургас, с което е прието, че декларираната на 23.06.2017г. злополука с О.К. се приема за трудова злополука по чл.55, ал.1 от КСО. Това разпореждане е връчено на осигурителя „Димон“ЕООД на 07.07.2017г., като на 21.07.2017г., т.е. в срока по чл.117, ал.2, т.2, вр. ал.1, т.2, б.“г“ от КСО, то е оспорено по административен ред с жалба, подадена от „Димон“ЕООД. В същата се твърди, че по време на инцидента пострадалият К. е престирал труд по трудово правоотношение с дружеството и е претърпял описаното по-горе увреждане на здравето. Посочено е, че „Димон“ЕООД е заявило злополуката с цел освобождаване от административно-наказателна отговорност, но още в заявлението е посочило, че тя не е настъпила при и по повод извършваната работа.

След като разгледал подадената жалба, директорът на ТП на НОИ -Бургас издал решение № 1040-02-86/10.08.2017г., с което отменил разпореждане № 5104-02-76/05.07.2017г. и върнал преписката на длъжностното лице по чл. 60, ал.1 от КСО за предприемане на действия по компетентност. Горестоящият административен орган е приел, че неправилно длъжностното лице е извършило преценка да не открива производство по разследване на злополуката по чл.7, ал.1 от НУРРОТЗ. Предвид липсата на разследване е счетено, че разпореждането е издадено при неизяснена фактическа обстановка, поради което не може да се извърши проверка на законосъобразността му. Посочена е необходимостта от извършване на разследване, тъй като чрез него ще се изяснят релевантните факти относно характера, причините и обстоятелствата за възникване на злополуката, които следва да се отразят в протокол по чл.10, ал.1 от НУРРОТЗ.

Решение № 1040-02-86/10.08.2017г. на директора на ТП на НОИ – Бургас било съобщено на К. на 15.08.2017г., който го оспорил пред АДмС – Бургас. Съдът с решение № 225/13.02.2018г., постановено по адм.дело № 2439/2017г. отхвърлил жалбата на О.К.. Решението влязло в сила на 09.03.2018г.

Със заповед № 1015-02-72/18.04.2018г. на директора на ТП на НОИ гр.Бургас, издадена на основание чл.58 от КСО, било наредено да се извърши разследване на злополуката като е определена комисия в състав: председател инж. Петър Николов Колев – старши инспектор по осигуряването  в ТП на НОИ гр.Бургас и членове: инж. Николай Ангелов Карамочаков – главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас; инж. Иван Ангелов К. – представител на работодателя в ГУТ към ДимонЕООД и Иванка Георгиева Господинова – представител на работниците и служителите в ГУТ към ДимонЕООД.

За резултатите от извършената проверка комисията съставила протокол № 5103-02-15/16.07.2018г., със заключение, че увреждането на О.К., не е получено във връзка или по повод на извършената от него работа, нито може да се приеме, че е в интерес на предприятието, в което работи. Протоколът бил връчен на К. на 20.07.2018г. който изготвил възражение срещу констатациите му с вх.№ 5103-02-15#1/23.07.2018г. по описа на ТП на НОИ - Бургас.

След извършената служебна проверка на обстоятелствата във връзка с инцидента и на основание съставения протокол от комисията било издадено Разпореждане № 5101-02-86/24.07.2018г. на длъжностното лице при ТП на НОИ – Бургас инж. Петър Колев, с което на основание чл.60, ал.1 от КСО, декларираната злополука с вх.№ 5101-02-72/23.06.2017г. на ТП на НОИ – Бургас, от осигурителя „Димон”ЕООД, станала с О.И.К., ЕГН **********, на 19.06.2017г. не се приема за трудова. Разпореждането било връчено на К. на 30.07.2018г.

В законоустановения срок разпореждането било обжалвано по административен ред пред горестоящия орган – Директорът на ТП на НОИ гр.Бургас с жалба вх.№ 5104-02-86#3/10.08.2018г.  от О.К..

С Решение № 1040-02-97/29.08.2018г. директорът на ТП на НОИ – Бургас потвърдил Разпореждане № 5101-02-86/24.07.2018г. на длъжностното лице при ТП на НОИ – Бургас. Решението било връчено на К. на 31.08.2018г.

Недоволен от постановеното решение същият го оспорил пред Административен съд – Бургас, чрез ТП на НОИ - Бургас с жалба вх.№ 1012-02-173/13.09.2018г., по повод, на която е образувано настоящото съдебно производство.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е Решение № 1040-02-97/29.08.2018г. на директора на ТП на НОИ – Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № 5104-02-86/24.07.2018г. на длъжностното лице при ТП на НОИ – Бургас, с което на основание чл.60, ал.1 от КСО, декларираната злополука с вх.№ 5101-02-72/23.06.2017г. на ТП на НОИ – Бургас, от осигурителя „Димон“ ЕООД, станала с О.И.К. на 19.06.2017г., не се приема за трудова.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен административен орган – директорът на Териториално подразделение на Националния осигурителен институт гр.Бургас, в кръга на неговите правомощия, съобразно разпоредбата на чл.113, ал.3, вр. с ал.1, т.2, бук.”г” от КСО, в съответната писмена форма и съдържа необходимите реквизити, което го прави валиден.

В хода на административното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Административният орган в съответствие с чл.35 от АПК е изяснил в пълен обем фактите и обстоятелствата от значения на случая, като по този начин е изпълнил задължението си по чл.36, ал.1 от АПК да събере служебно всички доказателства относими към конкретния случай, а при анализа им е  достигнал до правилни и обосновани правни изводи, в съответствие с материалните разпоредби на закона.

Съгласно разпоредбата на чл.55, ал.1 от КСО трудовата злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. За трудова злополука съгласно ал.2 на чл.55 от КСО се приравнява и тази станала с осигурен по чл.4, ал.1 и чл.4а по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до: 1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер; 2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден; 3. мястото за получаване на възнаграждение.

В разглеждания случай не е спорно по делото, че по време на инцидента жалбоподателят О.И.К. е бил в трудово правоотношение с „Димон“ООД, ЕИК 102657120, като е заемал длъжността пазач, съгласно Трудов договор № 7 от 01.10.2013г.        Страните по делото не спорят, че в деня на злополуката 19.06.2017г. К. е бил на работа и е изпълнявала задълженията си като пазач на територията на склад, собственост на работодателя му „Димон“ООД с наемател „Стратеджия” ЕООД гр.Несебър. Не е налице спор и по отношение на факта, че на пострадалия е било причинено увреждане на здравето представляващо травматично открито изкълчване на тало-круралната лява става, смачкване на ляв крак с фрактура на ІІІ и ІV метатарзални кости с изтръгване на сухожилието на предния мускул на подбедрица.

По делото е налице спор относно наличието на функционална връзка между настъпилото увреждане и изпълняваната работа от страна на пострадалия, а именно дали настъпилото увреждане е станало през време и във връзка или по повод на извършваната от него работа или при извършване на работа в интерес на фирмата работодател.

От събраните по делото доказателства се установява, че злополуката, в резултат на която е причинено увреждането на жалбоподателя К., е станала в склад, собственост на работодателя му  - „Димон“ООД, с наемател „Стратеджия” ЕООД - гр.Несебър. По време на инцидента К. е изпълнявал задълженията си като пазач, съобразно длъжностната му характеристика, а именно да охранява определения му обект, да го обхожда и да наблюдава влизащите и излизащите в обекта моторните превозни средства. В този смисъл настоящият съдебен състав приема за безспорно установено по делото е, че същият се е намирал на територията  на складовете, собственост на работодателя му, където е имал задължение да осъществява дейността си като пазач и че именно в изпълнение на това негово задължение за охрана на поверения му обект е присъствал мястото на инцидента, което от своя страна обосновава наличието на причинна и функционална връзка между причинените му увреждания и извършаната от него работа в изпълнение на трудовите му задължения към работодателя - „Димон“ООД. Обстоятелството, че К. е проявил несъобразителност и невнимание, което е допринесло за настъпване на инцидента, както и факта, че същият бил помолен от водачът Румен Витанов да наблюдава маневрирането му с мотокара е правно ирелевантно по отношение на преценката дали К. е осъществявал задълженията си като пазач.

Като е достигнал до противоположен извод административния орган е и постановил един необоснован акт, в противоречие с материалните разпоредби на закона, поради което същият следва да бъде отменен като незаконосъобразен, както и потвърденото с него разпореждане на органа по чл.60, ал.1 от КСО, а преписката следва му бъде върната за ново произнасяне по същество.

При този изход на делото, на основание разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК съдът намира искането на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски за внесена държавна такса и изплатено възнаграждение на адвокат за основателно.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 и чл.173, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 1040-02-97/29.08.2018г. на директора на ТП на НОИ – Бургас е потвърденото с него Разпореждане № 5104-02-86/24.07.2018г. на длъжностното лице при ТП на НОИ – Бургас, с което на основание чл.60, ал.1 от КСО, декларираната злополука с вх.№ 5101-02-72/23.06.2017г. на ТП на НОИ – Бургас, от осигурителя „Димон“ ЕООД, станала с О.И.К. на 19.06.2017г., не се приема за трудова.

ОСЪЖДА ТП на НОИ – гр.Бургас да заплати на О.И.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** направените по делото разноски за внесена държавна такса и изплатено възнаграждение на адвокат, общо в размер на 310.00 /триста и десет/ лева.

ВРЪЩА преписката на длъжностното лице по чл.60, ал.1 от КСО при ТП на НОИ – гр.Бургас за ново произнасяне по същество в рамките на законоустановения срок, съобразно дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: