ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 22.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и втори октомври                     две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2723 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О.И.К., редовно и своевременно призован се явява лично и с процесуален представител адв.К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТДИРЕКТОР НА ТП на НОИ БУРГАС, редовно и своевременно призован се представлява от гл.юрисконсулт Д.,            надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ДИМОН“ ЕООД, представлявано от Г.С.С., редовно и своевременно призован, се представлява от адв.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

юрисконсулт д.:Да се даде ход на делото.

         АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от О.И.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, чрез пълномощник адв. З.К. – БАК против Решение № 1040-02-97/29.08.2018г. на директора на ТП на НОИ – Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № 5104-02-86/24.07.2018г. на длъжностното лице при ТП на НОИ – Бургас, с което на основание чл.60, ал.1 от КСО, декларираната злополука с вх.№ 5101-02-72/23.06.2017г. на ТП на НОИ – Бургас, от осигурителя „Димон“ ЕООД, станала с О.И.К. на 19.06.2017г., не се приема за трудова.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

 

АДВ.К.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Нямам възражения по доклада.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Представили сме пълната административна преписка. Нямам възражение по доклада.

АДВ.М.: Оспорваме жалбата. От представената административна преписка възразяваме да бъде приета приложената техническа  експертиза, извършена от вещо лице по ДП 237 ЗМ 198-2017 година. Същата е служила за  друго производство, не е извършена в настоящето административно  производство или в административното  производство при административния орган. Страните не са имали възможност да изразят становище по нея. Нямаме доказателствени искания. По доклада нямаме възражения.

АДВ.К.: Техническата експертиза е в полза на административния орган е и изискана по надлежния ред. Същата е част от преписката пред административния орган и същата се счита за неразделна част от нея. Моля да се допусне като доказателство по делото.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предоставям на съда.

Във връзка с направеното  възражение и становище на процесуалния представител на жалбоподателя по повод на представена с административната преписка СТЕ съдът намира, че същата следва да бъде преценена съобразно останалите факти и доказателства, установени по делото.

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.К.: С оглед изложеното в нашата жалба, на първо място  искам да отбележа, че има допуснати нарушения на процесуалните правила, които подробно сме изложили. Ако считате, че са несъществени, според нас решението страда от друг порок. КСО е категоричен по отношение на това, какво представлява трудовата злополука. Въпреки събраните множество доказателства тълкуването на закона от административния орган е неправилно и материалния закон е неправилно приложен. Изложили сме подробни аргументи с жалбата и моля, да постановите решение, с което да отмените административния акт и да постановите решение, по силата на което да признаете злополуката за трудова или да върнете преписката за произнасяне.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение, с което да оставите жалбата без уважение и да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ като правилно и законосъобразно. Изложили сме подробни съображения в решението.

АДВ.М.: Моля да оставите жалбата без уважение и да потвърдите  акта. Абсурдно е наемодател и работодател едновременно да възлагат охрана и наблюдение на товаро-разтоварните дейности на трето дружество, което е наемател  на обекта и разтоварва мощностите си в обекта, отдаден под наем. Моля за срок за писмена защита и моля за разноски.

Съдът предоставя 7 дн срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: