Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    766                                   от 20.04.2018 г.                             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори март  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Сийка Хардалова и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 271 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Т.С.К., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и съдебен адрес ***,  против Решение № 251/04.12.2017 г., постановено по НАХД № 947/2017 г. на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000293/08.09.2017 г., издадено от Началник ОО „Автомобилна администрация“ - Бургас, с което за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на касатора е наложена глоба в размер на 10 лева и за нарушение на 71, ал. 3 от Наредба № 33/03.11.1999г. (Наредба № 33) за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на основание чл. 93, ал. 2 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) на касатора е наложена глоба в размер на 500 лева. Иска се от съда да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно, постановено в нарушение на процесуални правила и на материалния закон, както и поради неговата необоснованост, а също така да се отмени потвърденото с него наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК, във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) - Бургас, редовно уведомен, в съдебно заседание не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на жалбата, като излага мотиви в тази насока.

Касационната жалба e подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд - Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

С Решение № 251/04.12.2017 г., постановено по НАХД № 947/2017 г. на Районен съд – Царево, е потвърдено наказателно постановление № 22-0000293/08.09.2017 г., издадено от Началник ОО „Автомобилна администрация“ - Бургас, с което за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на касатора е наложена глоба в размер на 10 лева и за нарушение на 71, ал. 3 от Наредба № 33, на основание чл. 93, ал. 2 от ЗАП, на касатора е наложена глоба в размер на 500 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство са спазени всички процесуални правила. Съставеният АУАН и издаденото НП съдържат изискуемите от закона реквизити

 

Решението на първата инстанция е правилно като краен резултат, но по мотиви, различни от изложените:

Съдът не установи твърдяните в касационната жалба пороци на първоинстанционното решение.

Относно твърдението, че е налице нарушение, което се изразява в непоставяне на табела „Случаен превоз“  - в съставения АУАН и процесното наказателно постановление не се твърди извършване на подобно нарушение, напротив сочи се, че е установено наличие на поставена табела. На стр. 3 от оспореното решение (л. 35 от първоинстанционното дело) е записан израза „…но не е сложил табела „Случаен превоз“ на предното обзорно стъкло…“. Така посочената фраза съдът не възприема като съществено нарушение на съдопроизводствените правила поради факта, че след запознаване с цялостното съдържание на оспореното решение се установява, че съдът не е постановил потвърждаващ диспозитив във връзка със същото и не е обосновал крайния си извод по отношение на подобно нарушение. Напротив, освен тази фраза, в решението е описана фактическата обстановка и обратно на твърденията в касационната жалба са обсъдени събраните гласни доказателства. Съдът е потвърдил процесното наказателно постановление именно във връзка с нарушенията, изразяващи се в непредставяне на фактура за превоз и неносене на контролен талон.

Неоснователни са релевираните оплаквания в касационната жалба относно фактурата за превоз. Действително, първата съдебна инстанция е приела, че има издадена фактура за превоз – фактура № 0000014124/22.08.2017 г. (л. 14 от първоинстанционното дело), но никъде не е посочено, че тази инстанция е приела, че в хода на проверката подобна фактура е представена пред контролните органи на ИААА Бургас. Тази инстанция намира за необходимо да отбележи, че по никакъв начин посочената фактура не може да бъде свързана с реализирания в момента на проверката обществен превоз – във фактурата не е посочена дестинация, липсва периода на извършване на услугата (след като се твърди, че автобусът е стоял пред хотел в продължение на седем дни), липсват данни за превозното средство и т.н. Не може да се приеме за достоверно въведеното твърдение от К., че в деня на проверката е представил на проверяващите органи фактура за превоз и контролен талон поради факта, че видното съдържанието на съставения АУАН серия А-2016 № 231389 (л. 15 от първоинстанционното дело), представен в оригинал, К. е подписал същия без възражение, а в него е посочено, че същият не представя посочените документи. Едва във Възражение от 01.09.2017 г. (л. 13 от първоинстанционното дело) К. посочва, че представя копие на процесната фактура

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно като краен резултат, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 251/04.12.2017 г., постановено по НАХД № 947/2017 г. на Районен съд - Царево.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

                                  

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                      

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                     2.