ПРОТОКОЛ

       

 

Година 2016, 15.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕСЕТИ административен състав       

На петнадесети март                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА                                                                                                         

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 271 по описа за 2016 година.     

               

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.О.О., редовно уведомен, не се явява. За него адв.Т. с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.О.О. против ЗППАМ № 70149/2014 от 09.01.2014г. на Началник сектор „Пътна полиция”-Бургас, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП се заповядва изземване на свидетелство за управление на МПС на жалбоподателя.

 

ПОСТЪПИЛИ са от ответника допълнително писмени доказателства, подробно описани в съпроводително писмо с вх.№ 2123/01.03.2016г., находящо се на лист 18 от делото, а именно: копие от протокол за доброволно предаване на свидетелство за управление на МПС; копие от докладна записка; копие от НП № 416/04.02.2009г.; копие на писмо с рег.№ 304р-3495/18.02.2016г.; копия от Заповед № з-2499/12.09.2012г. и Заповед № І-1741/28.08.2012г., както и копия на справка за нарушител от региона и справка за контролните точки на водач на МПС И.О.О.. 

 

Адв.Т.: Поддържам изцяло жалбата. В късния вчерашен следобед съм се снабдила с копия от представените от административния орган писмени доказателства, които обаче, предвид късният час на получаването им, обусловен от късния момент на постъпването им, не съм обсъдила с клиента си. Това, което прави впечатление от техния пръв прочит обаче е несъмнен извод отново за тяхната непълнота, тъй като заповедта, с която министър Ц.Ц. през 2012г. оправомощава съгласно ЗДвП съответните дирекции за извършване на конкретни дейности, не е актуална към настоящия момент. В тази връзка не е налице компетентност и моля да задължите органът да представи актуалната последна действаща заповед.

От прочита на представените материали става ясно, че се твърди за две от наказателните постановления, че същите са унищожени през 2010г. Доколкото обаче същите пораждат за моя доверител задължения, те следва да бъдат представени под страх от отпадане на атакувания административен акт. Прави впечатление, че не е представено свидетелство за управление на МПС, което е издадено на 07.08.2009т. Това е видно от прочита на протокола, находящ се на лист 20 от делото. Тази дата сочи последващи шест месеца за издаване на свидетелството за управление на МПС, 6 месеца след издаването на последното НП, което е връчено, видно от отбелязването на 25.02.2009г. Приблизително 6 месеца по-късно е издадено новото свидетелство за управление. Този факт категорично сочи възможността да са достоверни твърденията на моя доверител, че при връчването на това последно наказателно постановление през 2009г. му е обяснено, (на реда, който е втори отдолу нагоре, над подписа на началника и печата), че записването за останали 0 „нула” контролни точки се дължало на техническа грешка.

В тази връзка моля в следващото съдебно заседание да бъде задължен органът да представи самото свидетелство за управление, за да удостоверя всички тези факти. Факт е, че тези наказателни постановления ги няма. Категорично оспорвам и твърдението, че са връчвани редовно наказателните постановления, такива не съществуват и не са връчвани.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя да се задължи ответника да представи цитираните наказателни постановления, доколкото изрично от същия е посочено, че същите са унищожени и не се съхраняват при него, поради което няма как да бъдат представени.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя да се задължи ответника да представи доказателства за компетентността на органа, издал процесната заповед, тъй като такива доказателства са изискани служебно от съда и са постъпили по делото. Доколкото същите установяват компетентността на административния орган издал обжалваната заповед, е преценка, която следва да бъде извършена от съда с крайния съдебен акт.

 

Адв.Т.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

Дава думата по същество.

 

Адв.Т.: Моля да уважите изцяло жалбата, като сметнете, че заповедта е незаконосъобразна и присъдите сторените разноски, за което представям в днешно съдебно заседание оригинален договор за правна помощ

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: