ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 27.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 271 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.К., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат Н., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., редовно упълномощена от днес.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК

М.Й.Л. – 60 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено такова, което поддържам.

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Проверихте ли дали съществуват РКО, с които да се удостовери, че от касата на едноличния търговец са изплащани суми на физическото лице?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не съм проверявал дали са изплащани от едноличния търговец суми на физическото лице. Не съм имал такава задача.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считате ли, че печалбата на едноличния търговец представлява налични парични средства?

 

СЪДЪТ не допуска въпроса, тъй като същият е правен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице М.Л. като компетентно и добросъвестно изготвено и определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 250 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н.: Моля да постановите решение, с което уважите жалбата на моя доверител. Видно от приетата в днешно съдебно заседание съдебно-счетоводна експертиза се подкрепят нашите твърдения, че доверителката ми няма дефицит на паричен поток, а напротив, неправилна е била методиката на органа по приходите, който без нормативно, счетоводно или житейско основание изключва от приходната част декларираните от лицето в годишната му декларация доходи, с които то живее и се издържа и затова работи.

Моля на доверителката ми да бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, моля да потвърдите издадения ревизионен акт в оспорената част. Намирам че изготвеният паричен поток е правилен и използваната методика вярно е определила движението на паричните средства. В никакъв случай не следва в него да бъде включена счетоводната печалба на лицето като едноличен търговец като източник на формиране на доход при формиране на паричен поток, тъй като тя не се равнява на разполагаеми парични средства.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ Н.: Следва да се прави разлика между счетоводна печалба на едноличен търговец и деклариран доход на физическо лице. Нашата задача е била да се включи декларираният доход на физическото лице. Те са различни сумите.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: