ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети май                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 271 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 9,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „ИБР КЪМПАНИ” ЕООД, представлявано от управителя В.Б., редовно уведомен, се явява адв. Н. с представено по делото пълномощно.

За ответника Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП София, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

 СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице с вх. № 4412/12.05.2015 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Н.: Да се изслуша вещото лице.

         Юк. Д.: Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. Н.: Може ли вещото лице да каже към кой момент е дължимо начисляване на данъка и съответното плащане?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  При такива договори, при които е уговорено периодично плащане и е посочена датата, към която да се извърши плащането, данъкът е дължим месечно към датата, която е уговорена в договора, тоест при такива договори за периодично плащане, данъкът е дължим всеки месец на уговорената дата. Говоря за начисляване на данъка, а не за плащане.

 

         Адв. Н.: Нямам други въпроси.

 

         Юк. Д.: На стр. 4 от заключението сте посочили автомобилите предоставени от доставчика „Ер Ауто Трейд” ЕООД и от „БК Моторс” ЕООД. Двамата доставчици предоставят едни и същи автомобили за един и същи период – как ще коментирате това?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  По марка, модел и регистрационен номер автомобилите са едни и същи по договора.

 

         Юк. Д.: На ст.2 сте посочили фактурите, които доставчикът „Ер Ауто Трейд” ЕООД е издал на жалбоподателя и съответно плащанията сте обвързали с тези фактури, като за част от тях пише, че е платена сумата, съгласно договора. Може ли да се направи връзка, че плащанията са по тези фактури и по този договор?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Плащанията са извършени точно към този доставчик и липсват данни за сключени договорни отношения между това дружество и жалбоподателя и сумите съответстват на пуснатите фактури  и затова считам, че тези плащания се отнасят до тези фактури.

 

         Юк. Д.: Видно от представените договори, датата на сключване на договорите е края на месец септември 2009 – даже 21.10.2009 г. За наем на автомобили, първата фактура е под № 8 от 30.06.2009г., възможно ли е при липсата на сключени договор да има плащания?

 

         Адв. Н.: Противопоставям се на въпроса. Вещото лице е направило констатация.

 

         Юк. Д.: От къде изхожда констатацията на вещото лице, че тази фактура е свързана с плащането на 29.09.2009 г. – с коя фактура го свързвате?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тук съм посочила пуснатите фактури и получените плащания. Тук липсва връзка между издадените фактури и плащанията. По кой договор и от коя дата - такава констатация не съм направила.

 

         Юк. Д.: Нямам други въпроси.

 

         Съдът няма въпроси към вещото лице.

 

         Адв. Н.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Юк. Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 900,00 лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО 900,00 лв. на 20.05.2015 г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата. Не е вярно твърдението на ответника, че тези автомобили се отдават под наем в един и същи период, което се вижда от протоколи и фактури. След предаването им, те са вече предмет на друго облигационно отношение, но ще коментирам това в писмените си бележки по съществото на спора.

         Моля за присъждане на направените от моя доверител разноски.

 

         Юк. Д.: Моля за постановяване на решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите обжалвания ревизионен акт като правилен и законосъобразен. От събраните по делото доказателства, за жалбоподателя не възниква право на данъчен кредит по   процесните фактурите, поради липса на реална доста. От доказателствата по делото и от съдебно-счетоводната експертиза се установи, че двете дружества по едно и също време предават едни и същи автомобили, което на практика не може да се случи. Част от предоставените от наемодателите автомобили се водят собственост на трети лица, като няма представени доказателства по делото как са получили права да преотдават тези автомобили. С оглед на това и предвид липсата на реална доставка, правилно е коригиран финансовия резултат с данъчната основа на тези фактури.

         Моля за постановяване на решение в тази насока.

         Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

УКАЗВА НА СТРАНИТЕ, че им предоставя 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: