ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 22.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори октомври            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 271 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 9,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „ИБР КЪМПАНИ” ЕООД, представлявано от управителя В.Б., редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Д. – представя  пълномощно.

         По хода на  делото:

 

Юк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „ИБР КЪМПАНИ” ЕООД  с  ЕИК по Булстат 148138318, със седалище и адрес на  управление: к.к. „Слънчев бряг-изток”, к-с „Дюн-Резиденс”, корпус А, представлявано от В.Б. против Ревизионен акт, в частта с която е отказано правото на данъчен кредит в размер на 68 004,23 лв. по 12 броя фактури за данъчни периоди по фактурите от месец ноември 2009 г. до месец октомври 2010 г., издадени от „ЕР Ауто Трейд” ЕООД и в размер на 14 851,27лв. по фактури за данъчни периоди месец август, септември и октомври 2009г., издадени от „БК Моторс” ЕООД, както и в частта по ЗКПО, в която е извършено увеличение на финансовия резултат за 2009г. със сумата над 373 581,12лв., представляваща разликата от 505 436,67лв. и данъчната основа на фактурите, издадени от посочените доставчици за 2009г. в размер на 131 855,55 лв.

 

Юк. Д.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.171, ал. 2 от АПК, във вр. с § 2 от ДР на ДОПК, съдът намира, че следва да бъде допуснато извършването на съдебно-счетоводна експертиза  за изясняване предмета на спора.

Ето защо и по доказателствата съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства

На основание чл. 171, ал. 2 от АПК, във вр. с § 2 от ДР на ДОПК ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки в счетоводството на жалбоподателя и на доставчиците „ЕР Ауто Трейд” ЕООД и „БК Моторс” ЕООД, да отговори на следните въпроси:

1. Налице ли са извършени плащания по доставките от доставчиците „ЕР Ауто Трейд” ЕООД и „БК Моторс” ЕООД за процесните данъчни периоди, в какъв размер и от коя дата, ако такива са извършени?

2. След проверка в счетоводството на доставчиците, да се установи разполагали ли са същите с превозни средства, които впоследствие са били преотдадени на жалбоподателя, като се проследят счетоводните записвания?

3. След проверка на счетоводството на жалбоподателя и на доставчиците, да се проследи за чия сметка са извършените разходи за гориво, смазочни материали и други експлоатационни разходи?

4. Кои са водачите, управлявали автомобилите и имали ли са същите валидни свидетелства за управление на МПС?

5. Да се извърши рекапитулация на задълженията на ревизионния акт съобразно поставените въпроси.

 

НАЗНАЧАВА за извършването на експертизата вещо лице С.А. при депозит в размер на 900,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.02.2015 година от 9,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: