ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети май                              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 271 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „ИБР КЪМПАНИ ЕООД, представлявано от управителя В.Б., редовно призован, не се представлява.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото намира, че ход на делото не следва да бъде даден по следните съображения:

Настоящото производство е образувано по повод Решение № 1280/30.01.2014 г., постановено по административно дело № 6394 по описа за 2013 г. на Върховен административен съд. С цитирания съдебен акт, частично е отменено Решение № 424/23.02.2013 г. по административно дело № 2544/2011 г. по описа на Административен съд – Бургас и делото е върнато за разглеждане от друг състав на Административен съд – Бургас.

След като се запозна с материалите, съдържащи се в дело № 2544/2011 г. по описа на Административен съд – Бургас, настоящият съдебен състав установи, че са налице основанията и предпоставките, обуславящи необходимостта от отвод на председателя на настоящия съдебен състав. Видно от протокол от съдебно заседание, проведено на 17.01.2012 г. по административно дело № 2544/2011 г., председателят на настоящия съдебен състав, в качеството си на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Бургас, е участвал в производството по делото, формулирал е искане за конституирането на Прокуратурата като страна в процеса, а също така е изразил и становище по допустимостта на жалбата и по доказателствата. С оглед горното, съдът намира, че в случая е налице хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 4 от ГПК, а именно, председателят на настоящия съдебен състав е бил представител на страна по делото при разглеждане в предходна съдебна инстанция.

Предвид горното и в съответствие с чл. 22, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 4 от ГПК, съдията-докладчик по настоящото производство следва да се отведе от разглеждане на спора, за да се предотврати всяко съмнение в правото на безпристрастен и обективен съд.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТВЕЖДА съдията-докладчик Станимир Христов от разглеждане на спора по административно дело № 271 по описа за 2014 г., на Административен съд – Бургас.

Делото ДА СЕ ДОКЛАДВА на Административен ръководител – Председател на Административен съд – Бургас, за определяне на нов докладчик.

Определението не подлежи на обжалване.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: