ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 10.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети юни                                            две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛИНА КОЛЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 271 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 13:32часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЛЕ ГРУП” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас при Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А. и юрисконсулт Ш., надлежно упълномощени с приложени по делото пълномощни.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галина Колева.

 

Явява се вещото лице арх. А.-Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА молбата на вещото лице арх. А.-Д., в която сочи, че след като се е запознала подробно с приложените по делото документи, извършила е справка в Община Несебър и е провела срещи с представители на консултантската фирма е съставила част от експертизата, но предвид предмета на възложената и задача не е била в състояние да изготви и представи в срок възложената и съдебно-техническа експертиза за днешно съдебно заседание и затова моли да бъде отложено за по-късна дата разглеждането на делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Искам да добавя, че забавянето е вследствие и на обстоятелството, че от Община Несебър е иззета цялата проектна документация и това се е случило във връзка с постановление на Окръжна прокуратура Бургас от 21.01.2013 г. От там нататък цялата документация трябваше да я разглеждам в офисите на проектанта и надзорника да изисквам от възложителя такава, тъй като в Община Несебър нямаше нищо от проектната документация. Всичко в оригинал по опис е иззето. Би трябвало да се намира в Окръжна прокуратура Бургас, Следствен отдел. 

АДВОКАТ П.: Моля да уважите молбата на вещото лице. Аз лично разбирам, логично е. Първо задачите на експертизата предполагат доста голям обем работа и затова моля да отложите делото за друга дата, за да се даде възможност на вещото лице да си свърши качествено работата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви съдебно-техническата експертиза, но възразявам при изготвянето на такава да се ползват документи от възложителя, надзорната фирма и проектанта и държа експертизата да се извърши въз основа на представените в Община Несебър оригинали.

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Намирам молбата за основателна и считам, че следва да се даде срок на вещото лице да изготви експертизата в цялост и представи заключение по делото.

ПРОКУРОР КОЛЕВА: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви назначената и допусната от съда експертиза.

По отношение на документите, за които вещото лице спомена, които са изтеглени от Окръжна прокуратура Бургас във връзка с воденото съдебно производство, Ви уведомявам, че документите се намират в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Бургас на ул. Христо Ботев № 46 и същите са необходими във връзка с изготвянето на експертиза и във връзка с воденото разследване и предмета на самото съдебно производство. Ако на вещото лице бъде издадено удостоверение от съда, то може на място да се запознае със съответните документи, които са били иззети от Община Несебър.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Моля, съдът да ми издаде удостоверение за достъп до информацията, иззета от Община Несебър и намираща се в Окръжна прокуратура Бургас.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното от страните, намира за основателна молбата и искането на вещото лице, като за целта следва да бъде снабдено със съдебно удостоверение за изготвяне на експертизата въз основа на съхраняващите се в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Бургас оригинали на документите, съставляващи част от административната преписка по издаване на оспорения административен акт.

Съдът констатира, че по делото не са представени документи, графичните части на които да са в цветно копие.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Ще представя необходимите такива като приложение към заключението ми по експертизата.

 

Съдът констатира, че в описа по Протокол-опис на представена документация по разрешение за строеж № 68 от 21.12.2012 г.,  издадено от Главния архитект на Община Несебър, който представлява неразделна част от констативния протокол от 02.01.2013 г., въз основа на който е издадена оспорената заповед, фигурира освен Решение  № БС-253-ОС от 19.12.2008 г. по оценка за съвместимостта на план, програма и проект/инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитени зони, издадено от Директора на РИОСВ Бургас, и Решение № БС-231-ЕО/2007 г. на РИОСВ Бургас, което вероятно има отношение към преписката, но не е приложено по делото. Поради това, следва да задължи ответника да представи липсващото по делото решение на РИОСВ от 2007г., с оглед запознаване със съдържанието от съда и преценка до колко то е относимо към предмета на спора.

ПРОКУРОР КОЛЕВА:  Във връзка с направения от Вас доклад по отношение на двете цитирани решения на Директора на РИОСВ Бургас, желая да направя едно уточнение. По протести на Окръжна прокуратура Бургас са образувани административни дела в Административен съд Бургас по отношение на тези две решения, а именно: по отношение на Решение № БС-231-ЕО/02.08.2007г. на Директора на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, е образувано административно дело № 1081/2013 г. по описа на Административен съд Бургас. По отношение на решение № БС-253-ОС/19.12.2008 г. по оценка за съвместимостта на план, програма и проект на инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитени зони, издадено от Директора на РИОСВ Бургас, е образувано по протест на Окръжна прокуратура Бургас административно дело №392/2013 по описа на Административен съд Бургас.

 

Съдът, с оглед предоставената информация и като взе предвид, че в мотивите на оспорената заповед ответникът се е позовавал на решения на Директора на РИОСВ Бургас, намира, че следва да изиска информация относно предмета и страните по административно дело № 1081/2013 г. и административно дело № 392/2013 г., двете по описа на Административен съд Бургас, за преценка налице ли е преюдициален съдебен спор по отношение на изхода от спора по настоящото производство.

Воден от горното по доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да изготви и представи в срок за следващо съдебно заседание заключението си по допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение на вещото лице, което да му послужи пред Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Бургас за осигуряване достъп и проверка на намиращите се в Окръжен следствен отдел оригинали на документи – част от административната преписка по издаване на оспорения административен акт, необходими за изготвяне на допусната по делото съдебно-техническа експертиза.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да представи по делото в заверен препис Решение № БС-231-ЕО/2007 г. на РИОСВ Бургас.

ДА СЕ ИЗИСКА информация относно предмета и страните по административни дела № 1081/2013 г. и № 392/2013 г., двете по описа на Административен съд Бургас.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.09.2013г. от 14:00 часа, за която дата и час страните и вещото лице – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: