ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 15.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети април                                две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 271 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 15:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЛЕ ГРУП” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас при Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А. и юрисконсулт Ш., надлежно упълномощени с днес представени по делото пълномощни.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

В залата присъства прокурор Г. К. от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР К.: Уважаема госпожо съдия, на основание чл.16, ал. 1, т. 3 от АПК, моля да конституирате Окръжна прокуратура Бургас като страна в настоящия процес, с оглед преценката, че това се налага от важен държавен и обществен интерес.

 

СЪДЪТ, като намери за основателно искането на представителя на Окръжна прокуратура Бургас за встъпване като страна в процеса,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА встъпване на Прокуратурата на Република България като страна в настоящото производство, представлявана от прокурор Г. К. от Окръжна прокуратура Бургас.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата от „СЛЕ ГРУП” ЕООД, ЕИК 147128794, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от С. К. С., жалба против Заповед № ДК-11-Б-1/04.01.2013 г. на Началника на РОНСК Бургас към РДНСК, Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж №68/21.12.2012 г. на Главния архитект на Община Несебър за строеж: „Еднофамилни жилищни сгради и жилищна сграда за сезонно обитаване с обекти за обществено обслужване” – етапно изграждане – първи етап – 36 еднофамилни жилищни сгради тип „А1”, „А2”, „Г1” и „Г2”, втори етап – 32 еднофамилни жилищни сгради тип „А1”, „А2”, „Г1” и „Г2”, трети етап – 16 еднофамилни жилищни сгради тип „А1”, „А2”, „Б1”, „Б2”, „Г1” и „Г2”, четвърти етап – 38 еднофамилни жилищни сгради тип „А1”, „А2”, „В1” и „В2” в поземлен имот с идентификатор 51500.204.152 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокала” на името на „СЛЕ ГРУП” ЕООД, ведно с одобрените инвестиционни проекти. Жалбоподателят оспорва заповедта като незаконосъобразна с искане да бъде отменена изцяло от съда по подробно изложени в жалбата съображения и доводи.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо съдия, нямам възражения по доклада.

Поддържам жалбата.

Във връзка с фактическите констатации, които са отразени в заповедта, представям и моля да приемете като писмени доказателства по делото по опис съответните 14 бр. писмени документи, пак казвам, във връзка с констатациите в заповедта. Представям същите с препис за ответника, поради това, че не знаех, че в настоящото съдебно заседание  Прокуратурата ще встъпи в процеса. В тази връзка, с оглед на представените документи, както и с оглед на твърдяните в заповедта обстоятелства, аз моля да допуснете и разпитате двама свидетели, които водя, а те именно са архитектът, изготвил проектите на проектната документация по делото, както и надзорната  фирма изготвила доклада за съответствие на документацията на проекта с изискванията на ЗУТ, като считам, че това е наложително с оглед на твърдяните в заповедта обстоятелства, които са изцяло неверни, според мен. Считам, че единствено и само по тази начин могат да се изяснят редица технологични моменти, които са меко казано невярно представени в заповедта и затова Ви моля да допуснете двамата свидетели, които водя.

Имам и искане за експертиза, но след разпита на свидетелите, ако бъдат допуснати.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, нямам възражения по доклада.

На първо място, изцяло оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

По представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, моля да взема становище в предоставен от Вас срок, тъй като същите са доста обемни. На първо място прави ми впечатление, че представените в днешно съдебно заседание доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя, са изпратени от административния орган и са приложени по делото. На второ място, представените доказателства от административния орган са без положен кръгъл печат на Община Несебър. В тази връзка моля да не приемате същите, тъй като представените от административния орган доказателства представляват заверено копие от представените ни от Община Несебър в деня на проверката, а именно на 02.01.2013 г. и 03.01.2013 г. В следващо съдебно заседание ще представя констативни протоколи, оформени между инж. Ж. Г. – Началник отдел „Устройство на територията” в Община Несебър, и инж. В. Р., към настоящия момент Началник на РДНСК, Югоизточен район. В тази връзка категорично се противопоставям да бъдат приети представените в днешно съдебно заседание доказателства.

По отношение на второто доказателствено искане, а именно разпит на архитекта, изготвил проектите, и лицето, осъществило строителен надзор и извършило оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изисквания на строежите, категорично възразявам, като считам същите за абсолютно неотносими. Цитираните нарушения в процесната заповед касаят извършени нарушения от главния архитект на Община Несебър, а не от проектантите, в т. ч. архитектът, изготвил инвестиционния проект по част „Архитектура”. В тази връзка считам, че няма какво да се доказва от тях. Безспорно от представените писмени доказателства е видно, че проектите не са одобрени и съгласувани от главния архитект на Община Несебър, каквото е неговото задължение. В тази връзка считам, че абсолютно безпредметно и неотносимо е разпитване на архитекта, изготвил инвестиционния проект, както и на лицето, осъществило оценка на инвестиционните проекти към съществените изисквания на строежа. В тази връзка категорично се противопоставям на това искане и моля да не го допускате като неотносимо.

Към настоящия момент моля да приемете административната преписка, която е представена в цялост и която представлява заверени копия от Община Несебър, предоставени на проверяващите служители в деня на служебната проверка. Тъй като същата е продължила два дена, затова и констативният протокол е съставен в два дена. Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Уважаема госпожо съдия, нямам възражения по направения от Вас доклад в днешно съдебно заседание на така депозираната жалба до съда. Оспорвам изцяло същата. Считам същата за неоснователна. Административната преписка е окомплектована в цялост от органа, издал обжалваната заповед.

По днес представените доказателства, моля да не приемате същите, като имате предвид, че при  извършената проверка от страна на органите на ДНСК на същите са представени приложените в днешно съдебно заседание проекти като заверени „Вярно с оригинала”. На същите липсва положен печат, предвид което не считам, че приемането на представените в днешно съдебно заседание документи ще наведе съда в някаква друга насока, различна от тази, която е установена от административния орган.

По отношение на направеното искане за довеждане и изслушване на свидетели, а именно проектантът, изготвил проектите, в т. ч. и лицето, което е извършило оценка за съответствие на тези проекти,  не считам, че същото следва да бъде допускано от страна на съда, с аргумент на това, че отговорността по ЗУТ е лична. В Закона за устройство на територията ясно са визирани отговорностите както на проектанта, така и на лицето, което извършва оценка на съответствие на инвестиционния проект. Същите имат съответните отговорности и задължения и за всяко неизпълнение те носят персонална отговорност. Процесната заповед касае отмяна на издадено разрешение за строеж поради допуснати нарушения от главния архитект на Община Несебър, с оглед на което не считам, че искането за довеждането и изслужването на тези свидетели е основателно.

Няма да соча други доказателства и нямам други доказателствени искания на този етап.

ПРОКУРОР К.: Госпожо съдия, не възразявам срещу доклада, който направихте в началото на съдебното заседание.

Да се приеме административната преписка така, като е представена от страна на ответния орган.

По отношение на подадената жалба считам, че не са налице процесуални пречки да бъде разгледана.

По така направените доказателствени искания за разпит на двама свидетели, намирам същите за неоснователни и това е така, защото считам, че по-скоро в настоящия казус е налице един правен спор по отношение на отговорностите на главния архитект, който е издал процесното разрешение за строеж и това дали е спазил или не закона, следва да се установява единствено и само с писмени доказателства. Видно от жалбата, така и от атакуваната заповед, както и от всички приложени документи аз не считам, че има спор по факта, че са налице инвестиционни проекти, както и че е налице доклад от консултантска фирма. С оглед на това считам, че това искане е неоснователна

Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ П.: Госпожо съдия, прокурор К. спомена инвестиционния проект, точно затова искам да бъдат разпитани, защото практически главният архитект на Община Несебър е одобрил идеен проект, а не инвестиционен, както е посочено в заповедта на РНСК. Не е представил по делото всички документи, или ако ги е представил, не са в цялост. В този смисъл представям в цялост ВиК проект. Представям в цялост и Архитектурен проект. В заповедта пише, че нямало как да бъде извършена връзка между ВиК мрежите. Аз представям 3 броя удостоверения за ползване, забележете издадени от ДНСК, касаещи съседни имоти. Представям Ситуация за проект и канализация, която ДНСК не са приложили по делото, където е указано, да се извърши връзката с ВиК. В тази връзка искам разпит на свидетелите, защото вярно, че разрешението е издадено от главния архитект, но практически заповедта визира слабости на проектанта и на надзорната фирма, изготвила доклада за оценка и съответствие, иначе не мисля, че ще се стигне до пълно и всестранно изясняване на делото.

Представям удостоверение за ползване на трафопостове в съседния имот, а в заповедта пише, че нямали мрежи в близост. За какво говорим? Нещо повече, в Ситуацията на архитектурата, която представям цветна, са отразени 2 броя трафопостове в имота и моля свидетелите да коментират това.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВОКАТ П.: Адвокат П., какви обстоятелства ще изясняват тези лица, които искате да бъдат допуснати като свидетели?

АДВОКАТ П.: Ще изясняват обстоятелства във връзка със съставените от тях документи, както и във връзка с неверността на твърденията в заповедта.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОТВЕТНИКА: Оспорвате ли, че документите са съставени от лицата, които се иска да се разпитат?

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не оспорвам наличието на инвестиционен проект и че е съставена оценка за съответствието към изискванията на строежите, като оспорвам твърдението на процесуалния представител на жалбоподателя, че в процесната заповед не се говори за идейни проекти, напротив съвсем коректно е изписано кои части от проектите са одобрени в идейна фаза и кои части, а именно „Конструкция” и „Геодезия”, са одобрени в техническа фаза.

АДВОКАТ П.: Аз държа да бъдат разпитани двамата свидетели, защото вярно, че в заповедта се говори, че проектът бил в идейна фаза, но същевременно се визират пропуски, които касаят инвестиционния проект. Не е необходимо, след като проектът е в идейна фаза, да има редица други проекти, описани в заповедта. Аз технологично правя това искане, защото в заповедта се съдържат абсолютно неверни твърдения.

ПРОКУРОР К.:  От това, което чух от процесуалния представител на жалбоподателя, разбирам, че със свидетелските показания се стреми да се доказва незаконосъобразността на акта на административния ответен орган. Считам, че това е въпрос по същество по настоящия спор и не следва, а и е недопустимо, да бъде изясняван чрез свидетели.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Именно в чл. 142, ал. 2 от ЗУТ е описано какво трябва да съдържа идейният проект така, че не считам, че това твърдение следва де се доказва със свидетели. Отделно от това, относно самото правно основание на издаването на разрешението за строеж, никъде като правно основание в него не е описано именно чл. 142, ал. 2 от ЗУТ, а разрешението за строеж е издадено по общия ред, а именно 148, ал. 1 и сл. от ЗУТ.

 

СЪДЪТ по доказателства съобрази следното:

Намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт писмени документи в заверен препис.

Относно днес представените от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат П. писмени документи в заверен от същия препис, съгласно опис, съдържащ се в нарочна молба, намира, че следва да приеме като доказателства по делото, а тяхната доказателствена сила ще бъде ценена наред с всички събрани по делото доказателства и установените факти и обстоятелства с крайния съдебен акт.

Намира, че следва да остави без уважение доказателственото искане за допускане на свидетелски показания в режим на довеждане от страна на жалбоподателя, тъй като не се изложиха убедителни аргументи за връзката между целяните за доказване факти и обстоятелства с исканите свидетели и относимостта им с валидността или законосъобразността на оспорената в настоящото производство заповед. Изложиха се аргументи, част от които касаят тълкуването и прилагането на специалния в случая Закон за устройство на територията, което е недопустимо да се извършва чрез свидетелски показания. От друга страна,  от ответника се заяви, че не се оспорват като съставени от исканите свидетели приложените в административната преписка Идеен проект и Оценка за съответствието към изискванията на строежите, а целяните за доказване със свидетелските показания факти и обстоятелства не касаят фактическите констатации в оспорената заповед относно допуснати нередности от страна на главния архитект на общината при издаване на разрешението за строеж. Допълнителен документ за недопустимост на свидетелските показания е разпоредбата на чл. 164, ал. 1, т. 2 от ГПК, приложима съгласно препращащата разпоредба на чл. 144 от АПК, съгласно която е недопустимо опровергаване съдържанието на официален документи със свидетелски показания.

Воден от горното по доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед, както и днес представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени документи по опис, съдържащ се в молбата на адвокат П..

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане по делото на свидетелски показания в режим на довеждане.

 

АДВОКАТ П.: Моля да назначите съдебно-техническа експертиза от вещо лице с пълна проектантска правоспособност, което да отговори на поставените в молбата ми въпроси, както да ми се даде възможност с оглед на обстоятелството, че не бяха разпитани свидетели, с допълнителна молба да посоча допълнителни нови въпроси, при положение, че уважите молбата ми за експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, противопоставям се по въпроси 1, 2, 3 и 4 в нарочната молба. Считам, че единствено пети въпрос може да бъде предмет на съдебно-техническата експертиза. На първо място, относно въпрос 1, считам, че е абсолютно неоснователен, тъй като, както вече заявих, процесното Разрешение за строеж № 68/21.12.2012 г. не е издадено на основание чл.142, ал. 2 ЗУТ, а е издадено по общия ред, предвид на което считам, че е  неотносим този въпрос. Относно втория въпрос, считам същия за чисто правен, а в ЗУТ е записано по абсолютно категоричен начин как се одобряват проектите, а именно посочения в процесната заповед чл. 145, ал.1 ЗУТ. Третия  въпрос също считам за неотносим. И отново за въпрос 4 становището ми е същото като за въпрос 1, а именно отново категорично заявявам, че разрешението за строеж не е издадено на основание чл. 142, ал. 2 от ЗУТ и в тази връзка считам, че са недопустими така поставените задачи.

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Госпожо съдия, възразявам по допускането на експертиза по така формулираните въпроси в депозираната в днешно съдебно заседание  молба от страна на пълномощника на жалбоподателя, като в тази връзка заявявам, че въпроси 2 и 3 са правни въпроси. В разпоредбата на чл. 144, чл. 142, чл. 143 и чл. 145 от ЗУТ ясно е изписано кои са нужните документи за издаване на разрешение за строеж, т. е. въпросът е правен и отговорът на същия е действащата нормативна уредба. По въпроси 1 и 4 считам, че същите не са относими в конкретния случай, тъй като те касаят издаване на разрешение за строеж по идейни проекти, която хипотеза на разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ е неприложима в конкретния случай, тъй като процесното разрешение е издадено по общия ред при изричния запис при основанията на чл. 148, ал.1, ал.2, ал.4, ал.8 и ал. 9, чл. 152, ал. 2 и чл. 153 от ЗУТ. Единствено относим считам въпрос 5, като назначаването на експертиза със задачи по така формулирания въпрос предоставям на съда.

ПРОКУРОР К.: Госпожо съдия, по така представената молба от процесуалния представител на жалбоподателя с искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, след като се запознах с нея, въпроси от 1 до 4 считам за правни по прилагането и тълкуването на специалния закон – Закон за устройство на територията. Не се противопоставям да бъде назначена експертизата с въпрос № 5

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо съдия, считам, че след като въпросите са правни, аз не мога да си обясня защо е описано в заповедта, че по част „Конструктивна” и „Геодезия” следва да има „одобрявам” на главния архитект. Но аз твърдя, че главният архитект одобрява само архитектурния проект, когато е представен в идейна фаза, а не и в части „Конструктивна” и „Геодезия” и затова си позволих да поискам експертизата, тъй като не разбрах какво искат да кажат ДНСК. Отново напомням, че чл. 145 от ЗУТ касае технически проект, а не идеен проект. Има някакво разминаване.

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: В мотивите на заповедта много ясно и категорично са разграничени какви проектни части са представени на проверяващия орган при извършване проверка по чл. 156 от ЗУТ, а именно във фаза „Идеен проект” части „Архитектура”, „Електро”, „ВиК” и „Пожарна безопасност”. По част „Конструктивна” и „Геодезия” представеният проект е технически проект, който технически проект подлежи на съгласуване и одобряване от главния архитект съгласно разпоредбата на 145, ал. 1 от ЗУТ. В този смисъл не мисля, че има противоречие. Административният орган много ясно е изразил волята си за това какви проекти са представени и по какви проекти е издадено разрешението за строеж, чиято отмяна е постановена с процесната заповед.

 

СЪДЪТ по това доказателствено искане на жалбоподателя намира, че следва да бъде частично уважено. Следва да допусне исканата за извършване по делото съдебно-техническа експертиза по задачите, формулирани от адвокат П. в днес представената молба по т. 1, 4 и 5. Въпросите по т. 2 и т. 3 не следва да бъдат допуснати за поставяне към вещото лице, тъй като по въпрос 2: „Има ли нужните печати и подписи от Община Несебър на одобрените проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж?” съдът може да извърши сам тази проверка и не е необходимо ползването на специални знания на вещо лице – експерт в областта на устройство на територията, а въпрос 3 касае тълкуването и прилагането на Закона за устройство на територията, която дейност е изцяло в прерогативите на съда и е недопустимо да прави от вещо лице, чиито специални знания ще ползваме в производството само из областта на устройство на територията, с оглед разпоредбата на чл. 195, ал. 1 от ГПК.

Въпрос 1 и 4 следва да бъдат поставени към вещото лице, както с оглед обезпечаване правото на защита в процеса на страната и предоставяне възможност да докаже всички твърдяни от нея факти и обстоятелства, така и с оглед впечатлението на съда от изявлението на страните, които са насочени основно за изясняване на въпроси, касаещи спора по същество, което от своя страна мотивира съда да допусне тези въпроси към експертизата, а заключението в тази част ще бъде ценено наред с всички събрани по делото доказателства и установените с тях факти и обстоятелства с крайния съдебен акт.

Следва да предостави възможност на страните да изчерпят всички свои доказателствени искания. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Може ли във връзка с допускане на въпроси 1 и 4, да зададем и ние въпрос: Издадено ли е процесното разрешение за строеж на основание чл. 142, ал. 2 ЗУТ?

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, която да отговори на въпросите, поставени в молбата на адвокат П., формулирани като т. 1, 4 и 5 от същата, както и уточняващия въпрос от процесуалния представител на ответника, формулиран в днешно съдебно заседание, след представяне на документ за внесен от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето и в размер на  300 лева, в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд град Бургас, и след представяне на документ за внесен от ответника предварителен депозит за изготвянето и в размер на 50 лева, в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд град Бургас. Платежните документи да бъдат представени по делото в същия срок.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице арх. В. А.-Д..

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок, считано от днес, да представи по делото допълнителни въпроси към експертизата, ако счете, че такива са необходими за доказване на твърденията в жалбата, с препис за останалите страни в процеса, по които съдът ще се произнесе в закрито заседание след като изслуша становището на страните.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.06.2013 година от 13:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне и представяне на заключение по допуснатата експертиза и за насроченото съдебно заседание след представяне на документите по делото за внесени предварителни депозити за изготвянето и.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: