О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  /23.03.2011 година, град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, XІ състав, в закрито заседание на двадесет и трети март, две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                                                 СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д.№ 271/2011 година и установи следното

 

Производството е образувано по жалба на П.Я.П. *** против заповед № 3-7/11.01.2011 година на инспектор – ОР при ІІ РУ - Бургас на МВР, с която, на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗМВР, жалбоподателят е бил задържан за срок от 24 часа в помещение за временно задържане и заповед № 5/12.01.2011 година на инспектор при РУП - Несебър на МВР, с която, на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗМВР, жалбоподателят е бил задържан за срок от 24 часа в помещение за временно задържане на РУП - Несебър. Обжалваните заповеди са приложени по делото (лист 11 и 16).

Съгласно чл.149 ал.1 от АПК, административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им.

Жалбоподателят е получил екземпляр от заповед № 3-7/11.01.2011 година на 11.01.2011 година (деня на първото задържане), за което лично е положил подписа си. Срокът за оспорване на тази заповед е изтекъл на 25.01.2011 година, който ден е бил присъствен. Жалбата срещу заповедта е подадена до съда чрез административнонаказващия орган с вх.№ М-88/31.01.2011 година, т.е. след изтичане на законоустановения срок, в който жалбоподателят е имал възможност да сезира съда относно законосъобразността на задържането си.

На 12.01.2011г. (деня на второто задържане), жалбоподателят е отказал да подпише заповед № 5/12.01.2011 година, който отказ е удостоверен с подписа на един свидетел – ст. инспектор при РУП - Несебър. Срокът за оспорване на тази заповед е изтекъл на 26.01.2011 година, който ден е бил присъствен. Жалбата срещу заповедта е подадена до съда, чрез административнонаказващия орган, с вх.№ 351/01.02.2011 година, т.е. след изтичане на законоустановения срок, в който жалбоподателят е имал възможност да сезира съда относно законосъобразността на второто задържане.

            С разпореждане от 08.03.2011г., съдът е задължил жалбоподателя да представи доказателства относно точните дати на подаване на жалбите с/у посочените заповеди.  

            В изпълнение на разпореждането, с молба вх. № 2371/17.03.2011 година, процесуалният представител на жалбоподателя е представил по делото копие на 3 броя разпечатки, издадени от Български пощи, ТП-Бургас, Станция Бургас – 1. От разпечатките е видно, че търговско дружество с наименование „Кала” ООД е изпратило три препоръчани кореспондентски пратки за страната, съответно до РУП – Ямбол; ІІ-ро РУ на МВР – Бургас и до РУП – Несебър.

            Изпращач на кореспондентските пратки е търговско дружество, по отношение на което не е възможно да бъдат наложени процесните ПАМ и срещу което не могат да бъдат издавани заповеди за задържане. С оглед на това обстоятелството, както и с оглед на факта, че “Кала” ООД не е жалбоподател в настоящото производство, съдът приема, че твърдението за подаване на жалбите от П.П. или процесуалния му представител  в срок, е недоказано.

При така установените факти, съдът счита, че жалбата е просрочена.

            По изложените съображения, на основание чл.159 т.5 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Я.П. против заповед № 3-7/11.01.2011 година на инспектор при ІІ-ро РУ - Бургас на МВР и заповед № 5/12.01.2011 година на инспектор при РУП-Несебър.

           

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 217/2011 година по описа на Административен съд - Бургас.

 

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                           СЪДИЯ: