ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2717 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.В.Н., редовно призован, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О.Х.Т., редовно призован, не се явява. За него адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Айтос, редовно призован, представител не се явява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

ПОСТЪПИЛА е по делото молба вх.№13078/05.12.2017г. от адвокат С., с приложено към нея удостоверение за регистрация на обект за обществено хранене №1172/14.08.2017г. издадено от Областна дирекция по безопасност на храните.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице. Да се приеме представеното удостоверение.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: В хода на настоящото производство има новонастъпили обстоятелства, а именно издадено е разрешение за строеж на имота предмет на оспорваната в настоящото производство, а именно разрешение за строеж № 95 от 05.12.2017г. за магазин за продажба на готови сладкарски изделия и закуски в УПИ VІІ -1995, кв.118 по плана на гр.Айтос, на името на О.Х.Т., като за установяване на горното обстоятелство представям писмо изх.№93-00-1465/06.12.2017г. на главния архитект на Община Айтос, с което се съобщава затова и моля да го приемете. Представям и становище във връзка с издаденото разрешение за строеж. Моля да се изиска от ответника административната преписка по издаване на разрешението за строеж, включително и одобрения инвестиционен проект. Да се приеме представеното от адвокат С. удостоверение и да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ С.: Не възразявам по приемането на представеното в днешното съдебно заседание писмо от жалбоподателя Н., както и направеното доказателствено искане. Да се изслуша вещото лице.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА удостоверение за регистрация на обект за обществено хранене №1172/14.08.2017г. издадено от Областна дирекция по безопасност на храните, както и писмо изх.№93-00-1465/06.12.2017г. на главния архитект на Община Айтос.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

К.Д.М.- години, български гражданин, семеен, неосъждан, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение с приложения към него, които поддържам.

Ходих на оглед на 23.01.2018г. и обекта работеше. Огледът беше в присъствието на г-н Н.. Имаше много хора в обекта и не беше удобно да снимам и затова направих скица с подробности и с особености на технологичното оборудване и обзавеждане на обекта.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице М., като му определя възнаграждение в размер на 200лв., платими от внесения депозит /л.72 от делото/.

 

АДВОКАТ С.: Доверителят ми се е снабдил с удостоверение за търпимост №140/ 07.02.2018г. на главния архитект на Община Айтос, което представям и моля да приемете. Представям това доказателство във връзка с тезата заложена още в жалбата, че става въпрос за строеж съществуваш много отдавна, който  се е ползвал в това число и от Община Айтос и като такъв, с оглед приложимостта на § 127 от ПЗР ЗИД на ЗУТ, респ. §16 от ПР на ЗУТ, като жилищната сграда и търговския обект на първи етаж от нея е допустим. Актът е издаден от ответната общинска администрация.

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Не възразявам да се приеме представеното доказателство от адвокат С..

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното удостоверение за търпимост № 140/07.02.2018г. издадено от главния архитект на Община Айтос.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото разрешение за строеж №95/05.12.2017г. на главния архитект на Община Айтос, ведно с копие от инвестиционните проекти по неговото издаване.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.03.2018г от 10 00ч. за която дата и час страните да се считат редовно уведомени

 

Да се ИЗПРАТИ копие от съдебния протокол на ответника, за изпълнение на указанията дадените в днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: