ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2717 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.В.Н., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О.Х.Т., редовно призован, не се явява. За него адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Айтос, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалби на Г.В.Н. и О.Х.Т. против заповед №РД-08-617/14.09.2017г. на кмета на община Айтос, с която на основание чл.178, ал.6 от ЗУТ е забранен достъпа и ползването на обект „Закусвалня и сладкарница“, находяща се на І-ви надземен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда в УПИ VІІ-1995, кв.118 по плана на гр.Айтос, с административен адрес гр.А., ул.Д. З. който не е въведен в експлоатация по надлежния ред и се ползва.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване обжалваната заповед и две становища от ответника с вх.№10854/16.10.2017г. и вх.№11966/10.11.2017г., който са по съществото на спора.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на ответника, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че тяхна е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, както и твърдяната от тях незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата, с която почитаемия съд е сезиран. Да се приемат като доказателства, представените към жалбата документи. С оглед установяване на съществените факти и обосноваване основателността на оспорването ни и разпределената доказателствена тежест в днешното съдебно заседание, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза със задача формулирана още в самата ми жалба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам жалбите като неоснователни, като поддържам изразените писмени становища, депозирани по делото. По искането за съдебно-техническа експертиза, предоставям на съда.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбите и административната преписка писмени доказателства.

    

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да отговори на поставения въпрос от адвокат С., в сезиращата съда жалба /л.5 от адм.д. №2769/2017г./, а именно: Съобразно начина на ползване и извършените в него дейности и услуги, какво е предназначението на процесния обект, като вещото лице онагледи заключението със снимков материал и скица или схема.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя Т. в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2018г. от 10.00ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: