ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети март                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2717 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.В.Н., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О.Х.Т., редовно призован, не се явява. За него адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Айтос, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ С.: Нямам възражение по хода на делото. Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№2443/27.02.2018г. от кмет на Община Айтос копие от разрешение за строеж №95/05.12.2017г. на главния архитект на Община Айтос, ведно с копие от инвестиционните проекти по неговото издаване.

 

АДВОКАТ С.: Да се приемат докладваните в днешното съдебно заседание доказателства. Няма да сочим други доказателства и да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№2443/27.02.2018г. писмени доказателства, а именно: разрешение за строеж №95/05.12.2017г. на главния архитект на Община Айтос, ведно с копие от инвестиционните проекти по неговото издаване.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо административен съдия, от името на доверителя ми, моля да уважите жалбата, с която почитаемия съд е сезиран и отмените оспорената заповед. Подробни съображения сме изложили в сезиращата съда жалба и такива ще изложим в писмена защита в указан от Вас срок. Моля за присъждане на съдебно-деловодните разноски, за което представям нарочен списък.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другите страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: