О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№2334                                 02.10.2018 година                                     гр.Бургас

 

Административен съд - Бургас                                                                             VІІ-ми състав

на втори октомври                                                                       две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: С. Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 2714 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба на З.К.Р., с адрес ***, против решение № 43-7 от 26 юни 2018г. на Общински съвет - Бургас, обн. ДВ, бр.65/07.08.2018г., с което е одобрен ПУП-ПУР за територията между път І-6 „Бургас-София“, път І-9 „Бургас-Варна“, Северен обходен път и ул.Транспортна.

С разпореждане № 4562/18.09.2018г. постанови да се извърши справка в деловодството на съда за предмета на адм.д.№ 2712/2018г. и адм.д.№ 2713/2018г. по описа на съда, с оглед данните от деловодната система, че се касае за оспорване на един и същи административен акт.

При извършена служебна проверка настоящият съдебен състав констатира, че по жалби на ЕТ„Дарс-91-Д.С.“ и „Еми“ЕООД, против същото решение № 43-7 от 26 юни 2018г. на Общински съвет - Бургас, вече е било образувано съдебно производство по адм.д.№ 2712/2018г., което понастоящем е без движение, като адм.д.№ 2713/2018г. е образувано по жалба на „Аграда“ООД пак срещу решението на ОбС-Бургас, като и това производство е без движение.

След като се запозна подробно със съдържанието на жалбите по настоящото адм.д.№ 2714/2018г. и адм.д.№ 2712/2018г., настоящият съдебен състав установи, че те касаят оспорване на подробен устройствен план при което всички жалби срещу него се разглеждат в едно съдебно производство, на основание чл.218, ал.3 от ЗУТ.

Съгласно разпоредбата на чл.213 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. Поради липсата на специално правило за това за това към кое от двете дела в подобна хипотеза трябва да се извърши присъединяването, следва да намери приложение разпоредбата на чл.126, ал.1 от ГПК и по-късно образуваното дело да бъде присъединено към по-рано образуваното – това с по-малкия пореден номер и производството да продължи по този номер – в случая адм.д.№ 2712/2018г.

За целите на деловодната организация в съда, следва да бъде постановено прекратяване на производството по настоящото дело, но поради това че производството по жалбата продължава под номера на делото към което се присъединява настоящото дело, то не е налице преграждане на по-нататъшното развитие на производството. Същевременно е предвидена изрична възможност за обжалване на определенията от настоящия вид на основание чл.218, ал.3 от ЗУТ.

Водим от горното и на основание чл.213 ГПК, вр. чл.144 АПК и чл.218, ал.3 от ЗУТ, Административен съд - Бургас, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д.№ 2714/2018г. по описа на Административен съд - Бургас към адм.д.№ 2712/2018г. на Административен съд - Бургас, за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение по тях.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 2714/2018г. по описа на Административен съд - Бургас

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ: