ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

2395

 

 05.10.2018 г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на пети октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                       

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 2713 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „АГРАДА“ ООД, ЕИК: 203070251, със съдебен адрес: гр. Бургас, Пети километър ап.база Аграда, чрез управителя К. Георгиев против Решение по т. 7 от дневния ред на проведено на 26.06.2018 год. заседание на Общински съвет – Бургас, отразено в Протокол № 43/26.06.2018 год.

При проверка на редовността на жалбата съдът е констатирал, че същата не отговаря на всички изисквания за редовност, съдържащи се в чл.151, т. 3 от АПК, а именно: не е приложен документ за платена държавна такса в размер на 50 лева, на основание чл.151, т. 3 АПК и т.2 б, б „а“ и „б“ от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси.

Предвид горното, с Разпореждане от 18.09.2018 г. съдът е оставил жалбата без движение, като е указал на жалбоподателя, че следва в 7-дневен срок от съобщението да отстрани нередовността на жалбата, като при неизпълнение на дадените от съда указания жалбата ще бъде оставена без разглеждане, на основание чл.158, ал.3 от АПК, и производството ще бъде прекратено.

Разпореждането на съдията - докладчик е изпратено на посочения в жалбата адрес за кореспонденция, където е получено на 25.09.2018 год.

В указания 7-дневен срок, а и до настоящия момент, дадените от съда указания за отстраняване на посочената нередовност в жалбата не са изпълнени, като не е представен документ за внесена държавна такса по сметка на Административен съд - Бургас.

С оглед изложеното е налице хипотезата на чл. 158, ал. 3 от АПК и жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд - Бургас, XVIII състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АГРАДА“ ООД, ЕИК: 203070251, със съдебен адрес: гр. Бургас, Пети километър ап.база Аграда, чрез управителя К. Георгиев против Решение по т. 7 от дневния ред на проведено на 26.06.2018 год. заседание на Общински съвет – Бургас, отразено в Протокол № 43/26.06.2018 год.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2713/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

 

                                 СЪДИЯ: