ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.11.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети ноември                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2711 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:47 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СТЕЛА ИНВЕСТ 76“ ЕООД представлявано от управителя С.В., редовно и своевременно призован, се явява процесуален представител адв. К., с представено пълномощно по делото, в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно и своевременно призован, се представлява от гл.ю.к. М., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

          АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  § 2 ДР на ДОПК, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „СТЕЛА ИНВЕСТ 76“ ЕООД, с ЕИК 201009356, със седалище и адрес на управление: гр.Поморие, ул.“Проф. Стоянов“ № 72, офис 43, представлявано от С.Й.В., против Ревизионен акт  № Р-02000217008778-091-001/25.06.2018г. и Ревизионен акт за поправка на РА № П-02000218118396-003-001/26.06.2018г., издадени от В.Х.Р.на длъжност началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и В.В.А.на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърдени с Решение № 192/30.08.2018г. на Л.Г.И.– главен юрисконсулт в отдел „Обжалване“ в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, изпълняваща правомощията на директор на дирекция ОДОП Бургас, съгласно заповед № ЗЦУ-ОПР-25/16.06.2017г. на изпълнителния директор на НАП.

С жалбата се иска отмяната на оспорените ревизионни актове като незаконосъобразни.

Указва на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително  и  чрез назначаване на съдебно-техническа и  съдебно-счетоводна експертиза.

Указва на ответника, че в негова тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.К.: Поддържам жалбата. Молим да ни бъде предоставена възможност да представим допълнителни писмени доказателства, които са от съществено значение по делото,  а именно  банкови документи за извършено плащане на получателя по вътрешно общностна доставка за дружество „AUGA“ Р.Чехия и др. Същите можем да представим с нарочна писмена молба или най- късно до следващото  съдебно заседание. Нямаме възражения по доклада.

ГЛ.Ю.К.М.: Оспорвам жалбата. Относно доказателствата считаме, че същите нямат отношение по спора, тъй като факта дали е налице или не плащане по дадена сделка не доказва нейната реалност или не. В случая следва да се докаже извършен ВОД към фирма от Република Чехия.

АДВ.К.: Освен банковите документи искаме да представим и писмено потвърждение за получените стоки. След проведена кореспонденция между страните „Стела Инвест 76“ ЕООД и дружесгтво „AUGA“ Р.Чехия се е достигнало до споразумение относно  плащането, писмено потвърждение за получените стоки.

 

Съдът намира, че направеното искане от страна процесуалния представител на жалбоподателя е основателно, с оглед необходимостта от пълното изясняване на фактическата обстановка по делото, поради което счита, че следва да му бъде дадена възможност да представи сочените от него писмени доказателства, като преценката относно значението им за решаване предмета на спора ще бъде съобразена с останалите събрани по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя „Стела Инвест 76“ ЕООД да представи сочените от него писмени доказателства.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  10.12. 2018 година от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:04 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: