ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,07.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седми март                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2710 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.С., редовно уведомен, се явява лично и с адв.С.К.с представено пълномощно, находящо се на лист 18 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.Г.Г.– младши инспектор при РУ-СРЕДЕЦ, редовно уведомен, явява се лично.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв. К.: Запознат съм с допълнително представените по делото писмени доказателства.

Представям и моля да приемете втори екземпляр от заповедта за задържане на доверителя ми, която му е била връчена. Представям това доказателство, за да установя, че дори и след задържането доверителят ми не е могъл, видно от липсата на четлив текст да разбере за какво е ограничено правото му на свободно придвижване.

Нямам други доказателствени искания. Представям и моля да приемете разписка за внесен хонорар и списък на разноските по чл.80 от ГПК.

ОТВЕТНИКЪТ: Няма да соча други доказателства.

Относно представената днес заповед – заявявам, че това е мой почерк. На другия ден няма как да съм освободил лицето. Аз не съм връчвал. Това е или втори или трети екземпляр и затова не е достатъчно четлив.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допълнително представените по делото писмени доказателства от ОДМВР-Бургас с писмо с вх.№ 1933/14.02.2018г.; представените от РУ-Средец писмени доказателства с писмо с вх.№ 2012/16.02.2018г., както и изпратените от Районна прокуратура гр.Бургас с писмо с вх.№ 2440/27.02.2018г., както и представените от адв.К. в днешно съдебно заседание. 

 

Счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите жалбата и отмените оспорената заповед като незаконосъобразна по следните правни и фактически съображения:

На първо място: Твърдя, че заповедта не е мотивирана, тъй като посочената законова разпоредба нищо не е установява, тя нищо не говори на лицето, на което се ограничава правото на свободно придвижване. Най-малкото тя би трябвало да има какво точно разпореждане и за какво и съответно, за да може да разбере лицето за какво го задържат.

На второ място: Позволявам си да твърдя, че представените от страна на административния орган, по-скоро от началника на РУ-Средец, както и изисканите и представени от Районна прокуратура писмени доказателства не могат да бъдат ползвани дори за сведение в настоящото производство, защото в 00.10 часа на 18.09. е приключила процедурата по задържането на лицето. Всички други съставени в последствие документи са неотносими по предприетото задържане. Нищо повече. Налице е трайна и последователна практика на Върховния ни съд, че проведени действия, в случая протоколи за разпит на свидетели и други лица, до момента доверителят ми дори не знае, че има образувано досъдебно производство. Биха могли със средствата предвидени в АПК и ГПК да бъдат възпроизведени в това производство и тогава биха могли да бъдат ползвани за обосноваване на едно или друго действие.

По тези съображения, позволявам си да твърдя, че оспорената заповед е явно незаконосъобразна, тя е нарушила правата и законни интереси на доверителя ми, поради което моля да отмените същата и да присъдите направените от доверителя ми разноски съгласно представеният договор за правна защита и списък по чл.80 от ГПК.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Господин С. беше предупреден ясно и точно, многократно. Държеше се крайно арогантно, не изпълни нищо наше. За мен заповедта беше ясна и точна. Моля съдът да отхвърли жалбата и потвърди заповедта.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: