ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и девети май                       две  хиляди  и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 270 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ С.Ж.У., редовно уведомен, се явява лично и с адв. П.С.  c  пълномощно на лист 9 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Н.Г., редовно уведомена, се явява лично.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.С. се явява.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок допълнително заключение по съдебно-техническа експертиза на вещото лице Д.С..

 

Самоличността на вещото лице е установена.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Поддържам допълнителното заключение.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Цялата сграда е разделена на две половини – западна и източна. Има ли разлика външно в предназначението на източната и западната половина на сградата? Визуално два отделни входа има ли или е един вход?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Двата близнака са строени по различно време. Отвън има разлика в обработката на фасадите. Има разлика и във височината на сградата в двете части на сградата.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Има ли признаци в двата близнака, че по отделно се ползват за хотелски нужди? Външни надписи има ли по тях?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не. Сградите се казват „близнак”, но са  две отделни сгради, изградени на калкан. Ако беше близнак, щеше да се отрази в кадастралната карта като една сграда. А тъй като са на калкан, дава възможност на Агенцията по кадастър в кадастралната карта да бъдат отразени като две самостоятелни сгради, каквито и са в действителност.

АДВ. С.: Дали т.нар. „източен близнак“, дали същият представлява туристически обект? Установили ли сте подобни признаци? Външно имали някакви признаци, че е туристически обект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Външно няма признаци, че е туристически обект.

АДВ. С.:А по естеството си представлява ли туристически обект - по отношение на нормативната уредба, касаеща категоризацията? Дали вещото лице е изследвало статута на сградата като туристически обект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не.

АДВ. С.: На какво основание преценихте, че се касае за хотел? Как определихте, че в настоящия случай източният „близнак“ трябва да приеме предназначение за хотел?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не съм го решила. В строителното разрешение пише „семеен пансионат с ресторант“.

АДВ. С.:  Има ли разлика между предназначението между хотел и пансион като в настоящия случай освен пансион, се явява и семеен пансион? Има ли някаква разлика между двете?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не мога да отговоря на този въпрос.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ У.: Нямам въпроси към вещото лице. Имаме само възражение.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: В строителните книжа и разрешението е записано „семеен пансионат с ресторант“. Така ли е записано в строителните книжа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, в строителното разрешение е записано „семеен пансионат с ресторант”.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.:  Представляват ли издадените строителни книжа от 1998 г., както и разрешението за строеж „магазини”, защото по строителните книжа няма такова нещо. Представляват ли част от източния „близнак“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:  Магазините ги няма в архитектурния проект. Те са предверие към ресторанта, изградени са без да им е направен проект за преустройство.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.:  Виждали ли сте разрешение за тези магазини? Изследвали ли сте въпроса, свързан с експлоатацията на т.нар. „магазини“? Въвеждани ли са в експлоатация? Разрешено ли е тяхното ползване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:  Да. Когато направих оглед, говорих с жалбоподателя и той ми обясни, че няма направено преустройство. Няма процедирано  преустройство на тези обекти.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.:  Как се достига до източния „близнак“ съобразно проекта и разрешителното за строежа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:  На запад от магазините през тунел се влиза в сутерена и от сутерена се влиза в сградата. В момента е така. За магазините няма разрешително за строеж.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.:  Съобразно проекта и разрешението за строеж как се достига до източния „близнак“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:  През ресторанта.

 АДВ. С.:  Във връзка със зададените от ответната страна въпроси, искам да попитам: по разрешение за строеж пансионатът и ресторантът са разрешени едновременно, но представляват ли сами по себе си самостоятелни обекти или са едно цяло?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:  Те представляват една сграда.

АДВ. С.: Оспорвам заключението като неправилно и необосновано. С отговора на зададения въпрос вещото лице се е задоволило да отговори от правна гледна точка, а не по отношение на фактите и обстоятелствата, свързани с изследване на предназначението. Отговорът на вещото лице не почива на детайлната разпоредба в Закона за туризма – чл. 3, ал.Б, където детайлно е посочено разграничението между семейни хотели, хостели, почивни станции и т.н. Повече от очевидно е, че наименованието на сградата се придържа към индивидуална класификация от 1998 г. В подкрепа на изложеното е  параграф 1 от допълнителните разпоредби, в т.25 се съдържа легална дефиниция на това що е сграда пансион. Легалната дефиниция по отношение на хотели се съдържа и на  друго място – в т.17 от допълнителните рапоредби, и като считаме, че вещото лице не се е придържало към изследване на детайлните особености, е дало погрешно заключение, с оглед на което го оспорваме като неправилно и необосновано.

Съдът СЧИТА, че следва да приеме допълнителното заключение на вещото лице инж. С., като по неговата процесуална стойност ще се произнесе със съдения си акт.

Съдът КОНСТАТИРА, че вещото лице е извършило повече работа, за което му се дължи допълнително възнаграждение съобразно представената справка-декларация, приложена към допълнитената експертиза. С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да внесе допълнително възнаграждение за вещотолице в размер на 60,00 лева по сметката за вещи лица на Админстративен съд - Бургас.

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице инж.С..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на инж. С. депозитът, внесен към настоящия момент. /РКО, изд.29.05.2018 г., сума 40 лева/

 

АДВ. С.: Имам допълнителни доказателствени искания. С оглед изявеното становище днес, както от нас, така и от ответната страна по отношение характеристиките на сградата - етажност, наличие на сгради, ресторант, основна сграда и т. н., моля да допуснете отново експертно заключение, но този път предметът на задачата е един единствен и считам, че чисто технически би следвало, ако допуснете, да бъде изготвено от вещо лице с техническа специалност, а не геодезист, тъй като се касае за констрункция, архитектура и т.н.

Въпросът ни към вещото лице е: Следва ли в етажността на сградата източен „близнак“, да бъде включен и изграденият сутеренен етаж за ресторанта, след като същият е ситуиран пред самата сграда и не е част от нея? (това обстоятелство е видно от техническата документация, с която би следавло вещото лице да борави и да почерпи информаиця от нея). Същото е от значение на спора, с оглед заснемането на сградата в кадастъра по нейно разположение. В тази връзка моля да допуснете въпроса.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Тъй нареченият „западен близнак“ за какви цели се използва?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ У.: За жилищни нужди. През 90-те години се използваше и за туристи. Базата остаря. С общи бани и тоалетни в коридора е и в момента не се използва за търговски нужди. Аз живея там. Има валутни касиери, които работят при мен.

Искам да уточня по отношение на обяснителната записка към строителните книжа: тя показва какви са били намеренията на инвеститора. И там се казва, обектът се състои от 2 части - триетажно тяло на пансионата и 2 полусутеренни нива на заведението за хранене, т.е. определено е, че са 2 части. По тази причина обяснителната записка е разделена на 2 – семеен пансионат от една страна и сезонен ресторант. Правя това изявление във връзка с извода на вещото рлице, че двете постройки са едно цяло. Моля да имате предвид тази обяснителна записка. Тя се намира на лист 59-60 в делото. Споменатото фоайе, отбелязано към сезонния ресторант - то е към ресторанта, то е част от ресторанта. Това е фойе за гостите на ресторанта преди да влязат в ресторанта, като форма на етапно строителство, защото предстои строителство на покриви на сутеренния, затова е преобразуван временно с преградна стена в 2 магазина, които на практика ще бъдат бъдещето фоайе на ресторанта. За подхода на източния „близнак“ - бившата ми съпруга  заинтересованата страна К.Н.Г., сама избра този подход към спалнята на източния „близнак“. За да се оформи официалния вход на източния „близнак“, е необходимо да се изгради същинския ресторант, който ще бъде положен върху сутеренния етаж, съществуващ в момента, който е на груб строеж. И от там по покрива на самия ресторант се влиза в източния „близнак“. Необходимо е строителството на същинския ресторант. В момента това, че се подхожда през коридора, който е и за зареждане - беше неин избор, както беше избор да избере източния „близнак“. Така тя каза, че има възможност да подходи през коридора.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Мисля, че към делото има приложено решение на съда за подялбата на имота. Става въпрос не само за частта за спалнята, а и за семейния пансионат. Източната част - ½ част от двора с построения в него семеен пансионат. Това е решението и моля да го имате предвид.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ У.: Това, което тя каза, е вярно. Решението на съда, че й се присъждат четирите етажа от източния „близнак“ и ½ идеална част от целия парцел, който включва и западния „близнак“, от друга страна на мен се присъжда западния „близнак“ и ½ от източния „близнак“, парцелът е 600 кв.м. неподеляем. Има решение, че трябва да е 500 кв.м., за да бъде поделим.

АДВ. С.: С оглед т.нар. становища от двете страни, изложени в днешното съдебно заседание, считам, че в рамките на спора е необходимо да се изчисти с колко стаи за настаняване разполага източния „близнак“. Моля заинтересованата страна да отговори на въпроса: С колко стаи за настаняване разполага тази част от сградата, която е нейна собственост?

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.:  Както е описано, това са 7 апартамента. Един апартамент представлява спалня, баня и хол и една двойна стая. Няма акт за завършеност. Нямаме удостоверение за въвеждане в експлоатация за цялата сграда. Има за въвеждане в експлоатация на етап „груб строеж“ - Акт 14. За сутеренния етаж няма дори дадена строителна линия. Аз не давам под наем тези площи. Това е тяхното предназначнение. Това представляват обектите, на които аз съм собственик.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ У.: Сградата е на 3 етажа с партер -чета обяснителната записка в часта за сезонния пансионат: „3 етажа с партер“, където е входът. „Поради ограничените размери стълбата се налага да е вътрешна“ - се казва в обяснителната записката. Истинското състояние на нещата е, че студиата, апартаментите, не са 7+1 стая, а са 6+1стая. И причината е, че по план би трябвало партерът да се ползва за стая за камериерка, за перилни препарати, стая за бельо, т.е. помещенията за гости са 6 студиа или апартаменти и една двойна стая, докато при партера има нарушение на плана. Имам дадена линия за строеж, но беше наложена 100 лева административно наказание от общината, която заплатих. Извършил съм нарушение, заплатил съм си глобата.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.:  На първия етаж, обозначен като партер, има една двойна стая и апартамент, който е спалня и хол, и баня. Не са 6 апартамента. Изявлението на жалбоподателя е неточно.

Съдът СЧИТА, че следва да допусне експертизата по въпроса, формулиран днес от адв. С., след разпита на вещото лице инж. Д.С.. Във вида, в който е формулиран, въпросът изисква познания от строителен инженер. За това съдът счита, че следва да назначи експерт с такава специалност.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза с въпроса, формулиран от адв. С. в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА за вещо лице инж. К.М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице, вносимо от жалбоподателя в двуседмичен срок от днес в размер на 180 лева.

Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнение на възложената задача след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 25.09.2018 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: