ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и пети септември                две  хиляди  и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 270 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ С.Ж.У., редовно уведомен, се явява лично и с адв. П.С.  c  пълномощно на лист 9 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Н.Г., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.М. се явява.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок допълнително заключение по съдебно-техническа експертиза на вещото лице инж. К.М..

 Вещото лице е с установена самоличност.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм допълнително писмено  заключение, което поддържам.

АДВ. С.: Моля да поясните какво е фактическото състояние на партерния етаж и какво съдържа той, т.е.има ли в неговата част оформен кът за готвене, кухненски бокс и т.н.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: В партерния етаж на сградата с идентификатор проектен последен номер 5, място по проекта, както е обяснено и в констативно-съобразителната част на моето заключение, на мястото на обслужващи пансионата/семейния хотел има помещения за камериерки, за мръсно и чисто бельо и съответно сервизно за персонала –е  изпълнено едно студио, в което освен стаята има преградено помещение за кухненски бокс – обяснено е подробно в експертизата, но пак ще го повторя: има тоалетна, баня, която е действаща и помещение за кухня- необорудвано.

АДВ. С.: В тази връзка с оглед наличието на кухненски бокс, изрично изпълнен макар и незавършен, следва ли да влияе на осноното предназначение на цялата сграда?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Тъй като за хотел изискванията са много по-високи от това, което е проектирано, съответно неизпълнено изцяло – обяснил съм в т.1 на констативно-съобразителната част, наличното студио, което е едно минимално жилище, определя сградата като жилищна със стаи за гости. Сградата с последен номер 5 - е жилищна със стаи за гости. Единственото отклонение като забележка, което считам, че следва да се изясни е, че сградата е строена с височини на етажите по стария закон за териториално-селищно устройство с височини около 2,54 светло пространство, докато в новия закон се изисква светло пространство 2,60. но сградата е строена към действието на стария ЗТС. Това е констатация.

АДВ. С.: Може ли процесната сграда да функционира самостоятелно по своето предназначение без ресторанта при наличието на кухненския бокс в партера?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Тя и досега си функционира самостоятелно като единствено ползва посочения вход зареждане в приложение 1 – скицата, която съм приложел, т.е. един входен коридор, който отвежда до стълбище по сграда 5. Основният ресторант се явява на следващо ниво. Двураменна стълба е. С двураменна се преодолява. Има междинна площадка. Проектирано е вито кръгло стълбище. Две рамена обират височината на етажа.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ У.: Съгласно стария ЗТСУ имате ли спомен дали семейните пансионати са изисквали наличието на ресторант?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Нямам представа, не мога да отговоря. В ЗТСУ по мои спомени не съм срещал такова изискване.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М., изслушано в днешното съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (180 лева)  след представяне на справка-декларация.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ У.: Предвид изявленията на заинтересованата страна и моя бивша съпруга, че не съм изпълнявал предвижданията на закона при извършваното строителство, моля да приемете доказателства за извършени проверки от компетентните органи – по нейна инициатива – в рамките на които е установено, че не съм допускал закононарушения при строителството, представям Ви писма от РДНСК и от отдел контрол на строителството – Несебър.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмо от 18.6.2018 г. от началник отдел „СК” в община Несебър, писмо от 15.4.2018 г. от същия административен орган и писмо от директор на дирекция „Оперативна дейност и контрол” в ДНСК  от 2014 г. с приложен констативен протокол към него.

 

АДВ. С.: Други доказателствени искания нямам. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявлението на адв. С. съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

            АДВ. С.: Моля да уважите жалбата и да отмените допуснатото изменение в кадастралната карта с обжалваната от нас заповед на СГКК. Моля да ми дадете срок за писмени бележки. Моля да ми присъдите сторените по делото разноски съобразно списък, който представям.

 

             Съдът предоставя 10-дневен срок за писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: