ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На седемнадесети април                        две  хиляди  и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 270 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ С.Ж.У., редовно призован, се явява лично и с адв. П.С.  c  пълномощно на лист 9 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Н. У., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Заявявам, че фамилията вече не е У.. Към настоящия момент фамилията ми е Г. и моля от този момент нататък да бъда обозначавана в съдебните книжа, изпращани до мен като К.Н.Г.. Моля в списъка на лицата за призоваване за следващото съдебно заседание да бъда посочена с точната си настояща фамилия.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА Д.С.С. и К.Д.М. се явяват.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от С.Ж.У. против заповед №18-9774/19.12.2017 г. на началника на СГКК Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Власт, община Несебър, които изменения касаят кадастралните данни за собственото дворно място на жалбоподателя, представляващо поземлен имот с идентификатор ***.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Да се приеме преписката Имам доказателствени искания – представяне на документи, относими към спора. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Жалбата е допустима. Не оспорвам жалбата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2-3.

ДОКЛАДВА постъпили в срок заключения по съдебно-геодезична  експертиза на вещото лице Д.С.С.  и заключение по назначената строително-техническа експертиза на вещото лице К.Д.М..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещите лица, както следва:

Д.С.С. – 51 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Поддържам заключението.

 

АДВ. С.: Имам въпрос, свързан с описанието на източния калкан, в частта му, касаеща етажността на цялата постройка. Въпросът ми е: така установените от Вас, описани в заключението, на място ги установихте като фактическо изпълнено или освен и на място сте съобразили и с одобрените за тази сграда архитектурни проекти и разрешение за строеж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Описала съм сградата, която е изградена на място.

АДВ. С.: Тъй като сте специалист-геодезист и в тази връзка искам да Ви попитам: броят нива на сградата, както и предназначението на сградата, представляват ли основни кадастрални данни по смисъла на Закона за кадастъра и наредбите към него?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Етажността и предназначението на сградата са основни кадастрални данни, които се вписват в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: По скицата има ли издадени строителни книжа? Виждали ли сте ги, както и документи - разрешителни за новите магазини, които сте записали, представляват ли част от източния близнак?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, магазините са – за тях има преустройство в сутеренния етаж на източния близнак. Те представляват част от него и имат разрешение за строеж за сградата, а не за извършеното преустройство.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Някакви  разрешителни виждали ли сте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не. Казах, че няма.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ У.: Бихте ли казали защо тогава са включени двата магазина в изпълнението на първата част на ресторанта, както е по план, след като още не са завършени? В проекто-заповедта на Агенцията по кадастър не са включени. Включени са в експертизата. Защо сте ги включели в експертизата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: В експертизата съм описала състоянието и обектите на място. Описала съм и обекти, които не са посочени в административния акт. Въпрос, поставен към мен, беше за всички съществуващи сгради в имота и гледайки имота от изток, се създава впечатление, че магазините са самостоятелна сграда, но това не е така. Те са част от сутеренния етаж и за по-голяма яснота съм сметнала за необходимо за опиша това в експертизата.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ У.:  Как преценихте, че  магазините са към източния близнак? Аз твърдя, че това да 2 самостоятелни обекта.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Изградени са в сутерена на източния близнак.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ У.: Това не е сутеренът на източния близнак. Магазините са изградени в сутерена в първия етаж на ресторанта, а не в самия източен близнак. Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВ. С.: С оглед предназначението, във връзка с предходния въпрос, дали по смисъла на кадастралните кодове, използвани в нормативната разпоредба, се установява предназначението на обектите – следва ли да се приема, че това са 2 сами по себе си отделни предназначения на сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Семеен пансионат не може да се отрази в кадастралната карта.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С., изслушано в днешното съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (200 лева).

/Изд. РКО на 17.04.2018 г., сума 200 лева, платежно нареждане на лист 76/

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на второто вещо лице.

К.Д.М.66 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. С.: С оглед отговора в частта, касаеща задачата към вещото лице М., имам въпрос. По отношение на дадения в т.1 отговор, след като даденият самостоятелен обект с идентификатор последен номер точка 2, не представлява според Вас статут на самостоятелен обект, следва ли да има самостоятелен идентификатор от Агенцията по кадастър или следва да бъде включен към обема на сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Според конструктивното състояние, което съм описал, сградата, нанесена с идентификатор  последен номер 2, е следвало да бъде част от западния близнак като обща страда, която е обозначена с проектен идентификатор  с последен № 4.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Виждали ли сте строителни книжа за сграда с идентификатор последен номер 2?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.:  Не се представиха и при огледа такива за сграда с идентификатор последен № 2, както и няма такива, приложени към административната съдебна преписка.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. М..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит 200 лева.

/Изд. РКО на 17.04.2018 г., сума 200 лева, платежно нареждане на лист 77/

АДВ. С.:Искам да представя допълнителни доказателства, а именно: двете разрешения за двете сгради, като за западния близнак представям разрешение за строеж №8/1986 г., а за процесния близнак-източен, т.е. източната сграда - представям разрешение за строеж от 1998 г., от което е посочено, че строежът е наименован „семеен пансионат с ресторант“, а не хотел. Представям също и обяснителната записка към архитектурния проект по издаденото разрешение  за строеж №58/1998 г. В тази връзка, тъй като вещото лице не уточни към настоящия момент дали Законът за кадастъра не регламентира семейните пансионати, ще поискаме и допълнителен въпрос: след като се запознае с представените по делото доказателства и след запознаване с представените и в днешното съдебно заседание доказателства, вещото лице да отговори на въпроса:

С оглед настоящата регламентация на предназначението на обектите съобразно действащата нормативна уредба, да конкретизира какво е предназначението на сграда „семеен пансионат“. Считам, че това е от съществено значение, тъй като 1998 г. Законът за кадастъра не е бил факт от правния мир. Това е от съществено значение за определяне актуалното предназначение, каквото е към настоящата нормативна уредба. Още повече, че към онзи момент е имало също  легално дадено дадена дефиниция за хотел, който хотел обаче идва едва с процесното изменение на кадастралната карта, а не е предадено към 1998 г. В тази връзка моля да допуснете допълнителния въпрос към единия от двамата специалисти, изслушани в днешното съдебно заседание, да уточнят какво следва да се разбира под предназначението на семеен пансионат - къща за гости, семеен хотел, къща за настаняване и т.н.? Моля в тази връзка да бъде допуснат като допълнителен въпрос.

Искам да поясня - наименованието „хотел“ остава именно за източния близнак, но не за цялата сграда, т.е. отнякъде административният орган е почерпил данни, които считаме, че са неверни или погрешно възпроизведени в проекта за промяна на картата.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Това разрешение за източния близнак от 1998 г.е  презаверено в същия си вид през м.октомври 2012 г. в същия вид, в който е от 1998 г. Там в презаверката пише „семеен пансионат“.

АДВ. С.: Заповедта за изменение на кадастралната карта датира от 2017 г. съобразно правилата и нормативите. Искаме да установим към кое предназначение от така дадените всички кодове следва да се причисли ползването като семеен пансионат частта, която е източен близнак.

Предвид направеното уточнение съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна съдебно-техническа експертиза със следната задача:

Сградата, описана в разрешение за строеж № 58/17.09.1998 г., обозначена като „семеен пансионат с ресторант”, съществуваща към момента като „източен близнак” в поземления имот, какво самостоятелно предназначение има съобразно кодовете, установени за обозначаване на предназначението на сградите съгласно действащото законодателство Закон за кадастъра и имотния регистър.

НАЗНАЧАВА вещо лице Д.С..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 40 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

Вещото лице ДА БЪДЕ УВЕДОМЕНО за започване изпълнение на поставената задача след представяне на доказателство за внесения депозит.

ПРИЕМА разрешение за строеж № 58/17.09.1998 г и обяснителна записка към него, както и разрешение за строеж №8/14.04.1986 г.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 29.05.2018 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: