О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  261   /16.02.2017 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на шестнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:     Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 270/2017 година

 

Производството е образувано по частна жалба от И.И.И., с ЕГН **********, чрез адвокат Р.Д. ***, против определение № 65 от 12.01.2017 година по н.а.х.д. № 7019/2016 година на Районен съд – Бургас (РС).

С оспореното определение РС е прекратил производството по делото поради просрочие на жалбата на И. срещу наказателно постановление № 1016 от 16.11.2016 година на директора на Регионална дирекция по горите – Бургас (НП).

В частната жалба се твърди, че РС незаконосъобразно е приел, че е налице просрочие. Заявява, че действително на 30.11.2016 година е получил пощенски плик с обратна разписка, на която е записано, че плика съдържа НП № 1016/16.11.2016 година. Отваряйки пликът, същия е бил празен, затова на 01.12.2016 година, И., заедно с неназован негов приятел, отишъл в сградата на РДГ – Бургас и чак тогава се запознал със съдържанието на НП. Твърди, че срокът за оспорване започва да тече именно от 01.12.2016 година и съдът не е обсъдил това обстоятелство, предвид подадената молба-уточнение (лист 28-29 от н.а.х.д. №7019/2016 година).

Иска се отмяна на прекратителното определение и връщане на делото на РС – за продължаване на процесуалните действия.

Частната жалба е подадена в срок и от лице, което има правен интерес от оспорване на определението на РС. Затова е допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

За да прекрати първоинстанционното производство, съдът е приел, че подадената жалба срещу НП е просрочена. Този извод е направил с оглед приложена по делото обратна разписка, от която е видно, че НП е връчено лично на нарушителя на 30.11.2016 година, а жалбата е подадена на 08.12.2016 година, един ден след изтичането на предвидения в чл.59 ал.2 от ЗАНН преклузивен срок.

Настоящият съдебен състав приема, че определението е правилно.

Съгласно чл. 59 ал.2 изр. І от ЗАНН, нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му, а прокурорът може да подаде протест срещу него в двуседмичен срок от издаването му.

Оспорваното НП е издадено на 16.11.2016 година. От представеното пред РС известие за доставка (лист 18 от н.а.х.д. № 7019/2016 година) се установява, че то е било връчено лично на И.И.И.. В конкретния случай преклузивният срок за обжалване на НП е изтекъл на 07.12.2016 година – сряда, който ден е бил присъствен.

Доколкото не се оспорва факта на лично получаване на пощенския плик, за който е приложено известието за доставка, неоснователни са направените твърдения относно това, че пликът е бил празен и връчването на НП е станало на другия ден, след като И. лично е отишъл да го потърси. Изложените твърдения за съдържанието на плика, според настоящия съдебен състав представляват защитна теза, в подкрепа на която не са ангажирани доказателства. След като лицето е получило пощенската пратка и се е подписало на известието за доставяне, ако е имало възражения относно съдържание на плика и по - конкретно, че той е бил празен, то е можело да ги направи своевременно – при връчването, пред наказващия орган – подател на писмото или в сезиращата първоинстанционния съд жалба, но това не е сторено, а възраженията са направени с молба - уточнение, подадена до РС в деня, в който е постановено оспореното определение.

Предвид изложените от касатора възражения, сезираният касационен състав приема, че жалбата против процесното НП, инициирала съдебното производство пред Районен съд – Бургас е депозирана след изтичане на седмодневния срок по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което правилно съдът е преценил, че следва да остави същата без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Затова, на основание чл. 236 и чл. 221 ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 65 от 12.01.2017 година по н.а.х.д. № 7019/2016 година на Районен съд – Бургас.

 

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: