О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    Номер 480         Година  24.02.2015         град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и четвърти февруари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 270 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.153, ал.7 от ДОПК.

Образувано е по жалба на „Булелектрикс” ООД, гр.Бургас с ЕИК 102977857, представлявано от управителя Т. А. З. против решение № 22/21.01.2015г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно –осигурителна практика” гр.Бургас, с което е отказано спиране на изпълнението на ревизионен акт № 021400976/16.09.2014г. издаден от Началник на сектор Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас-възложил ревизията и главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията. В жалбата се прави искане да се отмени оспореното решение, като незаконосъобразно и да се спре изпълнението на ревизионен акт № 021400976/16.09.2014г. издаден от началник на сектор Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас.

Административен съд Бургас, след като прецени твърденията на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

С ревизионен акт № 021400976/16.09.2014г. издаден от Началник на сектор Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас-възложил ревизията и главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, са установени задължения на „Булелектрикс” ООД по ЗДДС и ЗКПО в общ размер на главницата и лихвите 55 008,31 лева.

С постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № ИТ-00-9801#2/08.08.2014г., на основание чл.121, ал.1 от ДОПК са наложени следните обезпечителни мерки: запор върху 3 бр.МПС, както следва:1. Товарен автомобил марка„Фиат“, модел „50 Ф 10“, рег. № А 1369 КХ с балансова стойност 21 980лв., 2. Лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, рег.№ А 1580 ММ с балансова стойност 27 316лв. и 3. Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Дукато“, рег.№ А7084 МА с балансова стойност 20 968,75лв. С постановление изх.№ ИТ-00-9801#5/07.10.2014г. на основание чл.121, ал.6 от ДОПК е продължено действието на наложените обезпечителни мерки.

С молба вх.№ 04-Б-Ж-12/14.01.2015г. подадена от „Булелектрикс” ООД, на основание чл.153 от ДОПК е поискано да се спре изпълнението на издадения на дружеството ревизионен акт до влизането му в сила, като за целта са предложени за обезпечение активите върху които в хода на извършваната ревизия е наложено предварително обезпечение.

С решение № 22/21.01.2015г. на Директора на Дирекция „ОДОП” гр.Бургас е отказано спиране на изпълнението на ревизионния акт. В мотивите на решението е прието, че представеното обезпечението от 3 бр. МПС, собственост на дружеството е с обща балансова стойност - 70 264,75лв., като обжалваните задължения на „Булелектрикс” ООД по издадения ревизионен акт   са в общ размер на 55 008,31лв. от които главница - 45 399,99 лв., лихви - 8 090,83 лв. и лихви до 14.01.2015лв. - 1 517,49 лв. На основание чл.153, ал.4 от ДОПК, след преценка на представеното обезпечение решаващият орган е счел, че не е налице надлежно обезпечение на главницата и лихвите по установените задължения. Посочено е, че след извършена проверка в сайтове за продажба на автомобили на територията на Република България е установено, че подобни автомобили се предлагат за продажба на цени по-ниски от посочените балансови стойности от жалбоподателя. Като примерна е посочена цената на лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, произведен в периода 2000г.-2002г. на стойност 8 888лв., при средна цена за модела и марката 5 000лв. - 6 000лв., която е сравнена с балансовата стойност посочена от жалбоподателя в размер на 27 316лв.. На следващо място позовавайки се на фактура №10/25.02.2014г. с която е закупен автомобилът административният орган е обосновал извод за нереално посочена стойност и сравнявайки същата с цената в ново състояние на подобен автомобил, отново от интернет сайт на официален дилър на марката за територията на страната е приел, че посочената във фактурата цена, а от там и представената балансова стойност е некоректна. Аналогични изводи са направени и за останалите два автомобила представени като обезпечение от жалбоподателя.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в предвидения в закона срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Съгласно чл.153, ал.1 от ДОПК обжалването на ревизионния акт по административен ред не спира неговото изпълнение, като съгласно ал.2 изпълнението на ревизионния акт може да се спре по искане на жалбоподателя. Реда и условията за спиране на изпълнението са предвидени в ал.3, съгласно която  искането се подава до органа, компетентен да разгледа жалбата, като към него се прилагат доказателствата за направеното обезпечение в размера на главницата и лихвите към датата на подаване на искането, а в случаите, когато не е наложено обезпечение, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер.

Видно от изложеното за да бъде спряно изпълнението на ревизионният акт е необходимо, да се направи съответното искане с доказателства за направено обезпечение в размера на главницата и лихвите и ревизионния акт да бъде обжалван, в частта по отношение на която се иска спиране.

В случая не е налице спор между страните, че ревизионния акт е обжалван по административен ред пред Дирекция „ОДОП“ гр.Бургас с жалба с вх.№ 04-Б-Ж-272/01.10.2014г., в частта му в която са установени допълнителни задължения на дружеството по ЗДДС и ЗКПО в общ размер на главницата и лихвите 53 490,82 лева, като лихвите са  изчислени към датата на издаване на ревизионния акт.

С постановление изх.№ ИТ-00-9801#5/07.10.2014г. е продължено действието на наложените предварителни обезпечителни мерки по постановление № ИТ-00-9801#2/08.08.2014г., с което са наложени обезпечителни мерки - запор върху 3 бр.МПС, чиято обща балансова стойност е 70 264,75лв. По отношение на това постановление не се твърди и не са ангажирани доказателства, че е обжалвано, поради което следва да се приеме, че то е влязло в законна сила, към настоящия момент.

Съгласно чл.153, ал.4 от ДОПК – решаващият орган спира изпълнението на ревизионния акт, ако представеното обезпечение е в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа и е в размера по ал.3 на същата правна норма. При тази преценка административният орган се ръководи от принципа на съразмерност на представеното обезпечение с обжалваното данъчно задължение по РА, както и дали обезпечението отговаря на законовите изисквания, за да бъде годно такова.

Съгласно разпоредбата на чл.195, ал.6 от ДОПК, обезпеченията се извършват по балансовата стойност на активите, а когато няма такава - в следната последователност: по данъчна оценка; по застрахователна стойност; по придобивна стойност на вещи - собственост на физически лица. Нормата е императивна и установеният в нея приоритетен ред за определяне на стойността на вещите, служещи за обезпечаване на публичните държавни вземания, е задължителен. От законодателя не е предвидена възможност обезпеченията да се извършват по пазарна стойност, без значение дали тази стойност е определена посредством един от методите предвидени в § 1, т.10 от ДР на ДОПК, или посредством информация получена по Интернет, за която се твърди, че е за „подобни“ автомобили. Ето защо, дори да е налице съществено разминаване между някоя от посочените в нормата на чл.195, ал.6 от ДОПК стойности и продажните цени на същия тип автомобили в Интернет, тази информация не може да послужи като основание за отказ за спиране, както неправилно е приел административният орган.

На следващо място недопустимо е веднъж приета балансовата стойност на наложеното обезпечение да бъде оспорвана и променяна извън производство по обжалване на постановлението по реда на чл.197, ал.1 от ДОПК, в предвидения 7-дневен срок. След като са представени доказателства за направени обезпечения в размер над установените задължения и лихви, следва да се приеме, че са налице предпоставките на чл.153, ал.3 от ДОПК за спиране изпълнението на ревизионния акт. В случая с оглед размера на така направеното обезпечение, което изцяло покрива размера на спорното задължение включително и лихвите по него, следва да се приеме, че чрез наложените обезпечителни мерки се постига целта на законодателя за осигуряване изпълнение на вземането, предмет на обжалвания ревизионен акт, поради което оспореното решение следва да бъде отменено и да се спре изпълнението на ревизионния акт. 

В нормата на чл.153, ал.7 от ДОПК, не е предвидено изрично, че определението на съда постановено по този ред подлежи на обжалване, поради което неговата обжалваемост, следва да се прецени с оглед характера на самото определение. В чл.229 от АПК е предвидено кои определения подлежат на обжалване - тези, с които се прегражда по-нататъшния ход на делото и в изрично уредените в закон случаи. В настоящия случай обжалваното определение не попада в посочените категории, тъй като с него не се прегражда хода на делото и в ДОПК не е предвидена възможност за обжалването му, поради което и не подлежи на обжалване.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 22/21.01.2015г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика” гр.Бургас, с което е отказано спиране на изпълнението на ревизионен акт № 021400976/16.09.2014г. издаден от Началник на сектор Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас-възложил ревизията и главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията.

СПИРА изпълнението на ревизионен акт № 021400976/16.09.2014г. издаден от Началник на сектор Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас-възложил ревизията и главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: