ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 25.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и пети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 270 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - СНЦ „Спортно-туристически яхтклуб Поморие”, редовно уведомен от преди. Представлява се от председателя на управителния съвет А. З. и адвокат М., с пълномощно по делото от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ - заместник-кмет на община Поморие, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат Б., с пълномощно по делото от преди.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед редовната процедура по призоваване на страните поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ М.: Запознахме се с представените в предходното заседание доказателства. Няма да сочим други доказателства, тъй като в тежест на административния орган да обоснове активната си легитимация при издаване на заповедта, т.е. да докаже правото си на собственост, което не е сторено.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи делото.

 

С оглед изразеното становище от процесуалните представителите на страните, съдът счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ М.: Моля да постановите решение, с което отмените оспорваната от нас заповед с правно основание чл.65, ал.1 от ЗОС като незаконосъобразен административен акт.

Моля уважаемият съд като извърши цялостна проверка на законосъобразността на акта и съобрази и изложените от нас възражения относно прилагане на процедурата, включително нарушение на чл.26 и чл.61 от АПК, да извършите преценка на материалната законосъобразност, с оглед на нас на липсата на доказателства за установено по реда на ЗОС право на собственост върху помещенията предмет на изземване със Заповедта. Съдът не може да се произнася по иска за собственост и спор за материално право и ние нямаме правен интерес да водим такъв спор, но преценката следва да се извърши съобразно ревандикационните  документи, а именно тези по реда на ЗОС – Акт за общинска собственост и съобразно мотивите изложени в самата заповед за твърдяното право на собственост. Считаме, че в тази насока  административният орган, който носи доказателствена тежест не успя да защити правото си на собственост.

Моля на основание чл.149 от ГПК да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки. Моля да бъдат присъдени на доверителя ми разноските по делото, за което не представям списък.

Моля съобщенията до жалбоподателя да се изпращат до мен на посочения в пълномощното адрес.

 

АДВОКАТ Б.: Моля да оставите без уважение жалбата.  Заповедта е издадена от компетентен орган, в кръга на правомощията му, като са спазени изискванията административните изисквания при издавеното и. От представените от нас доказателства е видно, че става въпрос за имот общинска собственост, актуван по надлежния ред. Представено е разрешение за строеж на процесния имот на името на Община Поморие и независимо от опитите да се установи, че процесната заповед касае чужд, а не на Община Поморие имот, тези твърдения останаха недоказани. Ето защо моля да потвърдите заповедта на кмета на Община Поморие и ни присъдите направените по делото разноски.

Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът на основание чл.149, ал.3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 04.03.2015година.

 

Съдът обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:49 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: