ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 10.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на десети декември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 270 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СНЦ „Спортно-туристически яхтклуб Поморие”, редовно уведомен от преди. Представлява се от председателя на управителния съвет А. З.. Не се явява адвокат М..

 

ОТВЕТНИКЪТ заместник-кмет на община Поморие, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат Б., с пълномощно по делото от преди.

 

На именното повикване в 13:25 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СНЦ „Спортно-туристически яхтклуб Поморие”, редовно уведомен от преди, се представлява от председателя на управителния съвет Атанас З.. Не се явява адвокат М..

 

ОТВЕТНИКЪТ заместник-кмет на община Поморие, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат Б., с пълномощно по делото от преди.

 

Съдът докладва, че непосредствено преди днешното съдебно заседание е постъпила молба от адвокат М. по хода на делото.

 

Съдът връчва на адвокат Б. за запознаване с молбата на адвокат М. и за изразяване становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ Б.: Запознах се с молбата. Да се даде ход на делото.

 

УПРАВИТЕЛЯТ З.: Запознат съм с молбата на адвокат М.. Моля да се даде на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И

 

ДОКЛАДВА писмо с входящ № 7964/28.10.2014г. от Областен управител на област Бургас – 2бр. актове за държавна собственост № 927/05.05.1997година и №865/15.10.1981 година, преписка по молба за отписване с вх.№26-309/12.09.2005 година от „Пиргосплод” АД, преписка по молба за отписване с вх.№08-07-181/11.12.2000 година от Община Поморие, пълномощно № 18/17.09.2014 година, пълномощно №18/17.09.2014 година.

 

УПРАВИТЕЛЯТ З.: Запознат съм с приложените към писмото документи докладвани днес от съда. Моля да се приемат като доказателства.

 

АДВОКАТ Б.: Запознат съм с докладваните днес документи от Областна администрация. Няма как да преценя дали това са всички, които са поискани и дали е цялата преписка, тъй като тя се съхранява в Областна администрация, а не в община Поморие. Не възразявам да се приемат представените документи, като заявявам, че описаните в Актовете за държавна собственост имоти не са идентични с имота предмет на обжалваната на заповед. На първо място в Актовете за държавна собственост не е актуван терен към посочените в тях сгради. На второ място видно от останалите доказателства по делото процесното помещение е построено на по-късен етап, за което има и разрешение за строеж в полза на община Поморие. На трето място по делото се намират и Актове за общинска собственост за актуване на земята, включително и на процесното помещение, поради което днес представям Акт за общинска собственост № 1750/2003 година и договор за замяна на недвижим имот, касаещ терена върху, който е изграден процесния имот. Други доказателства няма да соча и нямам доказателствени искания.

 

Съдът предяви на представителя на жалбоподателя днес представените от адвокат Б. документи за запознаване и изразяване на становище.

 

УПРАВИТЕЛЯТ З.: Считам, че с днес представените документи следва да се запознае и адвокат М., тъй като аз не разполагам с правни знания. Моля да се даде възможност на адвокат М. да се запознае с документите и при необходимост да направи доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх. №7964/28.10.2014година от областен управител на област Бургас документи, както ѝ днес представените от адвокат Б. Акта за държавна собственост №1750/2003година и договор за замяна на недвижим имот сключен между община Поморие и „ПС Груп” АД документи като доказателства по делото.

 

Съдът като съобрази разпределената доказателствена тежест между страните в съдебно заседание от 08.04.2014година и днес заявеното от представителя на жалбоподателя - управителя Атанас З., намира, че следва да се даде възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да изложи доказателствени искания в случай, че има такива, с оглед изразеното становище и оспорване от адвокат Б. в днешното съдебно заседание;

 

УВЕДОМЯВА жалбоподателя чрез управителя З., че при липсата на доказателствени искания в дадения 7-дневен срок, съдът ще счете делото за изяснено с оглед приетите до момента доказателства, а последващи доказателствени искания след указания срок, ще има за правна последица налагането на глобата по чл.92а от ГПК, ако стане причина делото да бъде отложено.

 

УПРАВИТЕЛЯТ З.: Заявявам, че замяната от 22.05.2013година касае собствеността на земята, която обхваща само земята по основите около лятното кино и на самата постройката на киното, а не построеното от нас. Общината става собственик на лятното кино, всичко останало е държавна собственост – брега, в това число и пред Морския клуб. Това се строи от фонд „Бедствие и аварии”. Ние бяхме военна структура. Има решение на Общински съвет да построи и работилница, където се помещава яхт клуба. Ние със собствен труд сме го построили, за което има фактури, като е  направено по проекти за брегоукрепително съоръжение. Тогава Законът казваше, че такова брегоукрепително съоръжение може да се изгражда единствено и само от Държавата и Общината, а не както сега и от физически или юридически лица. Ние сме го построили със собствени средства на активистите. Няма да соча други доказателства в днешното съдебно заседание, като ще уведомя адв. М. за указанията на съда.

 

АДВОКАТ Б.: Възраженията, че „ПС Груп” АД е била собственик само на земята под лятно кино „Яворов” са неверни и недоказани. Няма да соча други доказателства към момента.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА открито съдебно заседание за 25.02.2015 година от 14.30 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:32часа.

 

             СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: