ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 08.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми октомври през  две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 270 по описа за 2014 година. 

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СНЦ „Спортно-туристически яхтклуб Поморие”, редовно уведомен от преди, се представлява от председателя на управителния съвет А. З. и адвокат М., с пълномощно по делото от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ заместник-кмет на Община Поморие, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат Б., с пълномощно по делото от преди.

 

Явява се вещото лице Д.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице С. на 30.09.2014 година, което е в срока по чл.199 от ГПК във вр. чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице С.  и не възразяваме същото да се изслуша.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Г., като снема самоличността му както следва:

 

Д.С.С.   47години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм заключение в срок, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: Да разбирам ли, че този имот завършваш с идентификатор с последни цифри 470, описан в т.3 в заключението, е имотът в който е разположена процесната сграда. Има ли акт за държавна собственост за този имот?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, това е имотът в който е разположена процесната сграда.  За целия имот има Актове за държавна собственост, а именно № 972/05.05.1997година година и №865/15.10.1981година. Има два последователни акта за държавна собственост.

 

АДВОКАТ М.: Видяхте ли ги тези два акта за държавна собственост?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Лично ги видях тези два акта за държавна собственост.

 

АДВОКАТ М.: Има ли ги актувани тези сгради по тези актове за държавна собственост.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: В актовете за държавна собственост е описана цялата площ на имот с идентификатор последни цифри 470 и сградите представляващи „морски клуб”, които са отразени в сега действащата кадастралната карта с идентификатори т.1 и т.2. В тези актове не е описана сградата на лятното кино, която по-късно е построена и чиято пристройка е процесната сграда.

 

АДВОКАТ М.: Тоест да разбираме ли, че тези два акта за държавна собственост са съставени преди заснемането на кадастралната карта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Актовете са съставени преди влизане в сила на Кадастралната карта.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

АДВОКАТ Б.: Във връзка последния отговор в заключението, предоставени ли Ви бяха последващи актове, съставени след влизане в сила на Кадастралната карта, съобразно които сградите с №№3 и 7 по представената от Вас извадка от Кадастрална карта- лятно кино и процесния имот, да са актувани като държавна собственост?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не съм намерила такива актове, в които тези сгради да са актувани като държавна собственост. Те са актувани само като общинска собственост.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице С. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице С. с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200лева, платими от внесения на депозит (л.71).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ М.: С оглед възраженията ни посочени в жалбата и изложени в предходните съдебния заседания, че разпоредения за изземване имот не е общинска собственост, моля да се изискат и представят от трето неучастващо лице в производството – Държавата чрез областен управител на област Бургас, актовете за държавна собственост№ 972/05.05.1997година и №865/15.10.1981година, заедно с преписките по издаването им. Тези два акта са цитирани в заключението на вещото лице. С исканите актове ще установим, че имотът е държавна, а не общинска собственост.

 

АДВОКАТ Б.: Възразявам срещу уважаването на това доказателствено искане за представяне на актовете за държавна собственост, поради това, че делото са представени същите и вещото лице заяви, че е виждало актовете за държавна собственост, в смисъла в който е посочено в неговото заключение. Какво се съдържа по преписките въз основа на които са издадени съответните актове за собственост, при положение че са налице тези актове е ирелеванто, тъй като крайния административен акт, с който приключва преписката по тази процедура е съставянето на акта за държавна собственост или отказа от издаването на такъв.

Съдът намира днес направеното доказателственото искане от процесуалния представител на жалбоподателя за относимо към предмета на спора и с оглед пълнота на доказателствата, същото следва да бъде уважено.

По изложените съображения, по доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Държавата чрез областен управител на област Бургас в 7-дневен срок от получаване на нарочна молба, изготвена от адвокат М., да представи намиращи се у него документи, а именно: актовете за държавна собственост № 972/05.05.1997година и №865/15.10.1981година,  заедно с пълните преписки по издаване на двата акта;

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на адвокат М. в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, да представи молба по чл.192 от ГПК във връзка чл.144 от АПК за трето неучастващо лице, която да е с препис за областния управител на област Бургас.

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 10.12.2014 година от 13:15 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес чрез пълномощниците си.

Да се изпрати молбата на адвокат М. до областния управител на област Бургас, след постъпването й по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.42 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: