ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осми април                                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 270 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят СНЦ „Спортно туристически яхт клуб Поморие”-редовно призован, се представлява от председателя на управителния съвет А.З. и адв.  М.-представя пълномощно.

         Ответникът заместник-кмет на Община Поморие -  редовно призован,        се представлява от адв. Б. с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА жалбата на Жалбоподателят СНЦ „Спортно туристически яхт клуб Поморие” против заповед на зам.-кмета на община Поморие, с която е разпоредено изземване на сграда с посочен идентификатор частна общинска собственост от жалбоподателя.

 

         Адв. М.: Поддържам жалбата и изложените в нея възражения за незаконосъобразност на административния акт по чл. 65 от ЗОС. Моля да проверите  валидността  на акта. Основното възражение е, че разпоредбата за изземване на помещението, описано като застроена площ от 102 кв.м. масивна едноетажна сграда с посочен идентификатор, няма как да бъде придобито от община Поморие на посочените основания, тъй като твърдим, че теренът отдолу не е общинска собственост. Тъй като е разпоредено изземване на подземното помещение на лятно кино „Яворов”, твърдим че не ползваме тези помещения. В тази част актът е неконкретизиран и ако се твърди, че се ползва и това помещение, моля, да ангажирам гласни доказателства за изясняване обема на ползване.

         Относно активната легитимация на административния орган представям Протокол № 4 от 07.06.1993 г. на ОбС Поморие в тогавашния му състав за предоставено ползване от клуба. Има акт за ЧДС от 1997 г.  Няма данни този акт да е отменен. Ако не се оспори неговата относимост към част от процесния терен и построената сграда, моля, да ми дадете възможност с удостоверение да изискам преписката по този акт. Сградата, която е иззета, е построена от нас през 2002 г. и е част от това, което се нарича „морски клуб” върху терена, който е брегоукрепително съоръжение и по статут би трябвало да бъде държавна собственост.

 

         Адв. Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Оспорвам наведените твърдения, че същата е нищожна, издадена при липса на компетентност, като в тази връзка представям с копие за жалбоподателя Заповед № РД-16-16/15.01.2014 г. за предоставяне на права по заместване на подписалия оспорената заповед зам.-кмет Я.И. Същата е издадена при условията на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА, касае се за заместване при отсъствие. Ведно с посочената заповед представям копие от заповедната книга и под № 56 е отразена заповедта за командироване на кмета на 16-18.01.2014 г. Представям командировъчна заповед, РКО за отчитане на разходи за командировка.

         С оглед твърденията за незаконосъобразност на заповедта – считам че уведомяването за започната процедура не е опорочено. По делото е представено извлечение за доставяне - обратна разписка, от което е видно, че представляващият здружението-жалбоподател лично е получил уведомителното писмо за започнала процедура.

         Във връзка с твърденията за извършено от жалбоподателя строителство на сградата, предмет на изземване по делото, сме представили два акта на общинска собственост.

         Представям извлечение за дълготрайни активи и акт за общинска собственост на терена, върху който е изградена процесната сграда. Видно от Разрешение за строеж № 102/2002г. на община Поморие е разрешено строителството на брегоукрепително съоръжение и хелингс-работилница, които са построени върху терен общинска собственост.

         Що се отнася до днес представените протокол № 4 на ОбС Поморие, същият не касае процесната сграда, а и процедурата по предоставяне на посоченото  в нея помещение не е завършена.

         По отношение на представения акт за държавна собственост, описания в него имот триетажна масивна сграда е различен от имота, посочен в представените от община Поморие актове за общинска собственост и различен от описания в процесната заповед имот. Липсва идентичност между тези имоти.

         По отношение на представената Заповед № 2512/10.12.2012г., считам същата за неотносима към делото.

 

         РЕПЛИКА НА АДВ. М.: Във връзка в с представената заповед, цитирана при оформяне на подпис на издателя на административния акт, моля, да съобразите обстоятелството, че действително е издадена по акт за възлагане на функции по заместване, тя не делегира общи правомощия, а изрични правомощия, точка 4 касае общинско имущество, изрично е посочено процедурата по разпореждане, а не по управление на собствеността, каквато представлява процедурата по чл. 65 от ЗОС.

 

         ДУПЛИКА НА АДВ. Б.: Точки 2,3,4 биха могли да бъдат приети за оправомощаване с конкретни действия, но т. 1 от заповедта обхваща необходимия обем по заповедта по чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА.

 

         ДУПЛИКА НА АДВ. М.: Моля да съобразите доказателството, че АЧОС № 5431/12.03.2013 г. сочи съсобственост с трето лице „Пиргос Арт” ООД -/т.7 от съдържанието/, тъй като няма спор, че работилницата е едноетажна сграда, построена през 2002 г., построена от нас. Тази сграда е заприходена като актив през 2012 г. и не би могла да бъде придобита от община Поморие в пълния й обем, предвид съсобствеността с третото лице „Пиргос Арт” ООД. Теренът е съсобственост с тази фирма от 2013 г., а сградата е строена през 2002г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ З.: От подземното лятно кино „Яворов” нищо не ползваме, всичко е освободено от преди нова година.

 

По представените доказателства съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата приложени към жалбата срещу оспорения административен акт, както и доказателствата представени от ответника съгласно описа на л.33 от делото.

 

ПРИЕМА представените доказателства за компетентност на издателя на административен акт – Заповед № РД – 16-16/15.01.2014 г.; извлечение от заповедна книга; командировъчна заповед № 56 и РКО; Акт № 5431 за ЧОС от 12.03.2013г. и извлечение от инвентарни списъци за обект с инв. № 009006.

 

ПРИЕМА Протокол № 4 от 07.06.1993 г.; Акт за ЧДС от 05.05.1997 г. с приложена към него скица и заповед № 2512/10.12.2012 г.

 

Предвид извършеното оспорване от процесуалния представител  на ответника на идентичността между обекта, описан в акт № 927/05.05.1997г. и обектът описан в оспорената заповед, СЪДЪТ УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя, че върху него е възложена доказателствената тежест за оборването на този отрицателен факт, твърдян от процесуалния представител  на ответника.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на процесуалния представител  на жалбоподателя да опровергае възражението на ответника, както и да докаже твърденията си, че сградата е изпълнена върху терен, който е различен от терените съставляващи общинска собственост.

 

С оглед на изложеното, на основание чл. 9, ал. 3 от АПК, СЪДЪТ УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателствени средства за опровергаване възражението на ответника за липса на идентичност между сградата, описана в заповедта и обектът, описан в акта за частна държавна собственост, представен от жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

 

На основание същия текст от АПК СЪДЪТ УКАЗВА на жалбоподателя, че не доказва твърдението си, че теренът върху който е изградена сградата, е различен от терена, който е актуван като общински с акта за частна общинска собственост, представен като елемент от административната преписка.

 

Адв. М.: Моля в писмена молба да направя доказателствени искания за експертиза и гласни доказателства.

 

Адв. Б.: След запознаване с молбата на жалбоподателя за ангажиране на доказателства, моля за възможност да поставя евентуално въпроси към експертизата.

 

Съдът счита, че следва да даде допълнителна възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да формулира в писмена форма допълнителни искания с копие за процесуалния представител на ответника.

 

ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок от днес за представяне на исканията в писмена форма, с копие за ответника.

 

След уведомяване на ответника за направените искания и след произнасяне в закрито заседание по тях, съдът следва да продължи разглеждането на оспорването.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.06.2014 година от 13,45  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: