О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ /13.02.2012 година, град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, на тринадесети февруари 2012 година, в закрито заседание, в състав:

                                                                                                          СЪДИЯ: Веселин Енчев

                                      

разгледа докладваното от съдия Енчев административно дело № 270/2012 година:

           

Производството е чл.147 ал.3 от ДОПК.

Образувано е по жалба на „Джи ем 5” ЕООД - Бургас ЕИК 147013450, представлявано от П.А.Ж.- управител, против решение № 52/30.01.2012 година на директора на дирекция „ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане подадената от дружеството жалба с вх. № 04-Д-Ж-459/09.12.2011 година против ревизионен акт № 1100119/16.05.2011 година, като процесуално недопустима.

В жалбата се твърди, че дружеството е уведомено за издаването на РА в нарушение на процедурата по чл.32 от ДОПК – без да е посещавано на посочения адрес от служители на НАП, без да уведомявано по телефона или по друг начин за издадения акт.

Иска се възстановяване на срока за обжалване на РА – това, всъщност, е и искането на жалбоподателя.

Искането е неоснователно.

Дружеството е уведомено по реда на чл.32 от ДОПК за издадения РА.

РА е влязъл в сила. Срещу него е подадена просрочена жалба и е искано от решаващия орган да възстанови срока за обжалване на РА. С решение № РД – 10 – 349/20.10.2011 година искането е оставено без разглеждане. Жалбата до съда срещу това решение е оставена без разглеждане с определение от 16.12.2011 година по адм.д. № 2409/2011 година на Административен съд – Бургас, постановена на основание чл.158 ал.3 от АПК. Определението на  съда не е оспорено и е влязло в законна сила на 18.01.2012 година.

Решаващият орган законосъобразно е отказал да разгледа повторно искане за възстановяване на срока за обжалване, предвид вече погасената правна възможност за това. Жалбата следва да се отхвърли.

С оглед на изложеното, на основание чл.147 ал.3 от ДОПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д  Е   Л  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Джи ем 5” ЕООД с ЕИК 147013450 против решение № 52/30.01.2012 година на директора на дирекция „ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП.

 

Определението е окончателно.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: