ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 09.11.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети ноември                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

 2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2709 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Приморско, редовно призован,  не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

ПРОРУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба против чл. 88, ал. 1 от Наредба за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско в частта „такси или“, приета с решението по протокол № 49/17.03.2004 г. на Общински съвет Приморско.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с която не възразява да бъде даден ход в негово отсъствие, няма доказателствени искания. В случай, че административният акт бъде оттеглен, не възразява жалбата да бъде оставена без разглеждане, поради липса на предмет, но претендира разноски. В случай, че бъде даден ход на устните състезания, иска жалбата да бъде уважена и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи производството. Ще взема отношение по същество.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис в заявление на председателя на Общински съвет Приморско на л. 20-21 от делото.

 

Съдът, като взе предвид становището на жалбоподателя, изложено писмено, и становището на прокуратурата за липса на доказателствени искания,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми съдии, моля да се произнесете със съдебен акт, с който да оставите жалбата на сдружението без разглеждане по следните съображения:

Запознат съм както със съдебната практика на върховния съд, така и с тълкувателно решението № 2. Действително в устройствения акт на сдружението е формулирано т. нар. съдебно оспорване на незаконосъобразни подзаконови нормативни актове. Считам, обаче, че тази конституционна правна възможност на всеки един субект, засегнат от подзаконов нормативен акт, в случая е неотносима спрямо сдружението, защото атакуваната разпоредба в частта й „такса или“ по никакъв начин не кореспондира с дейността на сдружението и оттам да се обоснове интерес на сдружението, за да може да атакува тази разпоредба, бидейки засегнато по един или друг начин. Единствено основание да атакува разпоредбата е именно вписаното в устройствения акт възможно съдебно оспорване. В този смисъл считам, че няма правен интерес и за сдружението не съществува правна възможност да атакува наредбата. Моля за произнасяне в този смисъл.

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът уведоми страните, че ще обяви решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: