ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 2411                   08 октомври 2018 година                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  БУРГАС, осми състав, в закрито заседание на осми октомври,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                            

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

 

като разгледа  административно дело номер 2707  по описа за  2018 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е образувано по жалба на „Макс петрол груп“ЕООД с ЕИК /Булстат 102905021, със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, к-с „Изгрев“, бл.189, ет.6, ап.30, представлявано от К. *** Койчев, против отказ на кмета на община Карнобат да бъдат обработени декларации по чл.14 ЗМДТ, вх.№8102 и 8103 от 26.06.2018 г., обективиран в писмо, изх.№26-00-600 от 03.07.2018 г.

          На 02.10.2018 г., от кмета на община Карнобат, издател на оспорения в настоящото производство отказ, е постъпило заявление за неговото оттегляне. Иска жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.       

          Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал. В случай, че  актът бъде оттеглен  след първото по делото заседание е необходимо съгласие и от оспорващия/чл.156, ал.2 АПК/.

С така направеното изявление, представляващо по същество десезиране на съда, настоящият състав приема, че са спазени реда и условията на чл.  156, ал. 1 и 2 АПК-оттеглянето е извършено в писмена форма, от компетентен орган, преди първото по делото заседание, поради което не е необходимо съгласие на оспорващия.

При това положение жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Ето защо и на основание  чл. 159, т. 3 във връзка с чл. 156, ал. 1 АПК, Административен  съд Бургас, осми състав, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Макс петрол груп“ЕООД с ЕИК /Булстат 102905021, със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, к-с „Изгрев“, бл.189, ет.6, ап.30, представлявано от К. *** Койчев против отказ на кмета на община Карнобат да бъдат обработени декларации по чл.14 ЗМДТ, вх.№8102 и 8103 от 26.06.2018 г., обективиран в писмо, изх.№26-00-600 от 03.07.2018 г.

ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело номер 2707 по описа на Административен съд Бургас за 2018 година, поради оттегляне на оспорения административен акт.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва с частна жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                     СЪДИЯ: