ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На осемнадесети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 2705 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.А., редовно призован, не се явява. Вместо него – адвокат И.М., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО С.Б.С. – началник група в Районно управление – гр. Поморие при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява.

 

АДВОКАТ М.: Нямам възражение да се даде ход на делото, липсват процесуални пречки.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е във фаза събиране на доказателства.

В предишно съдебно заседание съдът е задължил административния орган да представи по делото заповед от 09.12.2016 г., издадена от Министъра на вътрешните работи. Такава не е постъпила по делото.

 

АДВОКАТ М.: Нямам абсолютно никакви доказателствени искания, госпожо Съдия.

С оглед предоставената възможност на административния орган да представи изисканата от съда заповед, непредставянето й в днешно съдебно заседание и отправеното предупреждение за санкция при непредставяне, ще моля, ако съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна, да приключи събирането на доказателствата, тъй като за представянето на заповедта те имаха възможност още при окомплектоване преписката при депозиране на жалбата, в първото по делото заседание и сега. Това им е трета възможност.

 

Съдът намира, че следва да изиска от административния орган първо да изпълни задължението си по протокола от предишното съдебно заседание, а именно да представи заповед № 8123з-1524/09.12.2016 г., издадена от Министъра на вътрешните работи. Освен това, съдът констатира, че със заповед № 251з-209 от 18.01.2017 г. да издават заповеди за принудителни административни мерки по ЗДвП са упълномощени началниците на сектори, групи и охранителна полиция в РУ при ОД на МВР – гр. Бургас, а в процесната заповед е посочено, че тя е издадена от С.Б.С. на длъжност началник група в Районно управление – гр. Поморие към ОД на МВР – гр. Бургас, тоест не е посочено началник на коя група е лицето, издало процесната заповед. В тази връзка съдът не би могъл да провери компетентността на издателя на оспорения акт.

Ето защо съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в седмодневен срок от получаване на съобщението за това да представи по делото информация относно длъжността, заемана от С.Б.С., издател на процесната заповед.

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в седмодневен срок от получаване на съобщението за това да представи по делото и заповед №8123з-1524/09.12.2016 г. на Министъра на вътрешните работи.

ПРЕДУПРЕЖДАВА административния орган, че при несвоевременно изпълнение на задълженията ще му бъде наложена глоба.

 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2018 г. от 10:00 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

Да се изпрати съобщение на административния орган във връзка с изпълнение на задълженията му по настоящия протокол.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: