ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети октомври                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2704 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат В., с пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА Изпълнителен директор на Българска агенция по храните, редовно призован, се явява адвокат М., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на М.Д.К. против заповед № НК-16/21.08.2018 г. на изпълнителен директор на Българска агенция по храните, с която и е наложено дисциплинарно наказание „понижение в по-долен ранг за срок от една година”.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт с писмо вх.№11322/15.10.2018 г., както и копие от служебното досие на жалбоподателката постъпило с писмо вх.№ 11479/18.10.2018 г..

АДВОКАТ В.: Уважаема г-жо председател, поддържам жалбата с изложените в нея аргументи. Запозната съм с приложените доказателства и моля да се приемат. В настоящото заседание представям за сведение на съда, тъй като наказанието на жалбоподателката се базира на медийни публикации, представям отново медийни публикация, които са в противното на това, което е приел административнонаказващия орган. Имам предвид това, че при налагане на дисциплинарното наказание, наказващият орган на практика е приел за установена вината на жалбоподателката, с оглед на което и се налага наказание, базирайки решението именно на публикации в медиите без изобщо да бъде съобразен принципа, че вината по никакъв начин не е доказана. С оглед на това, видно от представените публикации налице са такива и в противния смисъл. Неясно остава защо е наложено наказание приемайки, че нарушение действително е извършено на база на тези публикации, а не са взети предвид други публикации в обратния смисъл. Други доказателствени искания нямам. Представям списък на разноските.

АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, оспорваме жалбата, като считаме по принцип, оспорваната заповед за процесуално и материално законосъобразно издадена, при спазване на процедурата в рамките на законовите срокове. Същата е мотивирана и с правилно приложен материален закон. Уточнявам, че сме представили в пълен обем дисциплинарната преписка и досието на жалбоподателката и моля да се приеме. Твърдим, че дисциплинарната отговорност е различна от наказателната. „Уронване на престижа на службата“ е соченото основание и е доказано в преписката. Последното казах във връзка с относимостта на публикациите. Само по себе си факт е предприетият арест и действията на органите на полицията, което според работодателят видимо е достатъчно за налагане на наказанието. Нямам доказателствени искания. Също ще моля за присъждане на разноските, за което представям фактура и документ за извършен превод от институцията, като размера е на минимума по закон.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, с писмо вх.№11322/15.10.2018г. и с писмо вх.№11479/18.10.2018г., писмени доказателства под опис.

ПРИЕМА за сведение представената в днешното съдебно заседание разпечатка от електронно издание „Флагман“.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ В.: Уважаема г-жо председател, моля за Вашето решение, с което да отмените оспорената пред Вас заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по храните, като незаконосъобразна и като съобразите подробно изложените в жалбата аргументи, които поддържам изцяло и към момента. Моля, да прецените, че М.К. не е извършила вмененото и със заповедта нарушение и то по никакъв начин не е установено безспорно от работодателя. Освен това при налагане на наказанието работодателя не е спазил сроковете. Твърди, се, че дисциплинарното производството е било спряно до изясняване цялостно на относимата фактология по казуса, но на практика такова законово основание за безкрайно проточване на дисциплинарното производство не е налице, с оглед на което установените от закона срокове са изтекли преди на жалбоподателката да и бъде връчена заповедта, с която е било наложено наказание. В този смисъл моля да отмените оспорваната заповед. Моля, да ни се предостави и срок за допълнителни съображения, които да изложим в писмен вид.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам казаното от адвокат В.. Смущаващо е това протакане и изчакването за взимане на някакво решение, тъй като докато бяхме отстранени с колегата от работа чакайки решение, като държавни служители нямахме право нито да започнем работа на друго място, нито да намерим някакъв начин за изкарване на прехраната ни.

АДВОКАТ М.: Моля Ви отстраняването от работа не е предмет на настоящото производство. Считаме, че заповедта, която се обжалва пред Вас следва да бъде потвърдена, като издадена законосъобразно предвид чл.97, ал. 1 от ЗДСл, като наказанието по чл.90, ал.1, т.4 от ЗДСл е правилно и обосновано наложено, като възражението за сроковете следва да бъде преодоляно при съобразяване на чл.94, ал. 2 от ЗДСл. Също ще представя кратки писмени бележки и моля за решение в този смисъл.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: