ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2704 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:28 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.К.К., редовно призован, не се явява. За нея се явява се представител по пълномощие адвокат С.К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът ст.полицай в Районно управление Несебър Б.Г.С., редовно призован, не се явява.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед за задържане рег.№ 304зз-1162/14.06.2017г. издадена от ст.полицай при РУ Несебър от Б.Г.С., с която е заповядано задържането за срок от 24 часа на жалбоподателката „във връзка със заявена кражба на пари от месец юли до месец септември в магазин „Младост“ от касиера“ на осн.чл. 195, ал.1, т.6 от НК.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Поддържам и доказателствените искания в нея. Да се приеме представената от административния орган административна преписка.

Представям и моля да приемете копие от призовка, с която доверителката ми беше призована на 13.9.2017г. по посоченото досъдебно производство. Декларирам, че тъй като на тази дата имах дела, се свързах с разследващ полицай Недка Стоянова от РУ Несебър и същата ми каза, че делото все още не е при нея и до настоящия момент нито аз, нито доверителката ми, сме потърсени по този случай било то и от друг служител във връзка с този случай.

Доколкото в заповедта дори не е посочена точката от чл.72 на ЗМВР, не може да стане ясно за какво иде реч, но пък от текста, посочен в самата заповед, считам, че може да се изведе предполагаем извод, че става въпрос за престъпление. Моля да допуснете формулираните в жалбата въпроси към административния орган за изясняване на обстоятелствата във връзка със задържането, тъй като посоченото „кражба на пари от м.юли до м.септември” е толкова несъстоятелно, че не намирам как да го коментирам.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от адвокат К. призовка по ДП № 2249/2017г.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на л.17 от делото, както и тези описани на л.2 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от съобщаването, да представи доказателства, от които се установява, че към 02.09.2017г., когато е издадена обжалваната заповед, полицейският орган е разполагал с данни за описаното в заповедта престъпление, а именно „кражба на пари от месец юли до месец септември в магазин „Младост“ от касиерка“.

В същия срок ответникът следва да представи и доказателство за компетентност на орган, издал обжалваната заповед, от което да се установява, че към 02.09.2017г. ст.полицай Б.Г.С. е заемал тази длъжност в РУ Несебър.

Във връзка с направеното от жалбоподателя с жалбата искане за разпит на ответника по реда на чл.176, ал.1 от ГПК, във вр с чл.144 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Б.Г.С. да се яви лично в следващото съдебно заседание и да даде отговор на следните въпроси:

1.С какви данни е разполагал към деня и часа на издаване на заповедта за задържане за извършено от Д.К.К. престъпление.

2.Кое конкретно действие или поведение на Д.К.К. е наложило задържането ѝ на посоченото в заповедта основание.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че при неявяването му в следващото съдебно заседание съдът ще приеме за доказани обстоятелствата, за изясняването на които ответникът не се е явил и/или е отказал да отговори без основателна причина, както и ако даде уклончиви или неясни отговори.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.01.2018г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпрати съобщение на ответника във връзка с вмененото му от съда задължение да се яви лично в съдебно заседание, както и съобщение на същия за задълженията да представи доказателства.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.44 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: