ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2704 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.К.К., редовно призована, не се явява. За нея се явява се представител по пълномощие адвокат С.К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

Ответникът ст.полицай в Районно управление Несебър Б.Г.С., редовно призован, се явява лично.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Съобщено ми е за двата въпроса, на които следва да отговоря. Нося доказателство за компетентност - удостоверение рег. № 251000-27064/23.11.2017г.

По отношение на задължението ми да представя доказателствата, с които съм разполагал към 02.09.2017г. за извършеното престъпление, по повод на което е издадена обжалваната заповед, ще дам обяснения по чл.176 от ГПК.

 

Съдът пристъпи към снемане на обяснения на странната по реда на чл.176 от ГПК, във вр. с 144 от АПК, по въпроси предварително зададени от пълномощника от другата страна и надлежно съобщени на ответника.

 

По първия въпрос – С какви данни сте разполагал към деня и часа на издаване на заповедта за задържане за извършено от Д.К.К. престъпление?

 

ОТВЕТНИКЪТ С.: Данните са жалба от управителя на магазина, че е заловил, или не знам как точно да се изразя за въпросната Д.К., в момент на кражба на пари от магазина. Когато взема парите, той (управителят) я видял на охранителната камера. Д. се държеше нагло. Каза „Да, откраднала съм пари, но не са всичките, които ми приписват“. На въпросът ми „Къде са откраднатите към днешна дата пари?“, тя заяви, че няма да ми отговори. Този разговор се проведе в офис на магазин „Младост“, където беше Д. и въпросния управител. 

После ми се обади началника на полицейския участък, който към момента на задържането беше и дежурен по управление и се явява пак началник. След като му обясних ситуацията, той също ми разпореди да я задържа. Фактът, че Д. е жена, лице от женски пол, аз нямам право да ѝ извърша обиск на място и предположих, че може в себе си, в чантата си, в бельото си, може би има откраднати пари и уличаващи документи, което наложи да бъде доведена в районното управление. Фактът, че аз съм й нарушил правата и съм я качил в служебния автомобил и съм я докарал в районното управление, където да бъде беседвано с нея от дежурния по управление разследващ полицай, налага пускането на заповед за задържане. Не мога да кажа колко време е била задържана, аз не работя с лицето. Това беше в края на работното ми време, кога е била освободена и ако е държана повече от необходимото, аз също не мога да кажа.

ВЪПРОС на СЪДА: Тази жалба от нейният работодател устна или писмена беше?

ОТВЕТНИКЪТ С.: Началникът на полицейския участък ми каза, че има писмена жалба и въпросния управител ми каза устно, че е пуснал жалба и в районното управление. Аз не съм виждал тази жалба.

Аз не познавам управителя. Когато отидохме на случая, общувах за първи път с него. Началникът на районното управление ни каза да отидем в магазина, понеже има жалба за извършена кражба от персонала на магазина и обаждане по телефона, че в момента лицето е там и е видяно на камерата как краде.

 

По втория въпрос: Кое конкретно действие или поведение на Д.К.К. е наложило задържането ѝ на посоченото в заповедта основание?

 

ОТВЕТНИКЪТ С.: Донякъде я задържахме, защото, както казах, предполагах, че в нея може да има пари, а тъй като тя е от другия пол, аз не можех да извърша обиск. Същевременно тя заяви, че е извършила кражба на пари, но не в размерът, за който я обвинява управителя на магазина, обвиняваха я за 12 000 лв.

Няма друго какво да кажа.

 

АДВОКАТ К.: Колко лева е откраднала тази жена, в обясненията на П. пише 9 000 лв. Колко лева е откраднала в момента тази жена, а не от юли до септември, като са я видели на камерата? Какво са видели?

ВЪПРОС на СЪДА: Снемани ли са обяснения от други лица, напр. от управителя подал жалбата?

ОТВЕТНИКЪТ С.: Началникът на районното управление, полицейският началник е снемал обяснения от управителя. Аз лично не съм снемал.

ВЪПРОС на СЪДА: Към момента на издаване на заповедта какви данни сте имал за престъплението?

ОТВЕТНИКЪТ С.: Тези неща са към досъдебното производство. Няма как да ги взема от там. На ден ние задържаме по 20-30 лица, това означава ли, че за тях трябва да пазя всичко.

АДВОКАТ К.: Името ви С. или С. е?

ОТВЕТНИКЪТ С.:  Б.Г.С. ми е името.

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Представям списък с разноските, с копие за другата страна.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Нямам искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от ответника удостоверение рег. № 251000-27064/23.11.2017г. на началник сектор „Човешки ресурси“ към ОД МВР Бургас.

 

С оглед становището на страните за липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите жалбата и да отмените оспорената заповед като незаконосъобразна по следните правни и фактически съображения.

1.Стана ясно, вкл. и от обясненията на ответника, че някой си се оплакал в полицията, че за времето от месец юли до  месец септември 2017г. била извършена кражба на пари и за това задържат жалбоподателката. В същото време аз лично считам, че трябва да цените докладната заповед на П., събрана по повод на предприетото административно задържане, и там пише някой си заявил, че са установили, че от м.юли до м. септември касиерката е откраднала от касата на магазина сумата от 9 000 лв. Никакви данни, че са видели жалбоподателката, че са видели камерите. Някой се оплакал, все едно аз да кажа този от миналото лято ми открадна 5 000 лв. и да го задържат. А дали дежурният офицер казва нещо, това е неоснователно. Органът следва да има данните и да реши дали да задържи лицето. Това е абсолютно недопустимо.

Аз твърдя, че доверителката ми е освободена на другия ден в 14.30 ч. и дори не е разпитана като свидетел в досъдебното производство и никакви действия с наше участие не са извършвани, а всичко останало бледнее пред подобно упражняване на права, предоставени от законодателя, за съвсем друг и като действие, и като основание и като данни за престъпление, каквито в случая няма.

По тези съображения моля да уважите жалбата и да присъдите на доверителката ми направените разноски.

 

ОТВЕТНИКЪТ С.: Моля да не уважавате жалбата. Считам, че заповедта е издадена законосъобразно. Аз не работя сам, работя с колега и дори нямам спомен, че докладната е писал П., не помня неща от преди месец, какво остава преди толкова време.

Моля да ми присъдите разноски, пътувал съм със собствения си автомобил за да дойда до тук и съм направил лични разноски, като представям доказателство за това.

АДВОКАТ К.: Оспорвам така представения касов бон. Разстоянието до Слънчев бряг е не повече от 30 км, а представеното свидетелство за регистрация на МПС не установява разходната норма на този автомобил, но той не е 20 литра на 100 км, като разходна норма.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Разстоянието до съда е 40 км, отиване и връщане са 80 км. Живея в с.***, ул. *** №10.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: