ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На осми ноември                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2703 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.В.А., редовно призован, се представлява от адв. Б.В., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните, редовно призован, не изпраща представител.

 

         По хода на делото:

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на П.В.А. против заповед № НК-15/21.08.2018г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, с която му е наложено дисциплинарно наказание „понижение в по-долен ранг за срок от една година“.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 10338/17.9.2018г. жалба, ведно с приложения.

ДОКЛАДВА постъпилата с вх. № 11321/15.10.2018 год. административна преписка.

ДОКЛАДВА постъпилото с вх. №  11581/22.10.2018г. заверено копие от служебно досие на жалбоподателя.

 

Съдът дава възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.В.: Поддържам жалбата с всички изложени в нея съображения. Запозната съм с административната преписка. Моля същата да бъде приета по делото. По отношение на жалбата единствено бих желала да допълня и да съобразите, че освен изложените аргументи, е и налице несъответствие, което се съдържа, както в съставения доклад от дисциплинарното производство, така е и възпроизведено и в заповедта - твърди се на няколко места, че e извършено нарушение и е описана фактология по отношение на 01.09.2017 година, а впоследствие се твърди, че е установено нарушението да е извършено на 05.09.2017 година, което води до незаконосъобразност на заповедта. Към настоящия момента и с оглед на това, че наказващият орган е наложил дисциплинарното наказание единствено и само на база публикации в медиите, без да е установил по някакъв начин вината на жалбоподателя, представям и моля да съобразите обстоятелството, че в медиите са налице и публикации в обратния смисъл, че е възможно жалбоподателят и колежката му да не са извършили това нарушение  и към момента няма прокурорски акт, който да установява вината на жалбоподателя. Моля да приемете и списък на разноските. Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх.№ 10338/17.9.2018 г. жалба, ведно с приложения, постъпилата с вх. № 11321/15.10.2018г. административна преписка и постъпилото с вх. №  11581/22.10.2018 г. заверено копие от служебно досие на жалбоподателя, както и представения списък с разноски.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото за сведение представената в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя разпечатка от електронно издание „Флагман“.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ.В.: Моля за решение, с което да отмените обжалваната заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, с която на П.В.А. е наложено оспореното наказание.Моля да ми присъдите и сторените по делото разноски. Моля в указан от съда срок  да ми бъде дадена възможност да предоставя писмени бележки.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ едноседмичен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: