ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети ноември                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2701 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:51 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.С.М., редовно призован, се явява адвокат Каров, с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на РУ Царево към ОДМВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ КАРОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Н.С.М. против заповед за налагане на принудителна административна мярка №17-0302-000073 от 03.08.2017г. на началник на РУ Царево към ОД на МВР Бургас, с която на основание чл.22 от ЗАНН е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1       ,б.“б“ от ЗДвП - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца.

 

С писмо вх.№11031/19.10.2017г. от ответника е постъпила преписката по издаване на обжалваната заповед.

 

АДВОКАТ КАРОВ: Поддържам жалбата. Да се приемат представените от административния орган писмени доказателства. Уважаема г-жо председател, представям и моля да приемете, пълномощно, с което доверителката ми потвърждава извършените от мен до момента действия. Представям и моля да приемете разписка за хонорар, като 200 лева са платени при сключване на договора и после още 200лева. Представям списък по чл.80 и молба по същество. Правя искане за спиране на предварителното изпълнение на ЗПАМ, тъй като считам че от наличните и представеното от административният орган на стр.7 от делото, талон за медицинско изследване, считам че след като същия не е връчен на доверителката ми е нарушена процедурата предвидена по ЗДвП и Наредба 30, която е отменена, но действала към момента на твърдяното нарушение, т.е. жалбоподателката е била лишена от възможността да бъде изследвана, доколкото ЗДвП предвижда две хипотези с техническо средство или кръвна проба, твърдя че като не и е връчен талон за медицинско изследване, доверителката ми е лишена от възможността да даде кръвна проба и съответно да обори твърденията на административния орган, че е отказала да се подложи на проверка с техническо средство. Това обстоятелство, считам че ми дава основание по смисъла на чл.166 от АПК да поискам съдът да се произнесе по отношение спиране на предприетото предварително изпълнение.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

По направеното искане за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед, съдът намира за установено следното:

В случая предварителното изпълнение на обжалваната заповед е допуснато по силата на закона, съгласно нормата на чл.172, ал.6 от ЗДвП. В ЗДвП не са предвидени основанията при които може да бъде спряно това изпълнение, поради което следва да намерят приложение общите норми на чл.166, ал.2 и ал.4 от АПК, а именно в съдът може да спре предварителното изпълнение, ако то може да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, като изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства. В случая от жалбоподателката не се сочат такива нови обстоятелства, както и не се сочат никакви вреди, които биха могли да и бъдат причинени от предварителното изпълнение на обжалваната заповед. Твърдяното от нея нарушаване на процедурата, касае съществото на спора и не е основание за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед по смисъла на чл.166, ал.2, във вр. с ал.4 от АПК. След като не се установява наличието на посочените основания, искането за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение. Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н. Сергеевна М. за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на ЗПАМ№17-0302-000073 от 03.08.2017г. издадена от началника на РУ Царево при ОДМВР гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок считано от днес за жалбоподателя, а за ответника от уведомяването му.

 

                                                           СЪДИЯ:

 

Съдът счита, че за изясняване на обстоятелствата по делото, ответника следва да бъде задължен да представи доказателства за връчване на талон за медицинско изследване №0001840, попълнен на 03.08.2017г. на Н. Сергеевна М., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответникът в 3-дневен срок от уведомяването, да представи доказателства за връчване на талон за медицинско изследване №0001840, попълнен на 03.08.2017г. на Н. Сергеевна М..

УКАЗВА на ответника, че ако това не бъде сторено, в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателствата, а делото решено с оглед наличните такива

 

АДВОКАТ КАРОВ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.12.2017г. от 10.40ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се изпрати копие от протокола на ответника за запознаване и изпълнение на указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: