ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2701 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:08 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.С.М., редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на РУ Царево към ОДМВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е по факс с вх.№13370/11.12.2017г. от ответника становище, в което се заявява, че по делото са изпратени всички материали по административната преписка 17-0302-00073/17, включително и талон за медицинско изследване получен и подписан лично от лицето М., екз.2 за РУ Царево.

 

АДВОКАТ К.: Да се приеме полученото по факс писмо от ответника, с уточнението, че видно от този медицински талон, същият не е подписан от доверителката ми. Нещо повече, този талон има положен подпис на свидетел, но  не е посочен кой е този свидетел и това прави този талон изцяло нищожен, това е подходящата дума. В тази връзка представям и моля да приемете писмо на началника на РУ-Царево рег.№302000-976/04.12.2017г. до мен, където е посочено, че актосъставителят не познава нормативната база. На второ място представям и моля да приемете решение от 15.11.2017г. на Районен съд Царево, с което съдът е отменил наказателното постановление, именно и точно на това основание, че е нарушено правото на жалбоподателя за установяване наличие на алкохол от кръвна проба, доколкото не и е даден талон за медицинско изследване. Решението не е влязло в сила, като представям касационната жалба, с различни доводи от тези на съда. Имам доказателствено искане, доколкото намирам, че в представеното писмо от мен, че актосъставителят не познавал нормативната база и решението на Районен съд Царево за отмяна на наказателното постановление, макар и не влязло в сила, за ново обстоятелство, поради което моля отново на основание чл.166, ал. 4 от АПК, да постановите спиране на предприетото от страна на административния орган изземване на СУМПС на доверителката ми, доколкото има реални възможности, както и наказателното постановление, така и ПАМ да бъдат отменени, но това ще отнесе минимум година и половина, с оглед ако се стигне и до Върховен административен съд, от което доверителката ми търпи вреди, тъй като не може да упражнява признатото и́ от компетентния орган право да управлява МПС, за което и надлежно и е било издадено свидетелство от страна на КАТ, С”ПП” София. Представям списък за разноските.

 

Съдът по направеното искане за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед, намира за установено следното:

Предварителното изпълнение е допуснато по силата на чл.172, ал.6 от ЗДВП, като в този закон не са предвидени основанията при които може да бъде спряно това изпълнение, поради което следва да намерят приложение общите норми на чл.166, ал.2 и ал.4 от АПК, а именно изпълнението може да бъде спряно, ако то може да причини на оспорващия значителна или труднопоправима вреда, като изпълнението може да се спре само на нови обстоятелства. В случая от жалбоподателката не се сочи конкретни по основание и размер вреди, които могат да бъдат причинени от предварителното изпълнение на обжалваната заповед. Също така по делото липсват доказателства въз основа на които да се направи обоснован извод относно наличието на такива вреди. Не са налице и нови обстоятелства, доколкото така представеното съдебно решение касае производство образувано срещу наказателно постановление №17-0302-000275/15.08.2017г. на началник на РУ Царево, което производство не е преюдициално и няма връзка с настоящото. Също така представеното писмо за предприети дисциплинарни мерки по отношение на служителя на РУ Царево касаят изземването на свидетелство за регистрация на МПС, част 2, издадено на автомобила управляван от жалбоподателя, като това писмо е също неотносимо към предмета на настоящото дело, доколкото с обжалваната заповед на жалбоподателя е наложена ПАМ временно отнемане на СУМПС, а не отнемане на свидетелство за регистрация на МПС, част 2. С оглед на изложеното и след като по делото не се установява наличието на основанията по чл.166, ал.2, във вр. с ал.4 от АПК, искането за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение. Всички други възражения на процесуалния представител на жалбоподателя касаят съществото на спора, по които съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт. Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н. С. М. за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на ЗПАМ№17-0302-000073 от 03.08.2017г. издадена от началника на РУ Царево при ОДМВР гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок считано от днес за жалбоподателя, а за ответника от уведомяването му.

 

                                                  

СЪДИЯ:

 

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ПРИЕМА за сведение представеното решение от 15.11.2017г. на Районен съд Царево.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата и да отмените оспорената пред съда заповед като незаконосъобразна и присъдите разноски на две основания. Първото и най- сериозното, е че е нарушено правото на доверителката ми на защита за установяване, че не е управлявала превозно средство след употреба на алкохол, доколкото законодателя в нормата на чл.171, т. 1, б.“б“ от ЗДВП изрично е посочил две възможности - чрез техническо средство и кръвна проба. Като е нарушил задълженията си да издаде на доверителката ми талон за вземане на кръвна проба, административният орган е лишил същата да даде редовно кръвна проба, която да установи едно или друго обстоятелство. Видно и от писмото на РУ-Царево днес, началникът, заявява, че актосъставителят не познавал нормативната база, ами какво търси тогава на пътя, където няма с кого да се консултира, дали е следвало да се отнемане свидетелството за регистрация и дали е изпълнил предвидените в тогава действаща Наредба №30 и предвидените в ЗДвП текстове относно възможността за установяване дали един водач управлява след употреба на алкохол. По тези съображения, моля да постановите решение, с което отмените оспорената заповед и присъдите разноски на доверителката ми, съгласно представения договор за правна защита и съдействие и списък по чл.80.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:25часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: