ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.11.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети ноември                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 2700 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Й., редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от адвокат  И.,***, с пълномощно по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА –„СОПА“ гр. Варна, редовно и своевременно призован, се представлява от  *** на управителния съвет на сдружението Ю.Ч.и упълномощения от него адв.И. с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, се представлява от юрисконсулт  Х., с  пълномощно представено в дн.с.з..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

          АДВ.И.: Няма пречки. Моля, да се даде ход на делото.

Ю.К.Х.: Да се даде ход на делото.

          Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от А.Н.Й., *** на сайта „Бивол“ с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, площад „**“ № 4, ет.4 и СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА – СОПА, ЕИК 176143308, със седалище гр.Варна, представлявано от *** Ю.А.Ч.с адрес: гр.Варна, бул.“В.В.“ № *, чл.40, вх.А, ап.43, против Уведомително писмо изх.№ ЕД-4802(3) от 31.08.2018г. и Мълчалив отказ по част от заявление за достъп до обществена информация /ДОИ/, с вх.№ЕД-4802 от 02.08.2018г.

Иска се отмяна на уведомителното писмо и мълчаливия отказ като незаконосъобразни и да бъде указан срок на административния орган да предостави исканата информация в пълен обем. Иска се присъждане на направените разноски.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

АДВ.И.: От името на доверителите ми поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. Доказателствени искания ще имаме. Г-н Ч. ще каже.

Ю.К.Х.: На първо място считам, че жалбата е недопустима, тъй като в уведомителното писмо на инж.К. тя изрично е посочила, че информацията, с която разполага общината е налична на електронната страница на общината, както и в електронната страница на Агенцията за обществени поръчки (съкр.АОП). Информацията е предоставена и считам, че липсва правен интарес от оспорване на това уведомително писмо, тъй като това е полижителен за заявителя акт, който е издаден.

Отделно от това информацията,  която не е предоставена не е наличена в общината, не разполага с нея административния орган и изрично казва, че общината не разполага и за него няма  задължения да я създава специално за заявителя. Считам жалбата за недопустима. Считаме, че няма белезите на индивидуалния административен акт, а по-скоро уведомяване на основание чл.33 от ЗДОИ. Алтернативно считам, че е неоснователна.

Г-Н Ю.Ч.: Първо, по становището на ю.к.Х. за неоснователност. Ние оспорваме истинността на това писмо, по-точно на съдържанието. Това не е вярно, че общината не разполага, не е вярно, че с дадения линк, където има безброй количество информация за обществената поръчка за проекта за реконструкция. Искам да уточня  жалбата. Не се отнася до проекта за реконструкция на ул. „Алеко Богороди”, а само тази част, относно мозайката „Стара карта на Бургас“. Когато подадохме заявлението ние  не знаехме, че е част от по-голям проект.  Имено за това  сме уточнили, че е за част от заявлението. С поставяне на началото на цялостния проект е поставено начало на изготвянето на мозайката, която ни интересува. Тези уточнения ги правя с оглед на доказателственото искане. След малко ще мотивирим искането си да си оттеглят по реда на чл.193 ГПК. Поддържам жалбата, така както е формулирана. Това уведомително писмо, понеже засяга  интересите на сдружението има характер на индивидуален административен акт. Поддържаме жалбата. В тази връзка, в писмото от 31.08.2018 г. и сега в съдебно заседание ответника твърди официално, че не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение. Ще мотивирам искане, а именно съдът да открие процедура по  проверка истинността на тези официални писмени твърдения по реда на чл.193 ГПК.

Идеята ни е не само да спечелим това дело, но ако съдът прецени  за доказана ще го изпратим на прокуратурата заедно с препис от съдебния акт. Тази е идеята, заложена от законодателят в определението на понятието „недделяващ обществен интерес“ в параграф 1, т.6 от ДЗ на ЗДОИ, а именно: Такъв интерес е налице, когато се цели прозрачност, разкриването на корупции и/или злоупотреба с властта. Инж. К. в качеството си на лице по чл.28 от ЗДОИ и административния орган не спори, че исканата информация е обществена. Тук не става въпрос за оперативната самостоятелност на органа дали да постанови решение за предоставяне на отказ или изричен мотивиран отказ, а става въпрос за очевидна лъжа. Инж.К. очевидно ни е излъгала в прав текст, при това съзнателно и умишлено уведомявайки ни официално на основание чл.33 от ЗДОИ, че общинската администрация, част от която е самата тя не разполагала с исканата информация и нямала данни за нейното местонахождение. Затова съм категоричен, че е лъжа и тя е умишлена. Може ли да попитаме дали инж.К. е одобрила проекта за ул.”Алеко Богороди” за рекострукция, защото в този адрес, който прегледахме документите, част от данните, цитирани са заповеда и само от този сайт не може да стане ясно дали тя го е одобрила. От това излиза, че тя лично го е одобрила. Защо смятаме, че е лъжа. Точните решения по други наши заявления сме останали с впечатлението, че в община Бургас работят добри професионалисти. Досега сме били доволни от отговорите, макар и с някои откази. В случая с писмото от 31.08.2018 година инж.К. ни уведомява, че мозайката „Стара карта на Бургас” е част от цялостния проект за реконструкция на ул.”Алеко Богориди” като всички документи и налична информация по този проект, съгласно ЗОП са публични и налични на сайта на Община Бургас, като е посочен и линк. От документите в този  линк се вижда, че цялата документация по този проект е одобрена именно от инж.К. и тя е запозната с всеки негов документ. Това означава, че щом мозайката е част от цялостния проект, одорбен от самата нея, няма как тя да не разполага с информацията само за мозайката. Как е попаднала в проекта, какви средства са били предвидени само за нея, с какъв акт е одобрена като художествен елемент, кой е нейния идеен автор, и с какъв акт е определил какви стари обекти да има в мозайката, а да няма други? Проведено ли е обществено обсъждане на идейния проект?

 

В съдебната зала влиза жалбоподателят А.Й..

 

Г-Н Ю.Ч.: Кой е определил какви елементи да има, обществено обсъждане проведено ли е? Кой е нейният работен изпълнител и колко средства са изхарчени за нея? Налице е недопустима непрозрачност при реализиране на проекта, която непрозрачност е сигнал за предпоставка за корупция и злоупотреба. Какво крие инж.К., корупционна схема ли е? Ако в документацията няма данни,  че мозайката е налице, това признание за реализирана корупционна схема ли е? И в случая, злоупотреба на обществени средства ли е?

Ето защо, моля на основание чл.193, ал.2 от ГПК, вр.с чл.144 АПК съдът да зададе на процесуалния представитал на ответника въпроса:  Поддържа ли твърдението в писмото от 31.08.2018 г. и в съдебно заседание, което повтори,  че органът не разполага с исканата информация и нейното местонахождение. Желае ли се ползва или същото да отпадне?

Ю.К.Х.: Поддържам изложеното в обжалваното уведомително писмо. Считам, че само проект на карта на Бургас няма. Каквито и да са данните, относно проекта, това е предоставено. Публикувано е на сайта  на Общината и на сайта на АОП. Кой е утвърдил проекта, може да е гл.архитект, не съм сигурен дали е инж.К.. Става въпрос за обществена поръчка, която е публикувана на сайта на общината и всичко е достатъчно прозрачно.

Г-Н Ю.Ч.: Предвид заявлението, ние правим реплика на това, което каза Х., а именно, че ние не твърдим, че това е самостоятелен проект. Предметът на делото са  въпросите, които сме задали и се отнасят само за частта, която касае мозайката, включително и цялата кореспонденция-входяща и изходяща в община Бургас, във връзка с обсъждането на тази мозайката. Във връзка с това, ще направя допълнително доказателствено искане. Във връзка с оспорването истинността на твърдението, че общината не разполага с информацията моля, съда да изиска от Кмета на Обищана Бургас изчерпателен опис на всички графични, описателни,  съгласувателни, финансови документи, които са част от проекта за реконструкция на ул.” Алеко Богороди” в град Бургас и неговата реализация, както и заверено копие от тези от тях, които са отнасят специално за мозайката „Старата карта на Бургас”, като част от проекта. Не оспорваме автентичността, по отношение на този документ,  а твърдението в него. Моля да бъде открита процедура. Съдът е разбрал това, което казах. Аз съм го формулирал вече.

Ю.К.Х.:Нямаме искане по доказателствата.

Г-Н Ю.Ч.: Второто доказателствено искане може да се разглежда като част от първото искане.

 

Съдът, след като изслуша направеното от жалбоподателя искане, изразеното становище от ответника намира искането за откриване на производство по чл.193 от ГПК, вр. чл.144 от АПК по оспорване  истинността на уведомително писмо №ЕД-4802/3/31.08.2018 година на инж.ЧанкаК. за недопустимо, тъй като цитираното писмо е обект на оспорване в настоящето дело, няма качество на доказателство, поради което по отношение на него е недопустимо да се открива процедура по чл.193 от ГПК, поради което

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането за отриване на  производство по чл.193 от ГПК, вр. чл.144 от АПК по отношение на уведомително писмо №ЕД-4802/3/31.08.2018 година.

 

Г-Н Ю.Ч.: Оспорването беше за частта, Вие неправилно сте разбрали моето доказателствено искане. Оспорването истинността на уведомителното писмо е само в частта, в която се твърди в официален документ и в съдебно заседание, че общинската администрация не разполага с исканата информация. Не е оспорваме компетентността на лицето, подписало документа. Освен това  второто доказателствено искане е същото, независимо дали съдът ще уважи процедурата по чл.193 ГПК, то си остава.

Съдът намира направеното второ доказателствено искане от представляващия жалбоподателя „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията-СОПА“град Варна за неотносимо към предмета на разглеждане  в настоящето производство и по-конкретно неотносимо към преценката за законосъобразност на оспорения административен акт, поради  което счита същата за неоснователно.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на жалбоподателя „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията-СОПА“ гр.Варна за бъде задължена  Община Бургас да предостави цитираните от него писмени документи.

                Г-Н Ю.Ч.:Моля, съда да уточни предмета на делото, не знам как  искането не е относимо. Оспорва ли се от ответната страна втората част относно мълчаливия отказ.

Ю.К.Х.: Считам, че  не  е налице мълчалив отказ. Органът се  е произнесъл с писмо. Изрично е посочена  къде е са намира информацията. Друга информация, различна от тази общината не разполага.

Г-Н Ю.Ч.: Според ответната страна не е индивидуален административен акт. Писмото е нищожно. Нямам искания по доказателствата.

АДВ.И.: Аз също нямам. Представям договор за правна помощ и списък на разноските.

Ю.К.Х.: Също нямам искания по доказателствата. Да се прикючи събирането на доказателства.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.И.: Уважаеми г-н съдия, считам, че жалбата на доверителите ми е основателна. Касае се безспорно за обществена информация с надделяващ обществен интерес за емблематично място и район.

Соченият от процесуалния представител на ответника конкретен довод, касаещ, че информацията е предоставена чрез обявяването й на сайта на общината аз считам, че не отговаря на искането.

Прегледал съм наличните документи. Много трудно могат да се извлекат данни, касаещи исканата от нас информация, там по-скоро информацията е насочена във връзка с обществените поръчки. Това ни дава основание да твърдя, че по никакъв начин информацията не е предоставена на доверителите ми. По отношение на така нареченото уведомление по чл.33, аз съм на мнение, че информацията съществува. От сочения от ответника  електронен сайт, касаещ обществената поръчка не могат да се извлекат данни за този проект. Дали в по-голям проект или в отделни части той съществува, поради това съм на мнение и считам, че следва да  се произнесете със съдебен акт, с който да задължите органа да се  произнесе с изричен акт, по отношение на исканата от нас информацията, която е с обществен интерес и да дадете съответен срок. Моля да ни присъдите разноските съобразно представения списък.

 

Г-Н А.Й.: В момента практиката е доста голяма. С подобно тенденциозност за недаване на обществена информация по ЗДОИ съм се сблъсквал много рядко и веднага, когато има отказ, това крие зад себе нещо по-сериозно.

Не съм очаквал толкова силно противопоставяне  от страна на Община Бургас пред цялата общественост, достояние на целия град отказ от предоставяне на информация. В практиката,  която имам и делата, който съм водил, дори Президенство и Митница са били задалжавани от съда да дадат нужната информация. Писмото, което получихме по чл.33 от ЗДОИ лично аз го приемам като подигравка, опит за юридическа подигравка за нас, като заявители. Тези  трикове са цинични. Такава практика  не би трябвало да има. Тя е толкова плоска и е подиграфка със закона. Това е опит да се маргинализира закона по ЗДОИ, това е недопустимо.

Каквото и да стане, ние тази обществена информация няма да я оставим покрита и не виждаме проблем, няма никакъв проблем тази информация да бъде извлечена и да ни бъде предоставена. Не виждам нищо тайно, скеретно, конфиденциално и Общината да отказва да ни я даде.

 Самото поведение, което виждам в мен затвърждава сериозни съмнения, надавам се съда да не е повлиян от подобно отношение защото това не би било в интерес на съдебната институция.

 

Г-Н Ю.Ч.: Уважаеми г-н съдия, моля да уважите жалбата на посочените в нея основания, както на основанията, посочени от адв.И., както и  в мотивите, с които мотивирах искането за процедура по чл.193 ГПК, които Вие съвсем тактично заобиколихте. По делото не е налице нито едно доказателство, че твърдението за наличие на информацията в посочения линк е основателно. Това е голословно и невярно твърдение.Това очевидно е невярно твърдение, целта на което е да печелят време независимо как ще приключи това дело. Има и касационна инстанция, има и прокуратура, която най-вероятно ще бъде сезирана. Към момента имахме желание да ни бъде посочено нещо вярно. Примерно законът изисква, когато органът знае къде е информацията, къде се намира, да я посочи. От една страна  ни казват, че информацията е на еди кой си линк и същевременно ни казват,  че не знаят къде се намира.  Това са абсурди, които нормалната човешка логика не може да приеме.  Съдът не го ли разбра. Как може на основание  чл.33 който гласи: „Когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя. Той не разполага, а от друга страна ни дава един линк и не казва.

Моля, да  отмените определението за даване ход на делото по същество и ни уважите доказателствените искания, такива каквито сме ги поискали, ако не искаме да ни се смеят хората във ВАС.

 

Ю.К.Х.: Считам, че жалбата е недопустима. Моля да я оставите без разглеждане и да прекратите производството по делото. Алтернативно считам за неоснователна и моля да я отхвърлите. Както е посочено в самото уведомително писмо в Община Бургас е проведена обществена поръчка и тази стара карта на Бургас е част от самата обществена поръка. Няма самостоятелен проект.  В Закона за обществените поръчки има задължение те да се публикуват,  както в сайта на общината така и в сайта на АОП. Всичко  е публикувано и прозрачно. Възложителят е спазил тези задължения и  именно там, в самата процедура има количествено-стойностна сметка, както за мозайката така и за украсата  и градското обзавеждане. Всичко това е посочено в документацията за обществената поръчка.

Поради тази причина административният орган е дал и линк към сайта на общината и АОП,  където е цялата документация. Друга информация, различна от тази Община Бургас не разполага няма как да я създаде.

Моля да ни присъдите ю.к.възнаграждение.

 

АДВ.И.: Считам, че има едно неразбиране от  страна административния орган, а именно чл.33 от ЗДОИ определя, че информацията не е налична.Това е основание за отмяна. Моля за срок за писмени бележки.

Г-Н Ю.Ч.: По повод на писмените бележки, ние искаме да е излязал протокола, за да имаме възможност да се  съобразим с него. Моля да имаме гаранция един ден за реакция, след като е издаден протокола.

Съдът определи 7 дневен срок на страните за представяне на писмени бележки по делото.

Г-Н Ю.Ч.: Съдът не се произнесе по искането ми за отмяна на определението си за даване ход на делото по същество. Моля да се произнесете.

 Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

 Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

 

 СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: