Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         464                        09.03.2018г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На петнадесети февруари,                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:        Панайот Генков

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов 

Секретаря: С. Х.

Прокурор: Х. Колев

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 26 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Товарни превози -1“АД, ЕИК-***, адрес: гр.Бургас, ул.Индустриална №1, против решение №1830/20.11.2017г., постановено по НАХД № 4402/2017г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000074/ 04.08.2017г., издадено от началник-отдел „КС“ в ГД „АИ“, с което за нарушение на чл.32, §1, изр.1, предл. последно от Регламент (ЕС) № 165/2014, на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАвтП), му е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като незаконосъобразно и постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Счита, че районният съд не е обсъдил неговите възражения и не е установил, че конкретния извършител на нарушението е водачът извършил превоза. Последният е бил отговорен за ползването на личната си дигитална карта, а не санкционираното дружество, като транспортно предприятие. Заявява, че административно-наказващият орган неправилно е квалифицирал нарушението по чл.105, ал.1 от ЗАвтП, защото тази норма не предвижда санкциониране за нарушения на Регламент (ЕС) № 165/2014, а е следвало да го квалифицира по чл.93в, ал.1 от ЗАвтП, съобразно която субект на отговорност е водачът на моторното превозно средство (МПС). Иска отмяна на оспореното съдебно решение и потвърденото с него наказателното постановление.

Посочените в касационната жалба оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът, чрез редовно упълномощения адвокат С. Х., поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Ответникът по касационната жалба – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София, редовно уведомен, не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

 Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

 

Административен съд - Бургас в настоящия си състав, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея основания, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна, а обжалваното решение е незаконосъобразно. 

Районен съд - Бургас с решение №1830/20.11.2017г. по НАХД № 4402/2017г. е потвърдил НП № ДАИ-0000074/ 04.08.2017г. на началник-отдел „КС“ в ГД „АИ“, с което на „Товарни превози -1“АД, за нарушение на чл.32, §1, изр.1, предл. последно от Регламент (ЕС) № 165/2014, на основание чл.105, ал.1 от ЗАвтП, е наложена имуществена санкция от 200 лева.

Касаторът е наказан за това, че 08.03.2017г., около 13.24 часа в гр.Бургас, ул.Индустриална №1, седалище и адрес на управление на „Товарни превози -1“АД, като превозвач, притежаващ лиценз на Общността № 0864, валиден до 31.12.2026г., не е осигурил правилното функциониране и използване на карта на водача, а именно на 08.03.2017г. е позволил извършването на превоз с товарен автомобил Даф, категория N3, с peг.№ ***, оборудван с дигитален тахограф марка Siemens, тип 1381.1051100003, фабричен сериен № 0001422219, без да има поставена карта на водач при започване на период на управление, видно от разпечатка от дигитален тахограф.

За да постанови решението си районният съд е приел, че НП е законосъобразно, при издаването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, а нарушението е било правилно квалифицирано по чл.32, §1, изр.1, предл. последно от Регламент (ЕС) № 165/2014, което се санкционира на основание чл.105, ал.1 от ЗАвтП. Съдът е описал съдържанието на санкционната норма и това, че с нея се наказват нарушения по ЗАвтП, но е счел, че нормите на Регламент (ЕС) № 165/2014 са част от вътрешното законодателство, поради което правилно е било приложена санкцията по чл.105, ал.1 от ЗАвтП.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Настоящата съдебна инстанция не споделя изводите на първоинстанционния съд довели до потвърждаване на наказателното постановление.

Според разпоредбата на чл.32, §1 от Регламент (ЕС) № 165/2014, транспортните предприятия и водачите осигуряват правилното функциониране и използване на дигиталните тахографи и на картите на водача. Когато транспортните предприятия и водачите използват аналогови тахографи, те осигуряват правилното им функциониране и правилното използване на тахографските листове.

В настоящия случай административно-наказващият орган неправилно е квалифицирал констатираното нарушение под санкционната норма на чл.105, ал.1 от ЗАвП, предвиждаща налагането на глоба или имуществена санкция за нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него. Тази норма не предвижда санкциониране на лицата за нарушаване на Регламент (ЕС) № 165/2014, каквото нарушение е установено в случая, съгласно отбелязването в процесното НП, а самият регламент не е подзаконов нормативен акт, издаден въз основа на ЗАвП, поради което чл.105, ал.1 от ЗАвП е неприложим за нарушения по този регламент.

Нарушенията при неправилно използване на тахографски листове или карти на водача, от вида на установеното в случая такова по чл.32, §1 от Регламент (ЕС) № 165/2014, се санкционират по чл.93в, ал.2 от ЗАвП,  но според състава на тази норма, отговорност за нарушението носи само водача. Съобразно чл.93в, ал.2 от ЗАвП, водач, който управлява МПС, оборудвано с дигитален тахограф и не спазва изискванията относно правилното използване на картата на водача, определени в Регламент (ЕС) № 165/2014 или в AETR, се наказва с глоба 500 лв.

За превозвачите са предвидени санкциите на чл.104, ал.3 от ЗАвтП, когато не са осигурили правилното функциониране на тахографа, но касаторът не е бил санкциониран по тази специална норма, а нарушението е било квалифицирано под общата норма на чл.105, ал.1 от ЗАвП, която обаче наказва само нарушения по този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, но не и по регламентите на ЕС.

Посоченото съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в неправилна квалификация на установеното нарушение, обосновава незаконосъобразност на наказателното постановление и на това основание то следва да бъде отменено, както и съдебния акт на първостепенния съд, който го е потвърдил.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІІI-ти състав,   

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение №1830/20.11.2017г., постановено по НАХД № 4402/2017г. по описа на Районен съд - Бургас.

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № ДАИ-0000074/ 04.08.2017г., издадено от началник-отдел „КС“ в ГД „АИ“, с което на „Товарни превози -1“АД, ЕИК-***, адрес: гр.Бургас, ул.Индустриална №1, за нарушение на чл.32, §1, изр.1, предл. последно от Регламент (ЕС) № 165/2014, на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози, е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                   1.

 

 

 

 

 

                              2.