О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 105

 

Град Бургас, 23.01.2017г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на двадесет и трети януари през две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 26 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Аква фууд“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Г.С.Раковски“ ***, представлявано от З.К., с посочен съдебен адрес: гр.Варна, ул.“Генерал Паренсов“ ***, против решение № РД-383 от 13.12.2016г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Искането в жалбата е съдът да отмени оспореното решение като неправилно и незаконосъобразно.

Ответникът представя административната преписка по оспорването, ведно със становище за недопустимост на жалбата и искане за оставянето й без разглеждане от съда.

При извършената проверка на подадената жалба съдът намира същата за процесуално недопустима поради липса на предмет на оспорване при следните мотиви:

Видно от жалбата, предмет на оспорване е решение № РД-383/13.12.2016г. на изпълнителния директор на ИАРА, с което на основание чл.70 (1), б.“б“, чл.98 (1) от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27.07.2006г. за Европейския фонд за рибарство и чл.14, ал.1 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз е установена нередност при изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 45/30.11.2011г. с бенефициент „Аква фууд“ ЕООД и е разпоредено нередността да се впише в регистъра на нередностите под своя национален идентификационен номер. Решението е издадено във връзка с подаден сигнал за нередност и изготвен по него доклад за нередност. В решението са посочени нарушените разпоредби, действията/бездействия на ползвателя на безвъзмездната финансова помощ, характера и сумата на нередността.

Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (Наредбата) регламентира процедури относно различните етапи по администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, които включват процедурите по: а) администриране на сигнали за нередност; б) администриране на нередности (установяване, регистриране, докладване, корективни действия, последващо проследяване и приключване), в) контрол върху предходните две процедури. Тя създава националната нормативна уредба за администриране на нередностите с цел гарантиране на редовността на сделките, включващи финансовите интереси на Съюза и няма за предмет регламентирането на конкретните правни последици от установена нередност за конкретния правен субект, извършител на нередността. По своето предназначение тя е акт, адресиран към административни органи и регламентиращ правомощията и дейността им във връзка с администрирането на нередностите. Процедурата по глава втора „Администриране на сигнали за нередности“ от Наредбата регламентира специална процедура по администриране на сигнали, спрямо регламентираното в глава осма на АПК производство по сигнали и предложения. Това производство завършва с акта по чл.14, ал.1 на органа по чл.13, ал.1 от Наредбата. Този акт поставя началото на втората процедура - по администриране на самата нередност, регламентирана в раздели I, II и III на глава трета „Административни нередности“ от Наредбата. Актът по чл.14, ал.1 не установява по един неподлежащ на промяна начин наличието на нередност. Той представлява становище на компетентния орган по повод получения сигнал за нередност или установената от него при проверка нередност. Едва след получаване на становището от засегнатите лица ръководителите по чл.13, ал.2 от Наредбата предприемат необходимите корективни действия по смисъла на чл.28 от Наредбата за нередностите, в т.ч. корективните действия по доброволно или принудително възстановяване на средствата, съгласно чл.28, т.2 от Наредбата. Актът, който пряко засяга права и законни интереси на бенефициента е този, който компетентният орган издава в изпълнение на правомощието си по чл.28, т.2 от Наредбата. По отношение на него съществува друг нормативен акт, който регламентира процедурата по издаването и съдържанието му - Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“. С влизане в сила на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, актът по чл.73, ал.1 от този закон, с който се определя по основание и размер финансовата корекция е индивидуален административен акт и защитата срещу него е по реда на АПК.

В случая се оспорва акт по чл.14, ал.1 от Наредбата, който не е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, във вр. с чл.73, ал.1, вр. с чл.27, ал.1 от ЗУСЕСИФ, подлежащ на самостоятелно обжалване, а такъв по чл.21, ал.5 от АПК в административната процедура по администриране на нередност.

По изложените мотиви съдът приема, че в случая не е налице абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното оспорване, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, и производството по делото прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Аква фууд“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Г.С.Раковски“ ***, представлявано от З.К., с посочен съдебен адрес: гр.Варна, ул.“Генерал Паренсов“ ***, против решение № РД-383 от 13.12.2016г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 26/2017г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: