ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На единадесети септември                     две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 26 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„АКВА ФУУД“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. 7795/25.07.2017 г. адвокат Д.К. – пълномощник на жалбоподателя „АКВА ФУУД“ ЕООД е направил искане за допускане на един свидетел при режим на довеждане, който ще установява, че при създалите се форсмажорни причини за неблагоприятните метеорологични условия – силен вятър, силно вълнение и морски течения в акваторията на Черно море през периода 01.08.2015 г.- 24.08.2015 г. са възникнали непреодолими обстоятелства и е нанесена техническа щета на съоръженията за репродукция и отглеждане на култивирана черна мида от 85 574,20 кг култивирана черна морска мида, която е била съборена на дъното на морето. Съдът e допуснал свидетелските показания.

 

АДВОКАТ К.: Водим допуснатия ни свидетел, който се намира извън съдебната зала и моля да бъде разпитан.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам да се разпита свидетеля.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, който беше  въведен в съдебната зала и снема самоличността му както следва:

А. Х. Г.- г.

Български гражданин, неосъждан, без родство със страните, с висше образование, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, като ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Собственик и управител съм на фирма „Хриле“ ЕООД, която се занимава с водолазни дейности. От фирма „Аква фууд“ ЕООД ме помолиха да направя оглед на съоръжението, което стопанисват, т.е. мидената ферма.

 

АДВОКАТ К.: Когато Ви помолиха да разгледате съоръжението, какво видяхте долу като влязохте в морето?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Видях, че бяха  потънали 10 линии, две от които бяха счупени. Мидената плантация представлява линии. Линията представлява  една  PVC тръба на която е нанизана като на корниз мрежа. В случая две от тези тръби бяха счупени и една част от тръбата стърчеше обърната под прав ъгъл над водата и мрежата се събираше на едно място. Пример, който мога да дам е със сламка за пиене на някаква течност, която се чупи. Тръбата служи като поплавък, която носи мрежата и на мрежата се захваща мидата. Това цялото нещо беше на дъното - мрежите с  тръбите.

 

АДВОКАТ К.: Какво беше количеството миди, които фактически бяха паднали на дъното от тези десет съоръжения?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Според това, което плантацията е вадила преди това, количеството беше между 16-18тона. Моята задача беше да видя дали мрежите, които са потънали са пълни с миди. Затова, че те бяха пълни с миди и според изваденото преди това от плантацията съдя за  количеството, че приблизително 16-18 тона миди имаше на дъното.

 

 АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Съгласно предоставена справка от  Националния институт по метрология и хидрология“ –гр.Варна, на 01.08.2015година до 24.08.2015година, вълнението на Черно море е три бала, с изключение на 18.08.2015година, когато е било един бал. В тази връзка искам да Ви попитам знаете ли каква е височината на вълните в метри при три бала?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Ами  при три бала е около 1,50м.   до 1,80м., тъй като 0.50м. е един бал.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Знаете ли коя е фирмата доставила съоръженията на фермата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не, не знам коя е фирмата доставила съоръженията на мидената ферма.

 

ЮРИСОНСУЛТ А.: За изграждане и доставяне на съоръженията на мидената ферма на „Аква фууд“ ЕООД  е ангажирана норвежката фирма „Смарт фарм“, която е поставила и изградила съоръженията. Тази фирма е световен лидер при изграждане на такъв тип съоръжения и гарантират, че съоръженията издържат до 7 бала, а седем метровите вълни се равнят на 7 бала, т. е. силно вълнение, а в процесния период са посочени три бала, а свидетелят каза, че три бала се равняват на 1,25 вълнение. Свидетелят каза, че при тези три бала са потънали 10 линии, две от които са счупени, а фирмата гарантира при вълнение 7 бала своите съоръжения. Възможно ли е при тези три бала да се нанесат такива щети?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Мога да направя само предположение. Да знам, че норвежка фирма е проектирала и правила фермата. Лично съм работил като водолаз в Норвегия и там има по-големи бури и въпросното съоръжение трябва да издържи на 7 бала предполагам,  но едно друго не е споменато - обработването на самите линии. Когато линията е натоварена по закона за физиката, ако има 2 тона продукция, тя ще потъне. Имаше линии в случая, които бяха пълни и претоварени. При тези балове, не може да се прибере продукцията със съоръжението, линиите се натоварват и са потънали. Тези дадени гаранции от фирмата не са при натоварени линии. Няма отношение трите бала вълнение към конструкцията, а устройството, с което се прибира продукцията, а това е един кораб, представляващ една космическа конструкция и ако конструкцията я духне вятъра ще я отвее. Конструкцията, с която се работи с линиите, работи в тихо време. Това, с  което се събират мидите работи в тихо време и след като не могат да влязат при бурно време да работят, мидите се натоварват върху мрежите, защото не могат да ги обират, корабът е възпрепятстван и след като се претоварят потъват. Най-вероятно са били претоварени и са потънали, а това е така защото даже при  два бала вълнение не може да влезе кораба да прибере мидите.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: На 24.08.2015година, спомнялите ли си дали са спазени техническите изисквания на предписаното в технически проект, по конкретно за контрол на линиите, т.е. закотвяне на  линиите преди и след буря?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.:  Не, не съм запознат с този проект. Никой не ме е запознавал с него.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.:  Издали сте фактура през м.12.2015г.,  тя за техническа поддръжка ли е била?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.:  Във фактурата е написано.

 

АДВОКАТ К.: Във фактурата е написано за  ремонт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът, поради изчерпване на въпросите приключи разпита на свидетеля Г. и същият напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

        

         ДАВА ход на устните състезания:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените акта на ИАРА, с който се налага наказателна процедура на фирмата „Аква фууд“ ЕООД, за това че не е изпълнила предвидените и посочени в предварителните разчети добив на миди, тъй като от събраните по делото доказателства и в административната преписка, също така представена, стана ясно, че има черезвичайна ситуация, което е довело до това частично неизпълнение на производствената програма. Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите без уважение постъпилата жалба от „Аква фууд ЕООД, поради, това че същата е неоснователна,  като основанията за това следните:

Постъпилата жалба от бенефициента „Аква фууд ЕООД е неподведомствена, съгласно чл.130 от АПК. Обжалваното решение № РД- 383/13.12.2016година по съществото е част от договорно отношение между фирмата-жалбоподател и ИАРА и няма характер на административен акт подлежащ на обжалване по АПК. С подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ, управляващият орган, т.е. ИАРА придобива качеството на страна по договор. От този момент в отношенията си с  бенефициента, ИАРА вече не е административен орган, а контрагент, поради това актовете, които издава във връзка изпълнението на договора не са индивидуални или общи административни актове, по отношение на които съдът има право да осъществява контрол за законосъобразност, а са становище на страна по договор, несъгласието с което може да бъде разрешено  само общия исков ред. Моля за възможност за представяне на подробна писмена защита и присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Претендирам и прекомерност на адвокатското възнаграждение, с оглед на фактическата и правната сложност на спора.

 

АДВОКАТ К.: Относно възражението за прекомерност на адвокатския хонорар, моля съдът да има предвид, че съм се явявал два пъти в съдебно заседание, тъй като първият път ИАРА не се явиха, т.е. дадохме им възможност да се запознаят и  изразят становище, въпреки че можеше да приключим делото още първия път.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок считано от днес, да представят писмени бележки по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:53часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: